Відповіді на тести

№ тесту

Відпо­відь

Примітки

1.1

В

інші є операціями з активами і пасивами

1.2

Б

інші відображаються на рахунках витрат

1.3

В

інші не зачіпають рахунки витрат і доходів

1.4

В

див. План рахунків

1.5

Г

див. План рахунків

1.6

г

рах. 79 закривається в кінці звітного періоду

1.7

Б

див. МСБО

1.8

В

див. МСБО

1.9

Г

див. Концептуальну основу

1.10

А

див. Концептуальну основу

1.11

Б

див. Концептуальну основу

1.12

В

див. Концептуальну основу

1.13

Г

див. Концептуальну основу

1.14

Б

див. Концептуальну основу

1.15

Г

див. п.1.4 посібника

1.16

Г

див. п.1.4 посібника

1.17

Б

див. зміст принципів бухгалтерського обліку

1.18

А

див. зміст принципів бухгалтерського обліку

1.19

А

згідно принципу обережності

1.20

А

згідно принципу обережності

1.21

Б

див. зміст принципу обачності

1.22

Г

168 - 240:2 = 48

1.23

В

240:2-48 = 72

1.24

Б

240x0,3+48=120

1.25

Б

240:2+48=168

1.26

В

72+48=120

1.27

Е

(72+48)х2=240

2.1

В

п.6 П(С)БО 7 "Основні засоби"

2.2

Б

п.8 П(С)БО 7 "Основні засоби" ПВ=30000+600+300=30900

2.3

А

див. План рахунків

2.4

В

п.29 П(С)БО 7 "Основні засоби"

2.5

Б

п.4 П(С)БО 7 "Основні засоби" 12000-0=12000

2.6

В

п.4 П(С)БО 7 "Основні засоби" 5000-500=4500

2.7

Д

п.25, п.26.1 П(С)БО 7 "Основні засоби". Амортизаційні відрахування до зміни строку корисного використання=(10000-0)/ 10х 3 роки =3 000 10000-3000=7000 - вартість, яку необхідно амортизувати після 2.01.00р. 5-3=2- новий строк корисного використання. Амортизація за 2001р = (7000-0)/2=3500

2.8

В

п.26.5 П(С)БО 7 "Основні засоби" А=(20000-2000)/1 2000х 1 800=2700

2.9

Б

п.26.2 П(С)БО 7 "Основні засоби" Норма амортизації =1 -0,63 1 =0,3 69 Амортизація за 1 рік = 0,369х20000=7380; за 2 рік = 0,369х12620=4657; за 3 рік = 0,369х7963=2938

2.10

В

п.26.3 П(С)БО 7 "Основні засоби" Норма амортизації = 1/5=0,2 Амортизація за 1 рік=2х0,2х20000=8000; за 2 рік=2х0,2х 12000=4800

2.11

Г

п.26.4 П(С)БО 7 "Основні засоби" Кумулятивний коефіцієнт = 1+2+3+4+5 = 15 Амортизація за 5 рік=20000х1/15=1200

2.12

Б

п.14 П(С)БО 7 "Основні засоби" ПВ=500000+7000=507000

2.13

Г

п.14 П(С)БО 7 "Основні засоби" ПВ=500000+3000+1200+2800=507000

2.14

А

п.15 П(С)БО 7 "Основні засоби" ПВ=200000

2.15

В

п.23 П(С)БО 7 "Основні засоби"

3.1

В

в балансі активи відображаються в порядку зростання ліквідності

3.2

Г

капітальні інвестиції відносять до необоротних активів

3.3

В

положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637

3.4

Б

те ж саме

3.5

А

те ж саме

3.6

Г

те ж саме

3.7

Б

див. приклад 3.1

3.8

В

див. п. 3.1 розділу 3 посібника

3.9

В

забезпечується реальна оцінка статей з урахуванням впливу часу

3.10

В

нарахування процентів здійснюється для компенсації ризику того, хто відмовляється від одержання грошових коштів негайно, а натомість надає позику, купує цінні папери тощо

3.11

А

необхідно знайти теперішню вартість боргу:

ТВ=20000/(1+0,09)4 =20000/1,412=14164,31 грн.;

або за допомогою таблиці: 20000х0,708=14160 грн. (додаток Є)

3.12

Б

необхідно    обчислити   теперішню   вартість   ануїтету: ТВА=7000х (1/(1+0,11)1+ 1/(1+0,11)2+1/(1+0,11)3+1/(1+0,11)4+1/(1+0,11)5)=25872 грн.

