Додаток Б

Баланс станом на 31.12.200Х ^ (Форма №1)         

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

2,6

2,6

первісна вартість

011

3,0

3,0

накопичена амортизація

012

(0,4)

(0,4)

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

52,0

53,4

первісна вартість

031

60,0

65,3

знос

032

(8,0)

(11,9)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова вартість)

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

 

 

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

 

 

знос інвестиційної нерухомості

057

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

15,5

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

54,6

71,5

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

виробничі запаси

100

13,0

29,8

поточні біологічні активи

110

 

 

незавершене виробництво

120

7,0

1,0

готова продукція

130

20,0

2,0

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

 

чиста реалізаційна вартість

160

8,0

117,8

первісна вартість

161

10,0

120,0

резерв сумнівних боргів

162

(2,0)

(2,2)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

-

2,4

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

10,0

56,1

в т.ч. каса

231

6,0

0,4

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

0

8,0

Усього за розділом ІІ

260

58,0

217,1

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1,2

1,1

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

113,8

289,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

100,0

120,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

13,8

13,8

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

9,0

15,1

Неоплачений капітал

360

( 25,0 )

( 37,0 )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

97,8

111,9

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

1,0

1,1

Сума страхових резервів

415

 

 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

 

 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті

417

 

 

переможцям лотереї

 

 

 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

1,0

1,1

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

2,0

2,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

8,0

95,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

з одержаних авансів

540

0

48,0

з бюджетом

550

0

18,3

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

0

1,9

з оплати праці

580

5,0

3,9

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами

605

 

 

вибуття, утримуваними для продажу 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

-

7,0

Усього за розділом IV

620

15,0

176,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

113,8

289,7