Додаток В

Звіт про фінансові результати за 200Х р. (Форма №2)

Розділ І

 

Стаття

Код рядка

Сума

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

120,0

Податок на додану вартість

015

20,0

Акцизний збір

020

-

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

100,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

86,8

Валовий:

 

 

прибуток

050

13,2

збиток

055

 

Інші операційні доходи

060

-

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

 

Адміністративні витрати

070

4,5

Витрати на збут

080

-

Інші операційні витрати

090

0,2

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

прибуток

100

8,5

збиток

105

 

Доход від участі в капіталі

110

-

Інші фінансові доходи

120

-

Інші доходи

130

-

Фінансові витрати

140

0,3

Втрати від участі в капіталі

150

-

Інші витрати

160

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

прибуток

170

8,2

збиток

175

 

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

 

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2,1

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

прибуток

190

6,1

збиток

195

 

Надзвичайні:

 

 

доходи

200

-

витрати

205

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

Чистий:

 

 

прибуток

220

6,1

збиток

225

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код            За звітний      За попередній
ня показника                                                      . Г
            рядка   період період

1          2          3          4

Матеріальні затрати

230

80,3

-

Витрати на оплату праці

240

4,0

-

Відрахування на соціальні заходи

250

1,5

-

Амортизація

260

3,9

-

Інші операційні витрати

270

1,9

-

Разом

280

91,6

-

Додаток Г

Звіт про рух грошових коштів за 200Х ^ р. (Форма №3)

Стаття

Код рядка

Надходження

Видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

8,2

-

Коригування на:

 

 

 

- амортизацію необоротних активів

020

3,9

-

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

0,1

-

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

0,3

-

Прибуток  (збиток)  від  операційної діяльності  до  зміни  в чистих оборотних активах

070

12,5

-

Зменшення (збільшення):

 

 

 

- оборотних активів

080

-

113,0

- витрат майбутніх періодів

090

0,1

-

Збільшення (зменшення):

 

 

 

- поточних зобов'язань

100

138,5

-

- доходів майбутніх періодів

110

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

38,1

-

Сплачені:

 

 

 

- відсотки

130

-

-

- податок на прибуток

140

-

-

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

150

38,1

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

38,1

-

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

- фінансових інвестицій

180

-

 

- необоротних активів

190

-

 

- майнових комплексів

200

-

 

Отримані:

 

 

 

- відсотки

210

-

 

- дивіденди

220

-

 

Інші надходження

230

-

 

Придбання:

 

 

 

- фінансових інвестицій

240

 

-

- необоротних активів

250

 

-

- майнових комплексів

260

 

-

Інші платежі

270

 

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

-

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

8,0

-

Отримані позики

320

-

-

Інші надходження

330

-

-

Погашення позик

340

-

-

Сплачені дивіденди

350

-

-

Інші платежі

360

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

8,0

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

8,0

-

Чистий рух коштів за звітний період

400

46,1

-

Залишок коштів на початок року

410

10,0

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

56,1

 

Додаток Д

Звіт про власний ^ капітал за 2р0Х р. (Форма №4)         

 

 

Статут-

Пайо-

Додат­ковий

Інший додат­ковий капітал

Резерв-

Нероз-поділе-

Неопла-

Вилуче-

 

Стаття

Код

ний

вий

вкла- 

 

ний

ний

чений

ний

Разом

 

 

капітал

капітал

дений капітал 

 

капітал

прибу­ток

капітал

капітал

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на

010

100,0

 

 

13,8

 

9,0

(25,0)

 

97,8

початок року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помилок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований

050

100,0

 

 

13,8

 

9,0

(25,0)

 

97,8

залишок на початок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незаверше-

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного будівництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незаверше-

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного будівництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематері-

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематері-

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

130

 

 

 

 

 

6,1

 

 

6,1

(збиток) за звітний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дивіденди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибутку до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статутного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резервного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

20,0

 

 

 

 

 

(20,0)

 

0

Погашення заборго-

190

 

 

 

 

 

 

8,0

 

8,0

ваності з капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення з капіталу:

Викуп акцій (часток) Перепродаж викуплених акцій (часток)


 

