У світовій практиці корпоративне управління здійснюється в основному в акціонерних товариствах.

В Україні акціонерні товариства є одною з найбільш поширених форм гос- подарських товариств. Основна причина такого явища полягає у особливостях приватизаційних процесів, коли значна частина приватизованих підприємств набула форм акціонерних товариств.

Відповідно до Закону України  Про  акціонерні  товариства акціонерне товариство — це господарське товариство, статутний капітал якого поділе- но на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм ак- цій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціоне- рами.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До то- вариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що об- межують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Загалом позитивними рисами акціонерних товариств є:

—  обмеження економічного ризику для окремих учасників;

—  підвищення підприємницької активності та об’єднання різних еконо- мічних можливостей — капіталів, вміння, знання та ідей;

—  обмеження можливостей вилучення капіталів (паїв, часток) з товари- ства;

—  розмежування капіталу та економічної діяльності;


 

—  жорстке відокремлення власності акціонерного товариства і власності його учасників;

—  зменшення  залежності  частки акціонерного  товариства від частки його окремих учасників;

—  підвищення професійного рівня учасників корпоративних  відносин, особливо менеджменту.

До негативних рис акціонерних товариств можна віднести:

—  виникнення фіктивного капіталу, який часто функціонує відірвано від реального капіталу;

—  зниження  можливостей контролю за діяльністю акціонерних това- риств з боку дрібних акціонерів;

—  наявність можливостей спекулятивного або навіть злочинного акціо- нерного засновництва;

—  ускладнення системи управління акціонерним  товариством у порів- нянні з іншими формами підприємств.