Додаток А

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

 

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

100|інвестиційна нерухомість

Усі види

 

 

101

Земельні ділянки

діяльності

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель 

 

 

 

103

Будинки та споруди 

 

 

 

104

Машини та обладнання 

 

 

 

105

Транспортні засоби 

 

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар 

 

 

 

107

Тварини 

 

 

 

108

Багаторічні насадження 

 

 

 

109

Інші основні засоби 

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

 

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

 

 

 

113

Тимчасові (нетитульні) споруди 

 

 

 

114

Природні ресурси 

 

 

 

115

Інвентарна тара 

 

 

 

116

Предмети прокату 

 

 

 

117

Інші необоротні матеріальні активи 

 

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

 

 

122

Права користування майном 

 

 

 

123

Права на комерційні позначення 

 

 

 

124

Права на об'єкти промислової власності 

 

 

 

125

Авторське право та суміжні з ним права 

 

 

 

127

Інші нематеріальні активи 

 

13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

 

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів 

 

 

 

134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 

 

 

 

135

Знос інвестиційної нерухомості

 

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

 

 

142

Інші інвестиції пов'язаним сторонам 

 

 

 

143

Інвестиції непов'язаним сторонам 

 

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

 

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів 

 

 

 

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

154

Придбання (створення) нематеріальних активів 

 

 

 

155

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

 

16

Довгострокові біологічні активи

161

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільсько­господарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють

сільсько­господарську діяльність

 

 

162

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю 

 

 

 

163

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю 

 

 

 

164

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю 

 

 

 

165

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

 

 

 

166

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю 

 

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

 

 

182

Довгострокові векселі одержані 

 

 

 

183

Інша дебіторська заборгованість 

 

 

 

184

Інші необоротні активи 

 

19

Гудвіл

 

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

 

 

191

Гудвіл при придбанні 

 

 

 

193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації) 

 

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201|Сировина й матеріали

Усі види

 

 

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

діяльності

 

 

203

Паливо 

 

 

 

204

Тара й тарні матеріали 

 

 

 

205

Будівельні матеріали 

 

 

 

206

Матеріали, передані в переробку 

 

 

 

207

Запасні частини 

 

 

 

208

Матеріали сільськогосподарського призначення 

 

 

 

209

Інші матеріали 

 

21

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільсько­господарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють

сільсько­господарську діяльність

 

 

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю 

 

 

 

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю 

 

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість,

сільське господарство, та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство, та ін. підприємства інших галузей з підсобним сільсько­господарським виробництвом

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

 

 

282

Товари в торгівлі 

 

 

 

283

Товари на комісії 

 

 

 

284

Тара під товарами 

 

 

 

285

Торгова націнка 

 

 

 

286

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу 

 

29

 

 

І

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301  |            Каса в національній валюті

Усі види

 

 

302

Каса в іноземній валюті

діяльності

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

312

Поточні рахунки в іноземній валюті 

 

 

 

313

Інші рахунки в банку в національній валюті 

 

 

 

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті 

 

32

 

 

 

 

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

332

Грошові документи в іноземній валюті 

 

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті 

 

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

 

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

342

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 

 

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

 

 

352

Інші поточні фінансові інвестиції 

 

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

 

 

362

Розрахунки з іноземними покупцями 

 

 

 

363

Розрахунки з учасниками ПФГ 

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

 

 

372

Розрахунки з підзвітними особами 

 

 

 

373

Розрахунки за нарахованими доходами 

 

 

 

374

Розрахунки за претензіями 

 

 

 

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 

 

 

 

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 

 

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами 

 

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Усі види діяльності

 

 

422

Інший вкладений капітал 

 

 

 

423

Дооцінка активів 

 

 

 

424

Безоплатно одержані необоротні активи 

 

 

 

425

Інший додатковий капітал 

 

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

 

 

442

Непокриті збитки

 

 

 

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

 

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

 

 

452

Вилучені вклади й паї 

 

 

 

453

Інший вилучений капітал 

 

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

 

 

472

Додаткове пенсійне забезпечення 

 

 

 

473

Забезпечення гарантійних зобов'язань 

 

 

 

474

Забезпечення інших витрат і платежів

 

 

 

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат) 

 

 

 

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 

 

 

 

477

Забезпечення матеріального заохочення 

 

 

 

478

Забезпечення відновлення земельних ділянок 

 

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об'єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

491

Технічні резерви

Страхова діяльність

 

 

492

Резерви із страхування життя 

 

 

 

493

Частка перестраховиків у технічних резервах 

 

 

 

494

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя 

 

 

 

495

Результат зміни технічних резервів 

 

 

 

496

Результат зміни резервів із страхування життя 

 

 

 

497

Результат зміни резервів незароблених премій 

 

 

| 498 |        Результат зміни резервів збитків

 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

 

 

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

503

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 

 

 

 

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

505

Інші довгострокові позики в національній валюті 

 

 

 

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

 

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 

 

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521

Зобов'язання за облігаціями

Усі види діяльності

 

 

522

Премія за випущеними облігаціями 

 

 

 

523

Дисконт за випущеними облігаціями 

 

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

531

Зобов'язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

 

 

532

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 

 

54

Відстрочені податкові зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

 

 

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

603

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 

 

 

 

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

605

Прострочені позики в національній валюті

 

 

 

606

Прострочені позики в іноземній валюті 

 

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті 

 

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

622

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 

 

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

 

 

632

Розрахунки з іноземними постачальниками 

 

 

 

