2.4. Засновники та учасники господарських товариств

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, уста- нови, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодав- чими актами України. Підприємства, установи та організації, які стали учас- никами товариства, не ліквідуються як юридичні особи.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Господарське товариство (за винятком повного і командитного товариств)

може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Учасники товариства мають право:

1.         Брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначено- му в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

2.         Брати  участь у розподілі прибутку товариства та одержувати  його частку (дивіденди).

3.         Вийти в установленому порядку з товариства.

4.         Одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учас- ника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

5.         Здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі това- риства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

Слід зазначити, що права учасників товариств реалізовуються не завжди однаково. Товариства з невеликою кількістю учасників мають більш «прозорі» для усіх учасників умови функціонування, в той час, як в товариствах з великою кількістю учасників досягти такого ефекту проблематично.

Учасники товариства зобов’язані:

1.         Дотримуватись установчих документів товариства і виконувати рі- шення загальних зборів та інших органів управління товариства.


 

2.         Виконувати  свої  зобов’язання  перед  товариством,  в  тому  числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати ак- ції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими до- кументами.

3.         Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформа- цію про діяльність товариства.

4.         Нести  інші  зобов’язання, у випадках передбачених законодавством

України та установчими документами товариства.

5.         Щодо організаційно-правової бази в Україні, то слід зазначити, що деякі обов’язки учасників товариств (особливо щодо дотримання уста- новчих та внутрішньокорпоративних документів, нерозголошення та- ємниці та ін.) мають дещо декларативний характер, оскільки практич- но ніде не визначено санкції за їх невиконання. Іноді такі санкції впи- суються в установчі документи, але вони можуть діяти тільки за умови їх відповідності чинному законодавству. Більш чітко прописані лише санкції щодо майнової участі.