210

220

Анулювання викуплених акцій (часток)


230

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номіна­льної вартості акцій Інші зміни в капіталі:


240 250

Списання невідшко­дованих збитків


260

Безкоштовно отримані активи

Разом змін в капіталі


270

280 290


 

 

20


 

 

6,1


 

 

(12)


 

 

15,9

Залишок на кінець
року   


300


120,0


13,8


15,1


(37,0)


111,9ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма №5) за 200Х рік

З рядка 080 графа 14   вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності            (08Г

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082~

вартість створених підприємством нематеріальних активів       (083~

З рядка 080 графа 5     вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань            (084~

З рядка 080 графа 15   накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності        (085~З рядка 260 графа 14   вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)   

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)   

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263)   

.фа 8

фа 5

а 15 а 14

З рядка 260 граї

З рядка 260 граї

З рядка 260 грас З рядка 105 гра<]

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів    (264)   

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів      (2641) _

вартість основних засобів, призначених для продажу     (265)   

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій       (2651) _

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування      (266)   

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду           (267)   

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності            (268)   

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю         (269)   

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

 

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

5.3

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

-

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-

 

[нші

330

-

 

Разом

340

5.3

 

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Зарік

На кінець року

 

 

 

довгострокові

ПОТОЧНІ

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

-

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

-

-

-

акції

390

-

-

-

облігації

400

-

-

-

інші

410

-

-

-

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-

-

-

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені;

за собівартістю          (421)   

за справедливою вартістю (422)     

за амортизованою собівартістю (423)        

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені;

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)     

за амортизованою собівартістю (426)        

Продовження додатку Е

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

 

 

Операційна курсова різниця

450

 

 

Реалізація інших оборотних активів

460

 

 

Штрафи, пені, неустойки

470

 

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

 

 

[нші операційні доходи і витрати

490

 

0.2

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0.2

непродуктивні витрати і втрати

492

X

 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

 

 

дочірні підприємства

510

 

 

спільну діяльність

520

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати

Цивіденди

530

 

X

Проценти

540

X

0.3

Фінансова оренда активів

550

 

 

[нші фінансові доходи і витрати

560

 

 

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

 

 

Доходи від об'єднання підприємств

580

 

 

Результат оцінки корисності

590

 

 

Неопераційна курсова різниця

600

 

 

Безоплатно одержані активи

610

 

X

Списання необоротних активів

620

X

 

[нші доходи і витрати

630

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)    (631)   

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами      (632)    %

З рядків 540-560 графа 4      фінансові витрати, включені до собівартості продукції

основної діяльності (633)    

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

І

І

Каса

640

0.4

Поточний рахунок у банку

650

55.7

[нші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

 

Грошові кошти в дорозі

670

 

Еквіваленти грошових коштів

680

 

Разом

690

56.1

 

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)


VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

 

 

 

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

29,8

 

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

 

 

 

Паливо

820

 

 

 

Гара і тарні матеріали

830

 

 

 

Будівельні матеріали

840

 

 

 

Запасні частини

850

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

 

 

 

Поточні біологічні активи

870

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

 

 

 

Незавершене виробництво

890

1.0

 

 

Готова продукція

900

2.0

 

 

Товари

910

 

 

 

Разом

920

32,8

 

 

З рядка 920 графа 3   Балансова вартість запасів;

відображених за чистою вартістю реалізації         (921)   

переданих у переробку        (922)   

оформлених в заставу          (923)   

переданих на комісію           (924)   

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)   (925)   

З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу    (926)   

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

IX. Дебіте

рська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення

 

 

 

ДО 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 32 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

120,0

60,0

60,0

 

інша поточна дебіторська заборгованість

950

 

 

 

 

 

 

 


Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-

Заборгованість на кінець звітного року:

 

-

валова замовників

1120

-

валова замовникам

1130

-

з авансів отриманих

1140

-

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

17,6

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220

-

на кінець звітного року

1225

15,5

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

1230

-

на кінець звітного року

1235

-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

2,1

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

17,6

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

- 15,5

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

-

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

3,9

Використано за рік - усього

1310

-

в тому числі на: будівництво об'єктів

1311

-

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-

з них машини та обладнання

1313

-

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-

 