633

Розрахунки з учасниками ПФГ 

 

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

 

 

642

Розрахунки за обов'язковими платежами 

 

 

 

643

Податкові зобов'язання 

 

 

 

644

Податковий кредит 

 

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

Усі види діяльності

 

 

652

За соціальним страхуванням 

 

 

 

653

За страхуванням на випадок безробіття 

 

 

 

654

За індивідуальним страхуванням 

 

 

 

655

За страхуванням майна 

 

 

 

656

За страхуванням від нещасних випадків 

 

66

Розрахунки за виплатами працівникам

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

 

 

662

Розрахунки з депонентами 

 

 

 

663

Розрахунки за іншими виплатами 

 

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Усі види діяльності

 

 

672

Розрахунки за іншими виплатами 

 

68

Розрахунки за іншими операціями

680

Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

Усі види діяльності

 

 

681

Розрахунки за авансами одержаними 

 

 

 

682

Внутрішні розрахунки 

 

 

 

683

Внутрішньогосподарські розрахунки 

 

 

 

684

Розрахунки за нарахованими відсотками 

 

 

 

685

Розрахунки з іншими кредиторами 

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

 

 

702

Дохід від реалізації товарів 

 

 

 

703

Дохід від реалізації робіт і послуг 

 

 

 

704

Вирахування з доходу 

 

 

 

705

Перестрахування 

 

71

Інший операційний дохід

710

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

 

 

711

Дохід від реалізації іноземної валюти 

 

 

 

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів 

 

 

 

713

Дохід від операційної оренди активів 

 

 

 

714

Дохід від операційної курсової різниці 

 

 

 

715

Одержані штрафи, пені, неустойки 

 

 

 

716

Відшкодування раніше списаних активів 

 

 

 

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

 

 

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 

 

 

 

719

Інші доходи від операційної діяльності 

 

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

 

 

722

Дохід від спільної діяльності 

 

 

 

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 

 

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види діяльності

 

 

732

Відсотки одержані 

 

 

 

733

Інші доходи від фінансових операцій 

 

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

 

 

742

Дохід від відновлення корисності активів 

 

 

 

743

Дохід від реалізації майнових комплексів 

 

 

 

744

Дохід від неопераційної курсової різниці 

 

 

 

745

Дохід від безоплатно одержаних активів 

 

 

 

746

Інші доходи від звичайної діяльності 

 

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

 

 

752

Інші надзвичайні доходи 

 

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Страхова діяльність

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

Усі види діяльності

 

 

792

Результат фінансових операцій 

 

 

 

793

Результат іншої звичайної діяльності 

 

 

 

794

Результат надзвичайних подій 

 

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

 

 

802

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 

 

 

 

803

Витрати палива й енергії 

 

 

 

804

Витрати тари й тарних матеріалів 

 

 

 

805

Витрати будівельних матеріалів 

 

 

 

806

Витрати запасних частин 

 

 

 

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 

 

 

 

808

Витрати товарів 

 

 

 

809

Інші матеріальні витрати 

 

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

 

 

812

Премії та заохочення 

 

 

 

813

Компенсаційні виплати 

 

 

 

814

Оплата відпусток 

 

 

 

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу 

 

 

 

816

Інші витрати на оплату праці 

 

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

 

 

822

Відрахування на соціальне страхування 

 

 

 

823

Страхування на випадок безробіття 

 

 

 

824

Відрахування на індивідуальне страхування 

 

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

 

 

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

833

Амортизація нематеріальних активів 

 

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видами затрат

Усі види діяльності

86       

87       

88       

89       

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

 

 

902

Собівартість реалізованих товарів 

 

 

 

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг 

 

 

 

904

Страхові виплати 

 

91

Загальновиробничі витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

940

Витрати від первісного визнання та від

зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

 

 

941

Витрати на дослідження і розробки 

 

 

 

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти 

 

 

 

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів 

 

 

 

944

Сумнівні та безнадійні борги 

 

 

 

945

Втрати від операційної курсової різниці 

 

 

 

946

Втрати від знецінення запасів 

 

 

 

947

Нестачі і втрати від псування цінностей 

 

 

 

948

Визнані штрафи, пені, неустойки 

 

 

 

949

Інші витрати операційної діяльності 

 

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види діяльності

 

 

952

Інші фінансові витрати 

 

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

 

 

962

Втрати від спільної діяльності 

 

 

 

963

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 

 

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

 

 

972

Втрати від зменшення корисності активів 

 

 

 

974

Втрати від неопераційних курсових різниць 

 

 

 

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

 

 

 

976

Списання необоротних активів 

 

 

 

977

Інші витрати звичайної діяльності 

 

98

Податок на прибуток

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Усі види діяльності

 

 

982

Податок на прибуток від надзвичайних подій 

 

99

Надзвичайні витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

 

 

992

Втрати від техногенних катастроф і аварій 

 

 

 

993

Інші надзвичайні витрати 

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види діяльності

 

 

022

Матеріали, прийняті для переробки 

 

 

 

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 

 

 

 

024

Товари, прийняті на комісію 

 

 

 

025

Майно в довірчому управлінні

 

03

Контрактні зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов'язання

041

Непередбачені активи

Усі види діяльності

 

 

042

Непередбачені зобов'язання

 

05

Гарантії та забезпечення надані

 

За видами гарантій та забезпечень наданих

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види діяльності

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

 

 

072

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

 

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

Усі види діяльності

09

Амортизаційні відрахування

 

За напрямами використання амортизаційних відрахувань

Усі види діяльності