3.13

Г

необхідно розрахувати суму ануїтету виходячи з того, що нам відомі: термін п=10 років, процентна ставка і=12% на рік, майбутня вартість платежів    40000   грн.    МВА=Ахк   (к   -   дисконтний множник). 40000=Ах17,549;  звідси  А=40000/17,549=2279,33   (грн.). Дисконтний множник знайшли з таблиці (додаток Ж)

3.14

А

маємо: ануїтет в розмірі 2000 грн., майбутня вартість всіх платежів 50000. МВА=Ахк, звідки к=МВА/А=50000/2000=25. З таблиці коефіцієнтів май­бутньої вартості ануїтету (додаток Ж) в рядку п=15 років шукаємо, при якій процентній ставці к=25. Бачимо, що необхідна ставка - не менше 7%.

3.15

Б

маємо: п=15 роківх2=30 періодів; МВА=Ахк; к=50000/1000=50. Шукаємо відповідну процентну ставку у додатку Ж у рядку п=30, при якій к=50. Бачимо, що необхідна ставка - не менше 4%.

3.16

В

необхідно обчислити майбутню вартість вкладу: МВ= І0хк=10000х2,191=21910 (грн.).

3.17

А

ануїтетом називають всі рівновеликі платежі, які здійснюються через рівномірні проміжки часу незалежно від їх тривалості та того, в який момент часу вони сплачуються (на початок або кінець періоду).

3.18

Б

МВА=Ахк

3.19

А

за  кредиторською  заборгованістю  передбачається  сплата грошових коштів, тому це монетарна стаття

3.20

Б

дебіторська заборгованість за бартерним контрактом є немонетарною, оскільки не буде погашатись грошовими коштами

3.21

Г

п.8 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

3.22

А

дохід в цьому випадку оцінюється в перерахунку за курсом, який діяв на дату одержання авансу і в подальшому не переоцінюється

3.23

В

див. п.6 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

3.24

Г

див. п.7 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

3.25

Г

основні засоби і аванси одержані - статті немонетарні, тому вони були оцінені за курсом на дату здійснення операції і подальшому курсові різниці за ними не нараховуються. Всі інші статті - монетарні, тому обрахуємо курсову різницю: (40000+6000) х (5,10-5,03)=3220 (грн.)

3.26

В

нематеріальні активи - немонетарна стаття, за нею курсова різниця не нараховується.   Кредиторська   заборгованість   за   основні   засоби і нараховані проценти виникла внаслідок неопераційної діяльності, тому в цьому прикладі не буде братись до уваги. Втрата від операційної курсової різниці за дебіторською заборгованістю складе: 11000х (5,20-5,06)=1540 (грн.)

3.27

Г

дана стаття є немонетарною, тому курсова різниця не нараховується

3.28

Б

виникає дохід від неопераційної курсової різниці на суму 21000х (5,85-5,60)=5250 (грн.)

4.1

А

див. Інструкцію про застосування плану рахунків

4.2

В

п. 1 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"

4.3

А

те ж саме

4.4

В

п. 7 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"

4.5

Б

Дт 38 "Резерв сумнівних боргів"

Кт 361 "Розрахунки із вітчизняними покупцями"

4.6

А

10000*0.07  „„ ,

            х 90 = 175(грн.)

