Тести

Яка з нижче наведених господарських операцій впливає на розрахунок прибутку?

а)         отримана готівка в банку для видачі зарплати;

б)         видана зарплата з каси;

в)         нарахована зарплата;

г)         своєчасно не видана зарплата здана в банк.

Яка з наведених нижче господарських операцій не впливає на розрахунок прибутку?

а)         нарахована амортизація на основне технологічне обладнання;

б)         отримано обладнання від постачальника;

б)         отримано рахунок від Управління по експлуатації газового
господарства за спожитий на виробництві газ;

в)         нараховано внески в Пенсійний фонд.

Яка з наведених нижче господарських операцій впливає на розрахунок прибутку?

а)         сплачено аванс постачальнику;

б)         отримано від постачальника сировину;

в)         відвантажено покупцю готову продукцію;

г)         отримані   грошові   кошти   від   покупця   за відвантажену
продукцію.

На якому рахунку визначається фінансовий результат?
а) 70;   б) 90;   в) 79;   г) 44.

На якому рахунку обліковується фінансовий результат?

а) 70;        б) 90;          в) 79;   г) 44.

Яке сальдо на початок року має рахунок "Фінансові результати"?:

а)         дебетове;        в) пасивне;

б)         кредитове;      г) сальдо немає.

Якщо облік ведеться за МСБО і між вимогами МСБО і Концептуальною основою є розбіжності, то слід зробити так, як написано:

а)         в Концептуальній основі;    в) в національних П(С)БО;

б)         в МСБО;         г) в обліковій політиці.

Якщо бухгалтерський облік ведеться за національними П(С)БО і між вимогами Концептуальної основи, МСБО і національними стандартами є розбіжності, то слід зробити так як написано:

а)         в Концептуальній основі;    в) в національних П(С)БО;

б)         в МСБО;         г) в рекомендаціях аудитора.

Що з наведеного нижче є елементами фінансових звітів?

а)         нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в)         своєчасність,     баланс     між     доходами     і витратами,
збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

г)         активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

1.10.    Що з наведеного нижче є основоположним припущенням?
а) нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в)         своєчасність,     баланс    між    доходами    і витратами,
збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

г)         активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

Що з наведеного нижче є якісними характеристиками фінансових звітів?

а)         нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в)         своєчасність,     баланс    між    доходами    і витратами,
збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

г)         активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

Що з наведеного нижче є обмеженнями щодо доречності та достовірності?

а)         нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в)         своєчасність,     баланс    між    доходами    і витратами,
збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

г)         активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

Що з наведеного нижче не відноситься до якісних характеристик фінансових звітів?

а)         зрозумілість;  в) надійність;

б)         доречність;     г) своєчасність.

Що не входить до складу фінансових звітів?

а)         Звіт про власний капітал;     в) Баланс;

б)         Звіт директора акціонерам;   г) Звіт про фінансові результати.

Що з переліченого не відображається у балансі?

а)         активи;           в) власний капітал;

б)         зобов'язання;  г) доходи.

1.16.    Що з переліченого не відображається у звіті про фінансові
результати?

а)         доходи;           в) прибуток;

б)         витрати;         г) власний капітал.

1.17.    Один і той самий метод обліку запасів використовується багато
років. Який принцип бухгалтерського обліку в цьому випадку
використовується?

а)         періодичності;           в) повного висвітлення;

б)         послідовності;           г) безперервності.

1.18.    Запаси відображаються на дату балансу за найменшою із
оцінок: собівартістю (первісною вартістю) або ринковою
вартістю (чистою вартістю реалізації). Який принцип
бухгалтерського обліку в цьому випадку використовується?

а)         обачність;       в) періодичність;

б)         безперервність;          г) повне висвітлення.

1.19.    Балансова вартість автомобіля 50 000 грн. Покупець згідний
купити цей автомобіль за 55 000 грн., але директор вважає, що
автомобіль можна продати за 70 000 грн. За якою оцінкою слід обліковувати цей автомобіль?

а)         50 000;            в) 70 000;

б)         55 000;            г) правильної відповіді немає.

Собівартість запасів 20 000 грн. їх ринкова ціна знизилася до 15 000 грн., а потім зросла до 25 000 грн. За якою ціною треба обліковувати запаси?

а)         20 000;            в) 15 000;

б)         25 000;            г) правильної відповіді немає.

Підприємство створює резерв під сумнівну дебіторську заборгованість. Якого з принципів бухгалтерського обліку в цьому випадку воно дотримується?

а)         автономності;            в) повного висвітлення;

б)         обачності;       г) послідовності.

Розрахуйте суму власних обігових коштів підприємства, якщо
підсумок   балансу   240   тис.грн.,   співвідношення власного
капіталу і зобов'язань 1:1, а сума обігових активів 168 тис.грн.
а) 120;    б) 168;   в) 72;        г) 48;     д) 60;        е) 240.