1316

-

 

1317

 

 


З рядка 1430 графа 5 і графа 14       вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16       залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17     балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

власності (1433)

Продовження додатку Е

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника

Код рядка

Вартість

Витрати, пов'язані з біологічними перетво­реннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка

від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

 

 

первісного визнання 

 

дохід

витрати 

 

 

 

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернові і зернобобові

1510

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

з них: пшениця

1511

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

соя

1512

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

Соняшник

1513

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

ріпак

1514

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

цукрові буряки (фабричні)

1515

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

картопля

1516

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

інша продукція рослинництва

1518

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст живої маси - усього

1530

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

з нього:

великої рогатої худоби

1531

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

свиней

1532

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

молоко

1533

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

вовна

1534

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

яйця

1535

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

інша продукція тваринництва

1536

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

продукція рибництва

1538

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

 

1539

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

 

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

Додаток Є

Коефіцієнти майбутньої вартості 1 гривні МВ1=(1+і)п

 

Періоди (п)

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

Періоди (п)

1

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

1,070

1,080

1,090

1,100

1,110

1,120

1,130

1,140

1,150

1,160

1,170

1,180

1,190

1,200

1

2

1,020

1,040

1,061

1,082

1,103

1,124

1,145

1,166

1,188

1,210

1,232

1,254

1,277

1,300

1,323

1,346

1,369

1,392

1,416

1,440

2

3

1,030

1,061

1,093

1,125

1,158

1,191

1,225

1,260

1,295

1,331

1,368

1,405

1,443

1,482

1,521

1,561

1,602

1,643

1,685

1,728

3

4

1,041

1,082

1,126

1,170

1,216

1,262

1,311

1,360

1,412

1,464

1,518

1,574

1,630

1,689

1,749

1,811

1,874

1,939

2,005

2,074

4

5

1,051

1,104

1,159

1,217

1,276

1,338

1,403

1,469

1,539

1,611

1,685

1,762

1,842

1,925

2,011

2,100

2,192

2,288

2,386

2,488

5

6

1,062

1,126

1,194

1,265

1,340

1,419

1,501

1,587

1,677

1,772

1,870

1,974

2,082

2,195

2,313

2,436

2,565

2,700

2,840

2,986

6

7

1,072

1,149

1,230

1,316

1,407

1,504

1,606

1,714

1,828

1,949

2,076

2,211

2,353

2,502

2,660

2,826

3,001

3,185

3,379

3,583

7

8

1,083

1,172

1,267

1,369

1,477

1,594

1,718

1,851

1,993

2,144

2,305

2,476

2,658

2,853

3,059

3,278

3,511

3,759

4,021

4,300

8

9

1,094

1,195

1,305

1,423

1,551

1,689

1,838

1,999

2,172

2,358

2,558

2,773

3,004

3,252

3,518

3,803

4,108

4,435

4,785

5,160

9

10

1,105

1,219

1,344

1,480

1,629

1,791

1,967

2,159

2,367

2,594

2,839

3,106

3,395

3,707

4,046

4,411

4,807

5,234

5,695

6,192

10

11

1,116

1,243

1,384

1,539

1,710

1,898

2,105

2,332

2,580

2,853

3,152

3,479

3,836

4,226

4,652

5,117

5,624

6,176

6,777

7,430

11

12

1,127

1,268

1,426

1,601

1,796

2,012

2,252

2,518

2,813

3,138

3,498

3,896

4,335

4,818

5,350

5,936

6,580

7,288

8,064

8,916

12

13

1,138

1,294

1,469

1,665

1,886

2,133

2,410

2,720

3,066

3,452

3,883

4,363

4,898

5,492

6,153

6,886

7,699

8,599

9,596

10,699

13

14

1,149

1,319

1,513

1,732

1,980

2,261

2,579

2,937

3,342

3,797

4,310

4,887

5,535

6,261

7,076

7,988

9,007

10,147

11,420

12,839

14

15

1,161

1,346

1,558

1,801

2,079

2,397

2,759

3,172

3,642

4,177

4,785

5,474

6,254

7,138

8,137

9,266

10,539

11,974

13,590

15,407

15

16

1,173

1,373

1,605

1,873

2,183

2,540

2,952

3,426

3,970

4,595

5,311

6,130

7,067

8,137

9,358

10,748

12,330

14,129

16,172

18,488

16

17

1,184

1,400

1,653

1,948

2,292

2,693

3,159

3,700

4,328

5,054

5,895

6,866

7,986

9,276

10,761

12,468

14,426

16,672

19,244

22,186

17

18

1,196

1,428

1,702

2,026

2,407

2,854

3,380

3,996

4,717

5,560

6,544

7,690

9,024

10,575

12,375

14,463

16,879

19,673

22,901

26,623

18

19

1,208

1,457

1,754

2,107

2,527

3,026

3,617

4,316

5,142

6,116

7,263

8,613

10,197

12,056

14,232

16,777

19,748

23,214

27,252

31,948

19

20

1,220

1,486

1,806

2,191

2,653

3,207

3,870

4,661

5,604

6,727

8,062

9,646

11,523

13,743

16,367

19,461

23,106

27,393

32,429

38,338

20

25

1,282

1,641

2,094

2,666

3,386

4,292

5,427

6,848

8,623

10,835

13,585

17,000

21,231

26,462

32,919

40,874

50,658

62,669

77,388

95,396

25

ЗО

1,348

1,811

2,427

3,243

4,322

5,743

7,612

10,063

13,268

17,449

22,892

29,960

39,116

50,950

66,212

85,850

111,065

143,371

184,675

237,376

ЗО

Додаток Ж

Коефіцієнти теперішньої вартості 1 гривні ТВ1-1/(1+і)"

 

Періоди

(п)

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

Періоди

(п)