360

4.7

Г

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 100 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 100

4.8

Г

П(С)БО 2 "Баланс"

4.9

Б

див. п. 4.1 розділу 4 посібника

4.10

А

Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4.11

В

П(С)БО 2 "Баланс"

4.12

Г

додаток до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"

4.13

В

див. п. 4.1 розділу 4 посібника

4.14

Б

П(С)БО 2 "Баланс"

4.15

В

див. приклад 4.6 розділу 4 посібника

4.16

А

див. п. 3.2 розділу 3 посібника

5.1

В

див. п. 5.1 розділу 5

5.2

Б

див. п. 5.1 розділу 5

5.3

Б

див. п. 5.1 розділу 5

5.4

Г

ці зобов'язання погашаються товарами або послугами, а не фінансовими активами

5.5

В

інші є борговими

5.6

Б

див. П(С)БО 12

5.7

А

див. П(С)БО 12

5.8

Б

68-6х10+1х10=18

5.9

Г

68-10х4+1х10=38

5.10

А

поточні і довгострокові, якщо інвестор не має суттєвого впливу, обліковуються за справедливою вартістю

5.11

В

П(С)БО 12

5.12

Б

див. приклад 5.6 посібника

5.13

А

див. П(С)БО 12

5.14

В

100+0,3х (500+200)-0,3х300=220

5.15

В

доходність і ринкова ціна облігацій пов'язані між собою оберненою залежністю

5.16

В

те ж саме

5.17

Б

при погашенні облігації видається номінал, а премія - не видається

5.18

Б

див. П(С)БО 12

5.19

Г

10 000х0,7903+500х5,242=10 524

5.20

Б

10 000x0,705+500x4,917=9508

5.21

В

10%:2х10 000:6x4=333

5.22

Г

(12 000+30 000:5):(70 000+100 000):2=21,18

5.23

В

(6000+30 000:10):(70 000+100 000):2х2=21,18

5.24

Б

якщо облігація придбана за номіналом, то і ефективна ставка відсотка співпадає з номінальною

5.25

В

(6000-5000:10):(100 000+105 000):2=5,36% 105 000-(6000-0,0536х105 000)=104 628

5.26

В

в момент погашення облігації обліковуються за номіналом

6.1

А

п.1 П(С)БО 9 "Запаси"

6.2

В

п.5 П(С)БО 9 "Запаси"

6.3

Г

п.24 П(С)БО 9 "Запаси"

6.4

Г

п.16 П(С)БО 9 "Запаси"

6.5

В

п.9, 14 П(С)БО 9 "Запаси"

6.6

Г

п.10 П(С)БО 9 "Запаси"

6.7

Б

п.13 П(С)БО 9 "Запаси"

6.8

Б

п.27 П(С)БО 9 "Запаси"

6.9

А

див. приклад 6.19

6.10

Б

див. п. 6.4 розділу 6

6.11

В

див. п. 6.1 розділу 6

6.12

Б

див. п. 4.1 розділу 4

6.13

А

див. приклад 6.11

6.14

Б

див. приклад 6.19

6.15

Б

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

6.16

В

60000 грн.+400 грн.=60400 грн.

6.17

А

24000 грн.-300 грн.=23700 грн.

6.18

Б

5000 грн.-100 грн.=4900 грн.

6.19

Б

п.12 П(С)БО 9 "Запаси"

6.20

В

п.13 П(С)БО 9 "Запаси"

6.21

Б

див. Інструкцію застосування Плану рахунків

6.22

Г

див. приклад 6.13

6.23

В

п.22 П(С)БО 9 "Запаси"

6.24

Б

див. приклад 6.14

6.25

А

п.12 П(С)БО 9 "Запаси"

7.1

В

Прямі витрати - витрати, які мають безпосередній зв'язок з об'єктом калькулювання

7.2

Г

Згідно з ПСБО 16 "Витрати" адміністративні витрати та витрати на збут не включаються до складу витрат на продукцію

7.3

А

5000+15000=20000   (грн.).   Постійні  загальновиробничі  витрати при калькулюванні змінних витрат до собівартості не включаються

7.4

Б

Змінні загальновиробничі витрати при калькулюванні повних витрат до собівартості включаються, а всі адміністративні витрати - це витрати періоду

7.5

Г

250000-150000+150000:10000x20000

7.6

В

Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції - постійна величина

7.7

Б

100000+220000

7.8

В

40000+20000

7.9

Г

Див. П(С)БО 16 "Витрати"

