ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Акредитив 96 Активи 26 Активний ринок 73 Акцизний збір 295 Акція 244 Амортизація 62 Ануїтет 112 Баланс 26, 380

Безнадійна дебіторська заборгованість 124

Бюджетне відшкодування 286, 294

Валові витрати 348

Валові доходи 347

Валютний курс 100

Варанти 281

Вексель 132

Вилучений капітал 249

Виробничі запаси 174

Витрати 30

Витрати майбутніх періодів 137 Відстрочене податкове зобов'язання 355 Відстрочений податковий актив 355 Власний капітал 28, 235 Внутрішній брак 213 Готова продукція 227 Грошові документи 92 Грошові кошти в дорозі 94 Дебіторська заборгованість 122 Дивіденди 271

Довгострокові зобов'язання 29 Додатково вкладений капітал 243 Доходи 30

Доходи майбутніх періодів 134, 306

Еквіваленти грошових коштів 150

Еквівалентна одиниця готової продукції 218

Емісійний дохід 247

Запаси 175

Заробітна плата 272

Звичайна діяльність 311

Звіт про власний капітал 236, 387

Звіт про рух грошових коштів 391

Звіт про фінансові результати 29, 383

Змінні витрати 206

Зобов'язання 28, 259

Зовнішній брак 213

Інвестиційна нерухомість 41, 81

Інвестування 149

Інструмент власного капіталу 146 Історична собівартість 19 Калькулювання 215 Калькулювання за замовленнями 215 Калькулювання за процесами 218 Калькулювання змінних витрат 225 Калькулювання повних витрат 225 Капітальні інвестиції 149 Кваліфікаційний актив 52 Консолідована фінансова звітність 397

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів 11 Користувачі фінансових звітів 11 Кумулятивний приріст інфляції 421 Курсові різниці 100 Ліквідність 27

Ліміт залишку готівки в касі 92

Майбутня вартість 110

Малоцінні необоротні матеріальні активи 43

Метод ефективної ставки відсотку 162

Метод нарахувань амортизації 63

Метод участі в капіталі 156

Монетарні статті 101

Надзвичайна діяльність 312

Нематеріальний актив 41, 44

Немонетарні статті 105

Необоротні активи 27, 40

Неоплачений капітал 239

Непередбачені зобов'язання 261

Непрямі витрати 206

Норма капіталізації 53

Нормальна потужність 207

Нормативний метод калькулювання 225

Облігації 265

Облікова оцінка 417

Обліковий цикл 22

Оборотні активи 27

Основні засоби 41, 42

Первісна вартість 47, 172

Підзвітна особа 130

План рахунків 20

Побічна продукція 228

Податкова база 352

Податок на додану вартість 282

Подібні запаси 184

Постійні витрати 206

Поточна дебіторська заборгованість 122

Поточний податок на прибуток 347

Поточні виплати працівникам 272

Поточні зобов'язання 29 Прибуток 30

Принципи бухгалтерського обліку 16

Прості проценти 109

Прямі витрати 206

Резерв сумнівних боргів 123

Резервний капітал 253

Річний звіт 18

Розбавляючи потенційна проста акція 386 Розподілені постійні виробничі витрати 207 Роялті 323

Сегмент (господарський, географічний) 407

Середній відсоток торговельної націнки 180

Складні проценти 111

Справедлива вартість 41

Статутний капітал 237

Суб'єкт малого підприємництва 411

Сумнівний борг 123

Супутня продукція 227

Теперішня вартість 19, 110

Тимчасові різниці 351

Транспортно-заготівельні витрати 179

Фінансова звітність 377

Фінансовий інструмент 145

Фінансові активи 145

Фінансові зобов'язання 145

Фінансові інвестиції 149

Цільове фінансування 321

Часовий зважений коефіцієнт 386

Чиста вартість реалізації 186

Якісні характеристики фінансових звітів 13