2.6. Товариства з додатковою відповідальністю

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, ста- тутний капітал якого поділений на частки визначених установчими докумен- тами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами сво- їми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум — додат- ково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного  учасника. Граничний розмір  відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Варто відзначити, що ТзДВ не можна однозначно віднести до товариств корпоративного типу, оскільки тут простежуються риси, як такі, що є харак- терними, так і такі, що не характерні для корпоративного управління.

Зокрема,  для товариств з додатковою відповідальністю є притаманним відокремленість функцій управління від власності та поділ майна на частки. Проте, відповідальності за зобов’язаннями учасників такого товариства відбу- вається не лише в межах своїми внесків до статутного фонду, а й у разі недо- статності цих коштів — додатково власним майном. Відповідно для створення такого товариства учасники повинні мати певне майно, яким  вони можуть відшкодувати додаткову відповідальність.

Загалом, до товариств з додатковою відповідальністю застосовуються ті ж положення Цивільного кодексу і Закону України «Про господарські товари- ства» що і до товариств з обмеженою відповідальністю, лише з урахуванням особливостей додаткової відповідальності.

Питання для самоконтролю

1.         В чому полягає суть господарського товариства?

2.         Які господарські товариства відносяться до корпоративного типу?

3.         Які основні економічні риси господарських товариств корпоративно- го типу?

4.         Які вимоги та обмеження встановлені до господарських товариств?

5.         Розроблення яких установчих документів необхідне для різних госпо- дарських товариств?

6.         Наведіть вимоги до установчих документів господарських товариств?

7.         Який порядок створення господарського товариства відповідно до за- конодавства України?


 

8.         Які два етапи включає в себе створення господарського товариства?

9.         Який порядок державної реєстрації господарського товариства?

10. Хто може бути засновниками та учасниками господарського товари- ства?

11. Які права учасників господарського товариства?

12. Зобов’язання учасників товариства.

13. Дайте визначення товариства з обмеженою відповідальністю.

14. Які характерні риси товариства з обмеженою відповідальністю?

15. Які відомості повинен містити статут товариства з обмеженою відпо- відальністю?

16. Що відноситься до компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

17. Які особливості порядку роботи загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

18. Які основні засади функціонування виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю?

19. В чому полягає специфіка відносин власності в товаристві з обмеже- ною відповідальністю?

20. Чим відрізняється товариство з обмеженою відповідальністю від това- риства з додатковою відповідальністю?