7.10

В

Нерозподілені витрати виникають, якщо фактичні витрати перевищують суму розподілених витрат через те, що фактична потужність менша, ніж нормальна

7.11

Б

50000:10000х4000

7.12

Б

Понаднормативні витрати відносяться до складу собівартості реалізованої продукції

7.13

В

100х0,6+200х0,5+300х1

7.14

В

Сфера застосування за замовленнями - дрібносерійне та індивідуальне виробництво, де кожен об'єкт калькулювання відрізняється від іншого, а тому легко ідентифікувати витрати, пов'язані з окремим об'єктом

7.15

Б

Див. П(С)БО 16 "Витрати"

7.16

А

10000+9000+12000+7000

7.17

В

10000+12000

7.18

А

10000+12000

8.1

Г

П(С)БО 2 "Баланс" п.42

8.2

А

Інструкція про застосування Плану рахунків

8.3

Б

П(С)БО 2 "Баланс" п.42

8.4

Д

П(С)БО 2 "Баланс" п.4

8.5

Б

П(С)БО 2 "Баланс" п.42

8.6

Б

П(С)БО 2 "Баланс" п.43

8.7

Б

П(С)БО 2 "Баланс" п.40

8.8

Б

П(С)БО 2 "Баланс" п.40

8.9

В

П(С)БО 15 "Дохід"

8.10

Б

П(С)БО 2 "Баланс" п.44

9.1

Г

див. вступ до розділу 9

9.2

Б

погашенню підлягатиме сума, зазначена у векселі

9.3

А

погашенню підлягатиме сума, що відповідає номіналу облігації

9.4

В

п.10 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.5

В

п.4 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.6

А

п.4 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.7

А

п.7 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.8

Г

п.6 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.9

А

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

9.10

Г

П(С)БО 11 "Зобов'язання" п.13

10.1

Б

п.6 П(С)БО 15 "Дохід"

10.2

А

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.3

А

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.4

Г

п.42 П(С)БО 2 "Баланс"

10.5

А

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.6

Г

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.7

В

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.8

Б

п.8 П(С)БО 15 "Дохід"

10.9

А

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.10

Б

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.11

Б

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.12

В

п.13 ПСБО 3 «Звіт про фінансові результати»

10.13

В

п.8 П(С)БО 15 "Дохід"

10.14

А

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.15

Б

п.9 П(С)БО 16 "Витрати"

10.16

Г

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.17

Б

див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.18

В

п.23 П(С)БО 2 "Баланс"

11.1

Б

п. 14 П(с)БО 17

11.2

А

п. 14 П(с)БО 17

11.3

В

п. 3 П(с)БО 17

11.4

Г

п. 7 П(с)БО 17

11.5

Б

на збиток податок на прибуток не нараховується

11.6

Г

п.28 П(с)БО 2 п. 14 П(с)БО 17

11.7

В

див. п.11.1 посібника

11.8

Б

п. 7 П(с)БО 17

11.9

Г

п. 15 П(с)БО 17

11.10

А

100 000 х 0,25 = 25 000

11.11

В

тимчасової податкової різниці немає, тому і ВПА немає

11.12

Г

п. 14 П(с)БО 17

11.13

В

п. 14 П(с)БО 17

11.14

Г

100 000 х 0,25 = 25 000

12.1

Г

п. 12.1 розділу 12 посібника

12.2

В

п. 12.1 розділу 12 посібника

12.3

Б

п. 6 П(С)БО 2 "Баланс"

12.4

Б

п. 38 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

12.5

А

п. 4 П(С)БО 2 "Баланс"

12.6

Г

п. 12 П(С)БО 4 "Звіт про власний капітал"

12.7

Б

п. 39 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

12.8

В

п. 26 П(С)БО 5 "Звіт про рух грошових коштів"

12.9

В

п. 18 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

12.10

Б

п. 12 П(С)БО 4 "Звіт про власний капітал"

12.11

Г

п. 15 П(С)БО 4 "Звіт про власний капітал"

12.12

В

п. 49 П(С)БО 5 "Звіт про рух грошових коштів"