1

0,990

0,980

0,971

0,962

0,952

0,943

0,935

0,926

0,917

0,909

0,901

0,893

0,885

0,877

0,870

0,862

0,855

0,847

0,840

0,833

1

2

0,980

0,961

0,943

0,925

0,907

0,890

0,873

0,857

0,842

0,826

0,812

0,797

0,783

0,769

0,756

0,743

0,731

0,718

0,706

0,694

2

3

0,971

0,942

0,915

0,889

0,864

0,840

0,816

0,794

0,772

0,751

0,731

0,712

0,693

0,675

0,658

0,641

0,624

0,609

0,593

0,579

3

4

0,961

0,924

0,888

0,855

0,823

0,792

0,763

0,735

0,708

0,683

0,659

0,636

0,613

0,592

0,572

0,552

0,534

0,516

0,499

0,482

4

5

0,951

0,906

0,863

0,822

0,784

0,747

0,713

0,681

0,650

0,621

0,593

0,567

0,543

0,519

0,497

0,476

0,456

0,437

0,419

0,402

5

6

0.942

0.888

0.837

0.790

0.746

0.705

0.666

0.630

0.596

0.564

0.535

0.507

0.480

0.456

0.432

0.410

0.390

0.370

0.352

0.335

6

7

0,933

0,871

0,813

0,760

0,711

0,665

0,623

0,583

0,547

0,513

0,482

0,452

0,425

0,400

0,376

0,354

0,333

0,314

0,296

0,279

7

8

0,923

0,853

0,789

0,731

0,677

0,627

0,582

0,540

0,502

0,467

0,434

0,404

0,376

0,351

0,327

0,305

0,285

0,266

0,249

0,233

8

9

0,914

0,837

0,766

0,703

0,645

0,592

0,544

0,500

0,460

0,424

0,391

0,361

0,333

0,308

0,284

0,263

0,243

0,225

0,209

0,194

9

10

0,905

0,820

0,744

0,676

0,614

0,558

0,508

0,463

0,422

0,386

0,352

0,322

0,295

0,270

0,247

0,227

0,208

0,191

0,176

0,162

10

11

0,896

0,804

0,722

0,650

0,585

0,527

0,475

0,429

0,388

0,350

0,317

0,287

0,261

0,237

0,215

0,195

0,178

0,162

0,148

0,135

11

12

0,887

0,788

0,701

0,625

0,557

0,497

0,444

0,397

0,356

0,319

0,286

0,257

0,231

0,208

0,187

0,168

0,152

0,137

0,124

0,112

12

13

0,879

0,773

0,681

0,601

0,530

0,469

0,415

0,368

0,326

0,290

0,258

0,229

0,204

0,182

0,163

0,145

0,130

0,116

0,104

0,093

13

14

0,870

0,758

0,661

0,577

0,505

0,442

0,388

0,340

0,299

0,263

0,232

0,205

0,181

0,160

0,141

0,125

0,111

0,099

0,088

0,078

14

15

0,861

0,743

0,642

0,555

0,481

0,417

0,362

0,315

0,275

0,239

0,209

0,183

0,160

0,140

0,123

0,108

0,095

0,084

0,074

0,065

15

16

0,853

0,728

0,623

0,534

0,458

0,394

0,339

0,292

0,252

0,218

0,188

0,163

0,141

0,123

0,107

0,093

0,081

0,071

0,062

0,054

16

17

0,844

0,714

0,605

0,513

0,436

0,371

0,317

0,270

0,231

0,198

0,170

0,146

0,125

0,108

0,093

0,080

0,069

0,060

0,052

0,045

17

18

0,836

0,700

0,587

0,494

0,416

0,350

0,296

0,250

0,212

0,180

0,153

0,130

0,111

0,095

0,081

0,069

0,059

