2.2. Порядок створення господарських товариств

Господарські товариства можуть виникати внаслідок їх заснування або ре- організації вже існуючих юридичних осіб іншої організаційно-правової фор- ми в господарські товариства. Відкриті акціонерні  товариства створюються в Україні головним чином внаслідок процесів приватизації або корпоратиза- ції, тобто виникають шляхом перетворення державних підприємств на акціо- нерні товариства. Інші види господарських товариств створюються переважно шляхом їх заснування.

Невелика кількість відкритих акціонерних товариств, створених шляхом заснування, пояснюється двома чинниками: а) складністю та високою вартіс- тю процедури заснування; б) низькою інвестиційною активністю населення та юридичних осіб в Україні (внаслідок відсутності вільних коштів, інфляційних процесів, недовіри до акціонерних структур).

Створення господарського товариства включає в себе два етапи:

1.         Організація товариства. На даному етапі визначається коло засновни- ків (учасників) товариства, розробляються і затверджуються установчі


 

документи товариства, частково або цілком формується початковий капітал (якщо це передбачено законом або установчим договором).

2.         Державна реєстрація господарського товариства. На цьому етапі утво- рене товариство отримує статус юридичної особи і одночасно суб’єкта підприємницької  діяльності, що дозволяє йому здійснювати підпри- ємницьку діяльність, бути учасником правовідносин.

Державна  реєстрація  господарського товариства, як юридичної особи проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юри- дичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Дані державної реєстрації вклю- чаються в єдиний державний реєстр, відкритий для загального ознайомлення.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови в державній реєстрації юридичної особи. Відмова в державній реєстрації з ін- ших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

У єдиний державний реєстр вносяться відомості про організаційно-пра- вову форму юридичної  особи, її  найменування, місцезнаходження,  органи управління, філії і представництва, цілі підприємства, а також інші відомості, встановлені законом.

Органами державної реєстрації є виконкоми міських, районних у місті рад народних депутатів або районні, районні в містах Києві і Севастополі дер- жавні адміністрації за місцем знаходження господарського товариства, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Якщо акціонерне  товариство або товариство з обмеженою  чи додатко- вою відповідальністю створюється кількома учасниками, ці особи в разі необ- хідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають у письмовій формі договір, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку в статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. По- дання цього договору при державній реєстрації товариства не є обов’язковим.

На час до державної реєстрації товариства в банках відкривається тим- часовий рахунок, на якому акумулюються кошти, потрібні для здійснення ста- тутної діяльності товариства.

Оскільки законодавством визначено, що товариство може відкривати роз- рахунковий та інші рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації, то угоди, укладені від імені товариства до момен- ту реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення загальними зборами товариства.


 

Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації товариства і надалі не схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для засно- вників, а не для товариства як юридичної особи.