12.13

В

п. 29 П(С)БО 5 "Звіт про рух грошових коштів"

12.14

А

п. 30,31 П(С)БО 5 "Звіт про рух грошових коштів"

12.15

В

п. 7 П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами"

12.16

В

п. 27 П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами"

12.17

В

п. 2 П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

12.18

Г

п. 12.4 розділу 12 посібника

12.19

А

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

12.20

Б

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

12.21

В

п. 2, 5 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

12.22

Г

п. 6, 7 П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність"

12.23

В

п. 10, 11 П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність"

12.24

А

п. 4 П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств "

12.25

Г

п. 13 П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність"

12.26

Б

п. 4 П(С)БО 22 "Вплив інфляції"

12.27

Г

п. 9 П(С)БО 22 "Вплив інфляції"


Розв'язки до вправ №1.1

 

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Рахунки

 

 

Дт

Кт

1. Отримані товари від постачальника

5000

28

63

2. Сплачено за товари

5000

63

311

3. Відвантажені товари покупцю

12 000

36

70

4. Списана собівартість реалізованих товарів

5000

90

28

5. Погашена позика банку

3000

60

31

6. Заключні проводки :

а)         закрити рахунок 70

б)         закрити рахунок 90

в)         закрити рахунок 79

12 000 5000

7000

70 79

79

79 90

44

 

Рахунки

Сальдо на 01.05

Обороти за травень

Сальдо на 01.06

 

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

28

-

 

5000

5000

-

 

63

 

-

5000

5000

 

-

31

10000

 

-

8000

2000

 

70

 

 

12 000

12 000

 

 

36

-

 

12 000

-

12 000

 

90

 

 

5000

5000

 

 

79

 

 

12 000

12 000

 

 

44

-

-

-

7000

 

7000

60

 

3000

3000

-

 

-

40

 

7000

-

 

 

7000

Всього

10 000

10 000

54 000

54 000

14 000

14 000

Чистий дохід - 12,0

Собівартість реалізованих товарів - 5,0

Валовий прибуток - 7,0

Прибуток - 7,0

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 7,0

 

№1.2

 

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Рахунки

 

 

 

Дт|Кт

1

Нарахована заробітна плата:

а)         робітникам основного виробництва

б)         адміністрації
Списати витрати з рах 81

6000

2000

6000 2000

81

81

23 92

66

66

81 81

2

Нараховано соцстрах Списати витрати з рах 82: 3360 : (6000 + 2000) = 42% 42% від 6000 = 2520 42% від 2000 = 840

3360

2520 840

82

23 92

65

82 82

3

Отримана готівка в банку

9000

30

31

4

Утримано податки з зарплати

1000

66

64

5

Видана зарплата

9100

66

30

6

Отримана сировина від постачальника

8000

20

63

7

Отримана позика в банку

20 000

31

60

8

Відпущена сировина у виробництво Списати витрати з рах 80

19 000 19 000

80 23

20 80

9

Нарахована     амортизація     на виробниче обладнання

2000 2000

83 23

13 83

10

Випущена з виробництва готова продукція

30 420

26

23

11

Відвантажена продукція покупцям

40 000

36

70

12

Списано собівартість реалізованої продукції

29 420

90

26

13

Заключні проводки Закрити рахунки:

-           92

-           90

-           70

-           79

Усього

2840

29420

40 000 7740

291660

79

79

70 79

92

90

79 44

Оборотно-сальдова відомість за січень, (грн.)

 

Рахунок

Сальдо на 01.01.

Обороти за січень

Сальдо на 31.01.