0,051

0,044

0,038

18

19

0,828

0,686

0,570

0,475

0,396

0,331

0,277

0,232

0,194

0,164

0,138

0,116

0,098

0,083

0,070

0,060

0,051

0,043

0,037

0,031

19

20

0,820

0,673

0,554

0,456

0,377

0,312

0,258

0,215

0,178

0,149

0,124

0,104

0,087

0,073

0,061

0,051

0,043

0,037

0,031

0,026

20

25

0,780

0,610

0,478

0,375

0,295

0,233

0,184

0,146

0,116

0,092

0,074

0,059

0,047

0,038

0,030

0,024

0,020

0,016

0,013

0,010

25

ЗО

0,742

0,552

0,412

0,308

0,231

0,174

0,131

0,099

0,075

0,057

0,044

0,033

0,026

0,020

0,015

0,012

0,009

0,007

0,005

0,004

ЗО


Подпись: о
о -~
+ ii

З"

 

« ь

=

«

о и о X

« в-

СС

т

се

В.

и

 

и о ь

.

се 'о X

ь

>> 

 

X

'В «■

о


 

Періоди (п)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

з

а

 

2

3

а

з

 

55

55

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

І

§

 

 

 

 

 

 

 

1"

І

 

 

 

»

 

 

 

1

 

 

|

І

 

 

 

|

 

 

1

 

 

^.

ЇЇ

..

 

 

 

з

 

 

 

ЇЇ

 

 

з

 

 

 

 

1

 

І

§

 

 

."

 

 

 

 

 

 

її

!

 

1

а

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

§

 

1

І

 

 

3

 

 

!^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

§

 

І

1

 

 

1

 

 

 

 

І

             -

 

 

 

 

 

 

І

 

 

3

1

 

 

 

 

її

 

ЇЇ

 

 

 

 

 

 

I

 

 

З"

 

 

 

 

 

§

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

...

."-

§

§

 

 

3

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

а"

 

 

 

 

 

 

І

...

 

 

§

 

 

 

 

 

1

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

!^

 

3"

 

 

1

 

 

 

|

 

1

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

...

.. "

 

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

§

І

 

 

 

 

 

 

 

             -

 

 

 

 

 

 

 

І

 

|

 

її

 

І

 

 

!^

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

ї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

§

 

 

 

І

 

 

&

§.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«і

 

 

Й

1

 

 

 

 

 

з

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

!^

.. -

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

!^

 

 

 

 

...

 

Й

1

з

І

$

 

 

 

 

 

 

І

1

 

 

 

і

 

"..

я"

 

             -

 

Й

1

§

§

з"

 

І

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1"

 

 

 

3

і

 

1

1

з

 

3"

 

 

 

1

 

 

 

і

 

І

¥^

 

"..".-

 

І

1^

 

Періоди

(п)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

а

Ї5

 

55

5!

 

!^