Розрахуйте суму необоротних активів, якщо валюта балансу складає 240 тис.грн., співвідношення власного капіталу до зобов'язань 1:1, а сума власних обігових коштів 48 тис.грн.

а) 120; б) 168;    в) 72;      г) 48;      д) 60;     е) 240.

Розрахуйте суму власного капіталу в балансі підприємства, якщо з обігу вилучено 30% валюти балансу, яка дорівнює 240 тис.грн., а сума власних обігових коштів складає 48 тис.грн.

а) 168;   б) 120;       в) 72;        г) 48;  д) 60;        е) 240.

Розрахуйте суму обігових коштів підприємства, якщо підсумок балансу складає 240 тис.грн., співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями 1:1, а сума власних обігових коштів складає 48 тис.грн.

а) 48;   б) 168;   в) 120;    г) 72;      д) 60;      е) 240.

Розрахуйте суму зобов'язань в балансі, якщо необоротні активи - 72 тис.грн., власні обігові кошти - 48 тис.грн., а власний капітал - 50% від валюти балансу (тис.грн.):

а) 48;    б) 168;       в) 120;       г) 72;  д) 60;        е) 240.

Розрахуйте валюту балансу, якщо необоротні активи - 72 тис.грн., власні обігові кошти - 48 тис.грн., а власний капітал -50% від валюти балансу (тис.грн.):

а) 48;    б) 168;    в) 120;     г) 72;      д) 60;    е) 240.

 

Вправи для самостійної роботи1

№1.1. Скласти оборотно-сальдову відомість, Баланс і Звіт про фінансові результати за травень, якщо на початок травня підприємство мало на розрахунковому рахунку 10 000 грн., його статутний капітал - 7000 грн., позика банку - 3000 грн. В травні відбулися наступні господарські операції, (грн.):

Отримано товари від постачальника - 5000

Сплачено за товари - 5000

Відвантажено товари покупцю - 12 000

Списано собівартість реалізованих товарів - 5000

Погашено позику банку - 3000

Необхідно зробити заключні проводки та відобразити в обліку фінансовий результат, використовуючи для обліку витрат рахунки 8-го і 9-го класів разом.

№1.2. Скласти оборотно-сальдову відомість за січень, Баланс станом на 31.01 і Звіт про фінансові результати на підставі інформації про:

залишки на рахунках станом на 1 січня;

господарські операції за січень.


Вправу розв'язати з використанням для обліку витрат рахунки 8-го і 9-го класів.

Господарські операції за січень, (грн.):

1. Нарахована заробітна плата:

а)         робітникам основного виробництва;

б)         адміністрації

6000

2000

2. Нараховано соцстрах

3360

3. Отримана готівка в банку для видачі зарплати

9000

4. Утримано податки з зарплати

1000

5. Видана зарплата

9100

6. Отримана сировина від постачальника

8000

7. Отримана позика в банку

20 000

8. Відпущена сировина у виробництво

19 000

9. Нарахована амортизація на виробниче обладнання

2000

10.   Випущена  з  виробництва  готова  продукція (вартість незавершеного виробництва = 1000)

?

11. Відвантажена покупцям продукція за відпускними цінами (залишок готової продукції на складі за собівартістю - 3000)

40 000

12.  Визначити фінансовий результат.  Закрити небалансові рахунки.

 

 

№1.3. Скласти оборотно-сальдову відомість за травень, Баланс станом на 31.05 та Звіт про фінансові результати для підприємства, яке надає послуги на підставі інформації про:

залишки на рахунках станом на 1 травня;

господарські операції за травень.

Вправу розв'язати з використанням для обліку витрат рахунки 8-го і 9-го класів.

 

Готова продукція

3000

Основні засоби

13 000

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

12 000

Розрахунки з покупцями і замовниками

5000

Статутний капітал

23 000

Нематеріальні активи

?

Поточний рахунок

7000

Поточні фінансові інвестиції

8000

Прибуток

4000

Розрахунки за податками і платежами

3000

Незавершене виробництво

1900

Знос основних засобів

3000

Розрахунки за заробітною платою

5000

Матеріали

18 000

Каса

100

Короткострокові позики

10 000

 

 

 


№1.4. Скласти оборотно-сальдову відомість за вересень, Баланс та Звіт про фінансові результати на 31.09 для підприємства гуртової торгівлі на підставі інформації про:

залишки на рахунках станом на 1 вересня;

господарські операції за вересень.

Вправу розв'язати з використанням для обліку витрат рахунків 8-го і 9-го класів.

Залишки на рахунках станом на 1 вересня, (грн.):

Поточний рахунок

12 000

Каса

?

Статутний капітал

24 000

Товари

16 000

Нематеріальні активи

3900

Розрахунки з покупцями

5000

Короткострокові позики

7000

Розрахунки з оплати праці

5000

Розрахунки з постачальниками

16 000

Поточні фінансові інвестиції

9000

Розрахунки за податками і платежами

3000

Незавершене виробництво

1900

Готова продукція

2000

Прибуток

24 000

Знос основних засобів

3000

Основні засоби

10 000