 

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

81

 

 

8000

8000

 

 

66

 

5000

10 100

8000

 

2900

23

1900

 

29 520

30 420

1000

 

79

 

 

40 000

40 000

 

 

82

 

 

3360

3360

 

 

65

 

 

 

3360

 

3360

30

22 200

 

9000

9100

22 100

 

31

12 000

 

20 000

9000

23 000

 

64

 

3000

 

1000

 

4000

20

16 000

 

8000

19 000

5000

 

80

 

 

19 000

19 000

 

 

63

 

16 000

 

8000

 

24 000

60

 

7000

 

20 000

 

27 000

83

 

 

2000

2000

 

 

13

 

3000

 

2000

 

5000

26

2000

 

30 420

29 420

3000

 

70

 

 

40 000

40 000

 

 

36

5000

 

40 000

 

45 000

 

44

 

24 000

 

7740

 

31 740

40

 

24 000

 

 

 

24 000

12

3900

 

 

 

3900

 

35

9000

 

 

 

9000

 

10

10 000

 

 

 

10 000

 

90

 

 

29 420

29 420

 

 

92

 

 

2840

2840

 

 

Усього

82 000

82 000

291 660

291 660

122 000

122 000

 

АКТИВ

на 01.01

на 31.01

ПАСИВ

на 01.01

на 31.01

[. Необоротні активи:

 

 

І. Власний капітал:

 

 

- нематеріальні активи

3,9

3,9

- статутний капітал

24,0

24,0

- основні засоби

 

 

- прибуток

24,0

31,7

залишкова вартість

7,0

5,0

Усього за розділом І

48,0

55,7

первісна вартість

10,0

10,0

IV. Поточні зобов'язання:

 

 

знос

(3,0)

(5,0)

- короткострокові кредити

 

 

Усього за розділом І

10,9

8,9

банків

7,0

27,0

П. Оборотні активи

 

 

- кредиторська заборго-

 

 

- виробничі запаси

16,0

5,0

ваність за товари

16,0

24,0

- незавершене вир-во

1,9

1,0

- поточні зобов'язання за

 

 

- готова продукція

2,0

3,0

розрахунками:

 

 

- дебіторська заборго-

 

 

з бюджетом

3,0

4,0

ваність за товари

5,0

45,0

зі страхування

-

3,4

- поточні фінансові

 

 

з оплати праці

5,0

2,9

інвестиції

9,0

9,0

Усього за розділом IV

31,0

61,3

- грошові кошти

34,2

45,1 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

68,1

108,1

 

 

 

БАЛАНС

79

117

БАЛАНС

79

117

Чистий дохід - 40,0

Собівартість реалізованих товарів - 29,4

Валовий прибуток - 10,6

Адміністративні витрати - 2,8

Прибуток від операційної діяльності - 7,8

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 7,8

ІІ. Елементи операційних витрат Матеріальні затрати - 19,0 Витрати на оплату праці - 8,0 Відрахування на соціальні заходи - 3,4 Амортизація - 2,0

Разом - 32,4

№1.3

Журнал реєстрації господарських операцій за травень

 

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Рахунки Дт|Кт

1. Отримана сировина від постачальника

6000

20

63

2. Нарахована заробітна плата: 

 

 

 

а) робітникам основного виробництва

5000

81

66

 

5000

23

81

б) адміністрації

1000

81

66

 

1000

92

81

3. Нараховано соцстраху

 

 

 

2520 : (5000 + 1000) = 0,42

 

 

 

а) на зарплату робітників основного виробництва

2520

82

65

0,42 х 5000 = 2100

 

 

 

б) на зарплату адміністрації

2100

23

82

0,42 х 1000 = 420

420

92

82

4. Утримано податки з зарплати

750

66

64

5. Отримана позика в банку

20 000

31

60

6. Отримана готівка в банку на зарплату

9000

30

31

7.Нарахована амортизація на виробниче обладнання

2000

83

13

 

2000

23

83

8. Відпущена сировина у виробництво

19 000

80

20

 

19 000

23

80

9. Підписано замовником акт виконаних робіт

40 000

36

70

Списана собівартість виконаних робіт

26 000

90

23

10. Видана зарплата

9100

66

30

11. Заключні проводки

 

 

 

Закрити рахунки:

 

 

 

- 92

1420

79

92

- 90

26 000

79

90

- 70

40 000

70

79

- 79

12 580

79

44

Усього

286 820

 

 

Рознесення сум по рахунках бухгалтерського обліку і складання оборотно-сальдової відомості і балансу, на наш погляд, не викликає труднощів.

