2.5. Товариства з обмеженою відповідальністю

Згідно закону України Про господарські товариства Товариством з обмеженою  відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими доку- ментами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відпові- дальністю може досягати 10 осіб. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Характерними рисами товариства з обмеженою відповідальністю є:

1.         Обмежена відповідальність їх учасників, оскільки вони несуть відпо- відальність лише в межах їх внесків. Ця риса є спільною для акціонер- них товариств і для товариств з обмеженою відповідальністю.

2.         ТзОВ не повинні мати значної кількості учасників, оскільки норма- тивна база їх корпоративного управління побудована таким  чином, що за великої кількості учасників значною мірою втрачається керова- ність, особливо при прийнятті стратегічних рішень. При перевищенні встановленої законодавством кількості учасників ТзОВ підлягає пере- творенню в акціонерне товариство протягом одного року, а по закін- ченні цього строку — ліквідації в судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.


 

3.         ТзОВ не випускають акції.

4.         Наявність переваги перед акціонерними  товариствами, оскільки над ним немає таких органів зовнішнього регулювання, як, наприклад, Ко- місія з цінних паперів та фондового ринку України з її численними вимогами щодо звітності.

5.         Більш висока мобільність при проведенні зборів і управлінні, оскільки для ТзОВ не має таких численних норм законодавства, як для акціо- нерних товариств.

6.         Додаткові внески учасників ТзОВ не впливають на співвідношення їх часток (паїв), за винятком випадків передбачених установчими доку- ментами.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складаєть- ся з вартості вкладів його учасників. Відповідно до статутного капіталу визна- чається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

Установчі документи

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є ста- тут. Він, крім вже вище вказаних розділів, повинен також  містити наступні відомості про:

—  розмірі статутного капіталу, з визначенням частини кожного учасни- ка;

—  склад і компетенцію органів управління та порядок прийняття  ними рішень;

—  розмір і порядок формування резервного фонду;

—  порядок передачі (переходу) часток у статутному капіталі.

Статут ТзОВ з усіма наступними змінами зберігається в органі, що здій- снив державну реєстрацію товариства і є відкритим для ознайомлення.

Органи товариства з обмеженою відповідальністю

Вищим органом товариства з обмеженою  відповідальністю є загальні збори  учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними  або призначеними на певний строк.

Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.


 

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статут- ному (складеному) капіталі.

Загальні збори учасників товариства обирають голову товариства. До компетенції загальних зборів учасників ТзОВ відноситься:

—  визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їхнє виконання;

—  внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного ка- піталу;

—  створення та відкликання виконавчого органу товариства;

—  затвердження річних звітів і висновків ревізійної комісії, порядку роз- поділу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визна- чення порядку покриття збитків;

—  створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

—  винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності по- садових осіб органів управління товариства;

—  затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів то- вариства, визначення організаційної структури товариства;

—  визначення умов оплати праці посадових осіб

—  затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вка- зану в статуті товариства;

—  прийняття  рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквіда- ційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу

—  встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додат- кових вкладів;

—  вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

—  виключення учасника з товариства;

—  визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, ство- рення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них при- сутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як

60 відсотками голосів.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі ви- магати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скли- каються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.


 

Позачергові загальні збори  учасників скликаються  головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплато- спроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому

Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учас- ників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товари- ства.

Про  проведення  загальних зборів  товариства  учасники повідомляють- ся передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

Для вирішення  усіх питань діяльності товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників) створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор).

Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу мо- жуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.

Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про пере- дачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (дирек- тора).

Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників товариства.

Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених Зако- ном України Про господарські товариства та установчими документами.

Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом.

Генеральний директор (директор)  не може  бути одночасно головою за- гальних зборів учасників товариства.

З метою систематичного чи вибіркового контролю за діяльністю дирекції (директора) створюється ревізійна комісія. Вона утворюється загальними збо- рами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.


 

Правове регулювання  діяльності учасників ТзОВ

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку у статутному капіталі одному або кіль- ком учасникам цього товариства або третім особам, якщо інше не передбаче- но установчими документами.

Учасники товариства користуються переважним  правом купівлі частки учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між  учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не ско- ристаються своїм переважним правом протягом місяця від дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства, або за домовленістю між його учасника- ми, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

У разі придбання частки учасника самим товариством з обмеженою від- повідальністю воно зобов’язане реалізувати її іншим  учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал

При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому ви- плачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у ста- тутному капіталі.

Майно, передане учасником товариству тільки в користування, поверта- ється в натуральній формі без винагороди.

При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв’язку із смертю громадянина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне  право вступу до цього товариства. При  відмові правонас- тупника (спадкоємця) від вступу до товариства з обмеженою відповідальністю або відмові товариства у прийнятті  до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у

грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реоргані- зованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визна- чається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного (складеного) капіталу товариства підлягає зменшенню.

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає сво- їми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.