2.3 Установчі документи господарських товариств

Для ведення господарської діяльності та регламентації основних прин- ципів і форм корпоративного управління в товариствах необхідною умовою є розроблення установчих документів. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство — засновницького догово- ру. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законо- давством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, пред- мет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування  та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) ка- піталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття  ними рішень, включаючи перелік питань, по яких  необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок  внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Від- сутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для від- мови у державній реєстрації товариства. До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Засновники (засновник) та учасники (учасник) товариства можуть само- стійно змінювати установчий документ. Зміни, які сталися в установчих доку- ментах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають держав- ній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для вне- сення необхідних змін до державного реєстру.

Вимоги до змісту установчих документів:

—  у статуті товариства вказуються:

—  найменування юридичної особи;

—  органи управління товариством, їхня компетенція, порядок прийнят- тя ними рішень;

—  порядок вступу до товариства та вихід з нього;

—  в установчому договорі товариства визначаються:


 

—  зобов’язання учасників створити товариство;

—  порядок їхньої спільної діяльності щодо його створення;

—  умови передачі товариству майна учасників.