Чистий дохід - 40,0

Собівартість реалізованих послуг - 26,0

Валовий прибуток - 14,0

Адміністративні витрати - 1,4

Прибуток від операційної діяльності - 12,6

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 12,6

ІІ. Елементи операційних витрат Матеріальні затрати - 19,0 Витрати на оплату праці - 6,0 Відрахування на соціальні заходи - 3,4 Амортизація - 2,0 Разом - 30,4

№1.4


Журнал реєстрації господарських операцій за вересень

Чистий дохід - 40,0

Собівартість реалізованих товарів - 21,0

Валовий прибуток - 19,0

Адміністративні витрати - 2,8

Витрати на збут - 9,1

Прибуток від операційної діяльності - 7,1

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 7,1

ІІ. Елементи операційних витрат Витрати на оплату праці - 7,0 Відрахування на соціальні заходи - 2,9 Амортизація - 2,0 Разом - 11,9

№ 2.1

 

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Рахунки

 

 

Дт

Кт

1. Отримані меблі від постачальника

4 000

152

631

2. Одночасно на суму ПДВ

800

641

631

3. Витрати з доставки меблів

350

152

631

4. Одночасно на суму ПДВ

70

641

631

5. Витрати на складання і встановлення меблів

250

152

661,

651

6. Зараховано меблі до складу основних засобів

4 600

106

152

 

№ 2.2

Загальна сума витрат на позики, яку повинна заплатити компанія за користування кредитами у 2008 р становить:

2 000 000 х 0,12 + 1 400 000 х 0,10 + 1 000 000 х 0,11 = 490 000 грн.

Короткостроковий кредит від 31 грудня 2007 р. під 12% річних є цільовим, тому середньозважену норму капіталізації потрібно визначити за короткостроковим кредитом під 10% річних і довгостроковим кредитом під 11% річних:

2 400 000

(1400 000 х 0,10 ) + (1 000 000 х 0,11 ) _ 250 000

0,10

1 400 000 + 1000000

Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу у 2008 р., дорівнює:

Відсотки по цільовому кредиту:     2 000 000 х 0,12 = 240 000 грн.

% по загальній заборгованості: (3 600 000 - 2 000 000) х 0,10 = 160 000 грн.

400 000 грн.Після переоцінки переоцінена первісна вартість верстату буде складати -17 000 грн., сума накопиченого зносу - 15 000 грн., залишкова вартість буде відповідати справедливій вартості.


№ 2.5

Перераховано банку суму для придбання валюти

Дт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 53000 Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 53000

Нараховано збір до пенсійного фонду Дт 92 "Адміністративні витрати" - 676

Кт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 676

Відображено витрати за комісію банку Дт 92 "Адміністративні витрати" - 324

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 324

Відображено розрахунок з пенсійним фондом Дт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 676

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 676

Відображено розрахунок з банком за комісію Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 324

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 324

Оприбутковано валюту 10000 дол. за курсом 5,2 грн./дол. Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 52000

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 52000

31 березня курсову різницю відображено у складі витрат Дт 945 "Втрати від операційної курсової різниці" - 1000

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 1000

Останній бухгалтерський запис призведе до зменшення суми активу та пасиву балансу на 1000 грн.

 

№3.2

1. 30 червня курсову різницю відображено у складі доходів Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"     - 2000

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 2000 Внаслідок зміни курсу НБУ збільшаться підсумок активу балансу (за рахунок збільшення статті «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті») та підсумок пасиву балансу (за рахунок збільшення на суму доходу від операційної курсової різниці фінансового результату, який у свою чергу збільшує розмір нерозподіленого прибутку).

№3.3

1.         Нараховуємо втрату від операційної курсової різниці по рахунку 312
"Поточні рахунки в іноземній валюті" 1000х(6,10-5,96)=140 (грн.):

Дт 945 "Втрата від операційної курсової різниці" - 140 Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 140 Залишок на кінець місяця 6100-140=5960 (грн.).

2.         За рахунком 6321 "Розрахунки з іноземними постачальниками"
курсових різниць не виникає, оскільки це немонетарна стаття. Залишок на
кінець місяця не змінюється - 48240 грн.

Нараховуємо дохід від операційної курсової різниці по рахунку 6322 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 9200х(6,10-5,96)=1288 (грн.):

Дт 6322 "Розрахунки з іноземними постачальниками" - 1288 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 1288 Залишок на кінець місяця 56120-1288=54832 (грн.).

Нараховуємо дохід від операційної курсової різниці по рахунку 602 "Розрахунки за короткостроковим кредитом в іноземній валюті":

10000х(6,10-5,96)=1400 (грн.): Дт 602 "Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті" - 1400 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 1400 Залишок на кінець місяця 61000-1400=59600 (грн.).

Нараховуємо дохід від неопераційної курсової різниці по рахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 900х(6,10-5,96)=126 (грн.):

Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 126

Кт 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" - 126 Залишок на кінець місяця 5490-126=5364 (грн.).

За рахунком 681 "Розрахунки за авансами одержаними" курсові різниці не нараховуються, оскільки це немонетарна стаття. Залишок на кінець місяця не змінюється - 66770 грн.

№3.4

Операції будуть відображені наступним чином:

20 лютого дохід від реалізації продукції: 17000х5,05=85850 (грн.): Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 85850

Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 85850

28 лютого відобразили дохід від операційної курсової різниці за рахунком 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" 17000х(5,10-5,05)=

850 (грн.):

Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 850

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 850

5 березня:

а)         одержали оплату від покупця 17000х5,20=88400 (грн.):
Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 88400

Кт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 88400

б)         відобразили дохід від операційної курсової різниці на дату одержання
грошових коштів 17000х(5,20-5,10)=1700 (грн.):

Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 1700

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 1700

№3.5

Кореспонденції рахунків будуть наступні:

26 серпня видано з каси аванс 500х5,25=2625 (грн.): Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 2625

Кт 302 "Каса в іноземній валюті" - 2625

30 серпня відобразили витрати звітного періоду згідно з представленим авансовим звітом 450х5,25=2362,50 (грн.):

Дт 93 "Витрати на збут" - 2362,50

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 2362,50

Звертаємо увагу, що оцінка витрат здійснена за курсом, який діяв на день виплати авансу, а не на день визнання цих витрат, адже операції за авансами оцінюються за курсом саме на день їх сплати.

31 серпня відобразили втрату від операційної курсової різниці за залишком заборгованості по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 50х(5,25-5,19)=3 (грн.):

Дт 945 "Втрата від операційної курсової різниці" - 3 Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 3

1 вересня:

а)         повернуто гроші в касу 50х5,08=254 (грн.):
Дт 302 "Каса в іноземній валюті" - 254

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 254

б)         відображено втрату від операційної курсової різниці за залишком
заборгованості по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" на дату
сплати цієї заборгованості 50х(5,19-5,08)=5,50 (грн.):

Дт 945 "Втрата від операційної курсової різниці" - 5,50 Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 5,50

№3.6

17 липня:

а)         оприбуткували автомобіль 30000х5,30=159000 (грн.):
Дт 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" - 159000

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 159000

б)         відобразили суму ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет
30000х5,30х20%=31800 (грн.):

Дт 643 "Податкові зобов'язання" - 31800

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 31800

в)         сплатили ПДВ до бюджету:

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 31800

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 31800

г)         відобразили право на відшкодування ПДВ з бюджету:
Дт 641 "Розрахунки за податками" - 31800

Кт 643 "Податкові зобов'язання" - 31800

31 липня відобразили втрату від неопераційної курсової різниці за рах. 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 30000х(5,38-5,30)=2400 (грн.):

Дт 974 "Втрата від неопераційної курсової різниці" - 2400 Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 2400

12 серпня:

а)         відобразили оплату постачальнику 30000х5,20=156000 (грн.):
Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 156000

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 156000

б)         відобразили дохід від неопераційної курсової різниці на дату сплати
30000х(5,38-5,20)=5400 (грн.):

Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 5400

Кт 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" - 5400

 

2 жовтня відобразили надходження грошових коштів на поточний рахунок 50000х5,13=256500 (грн.):

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 256500

Кт 602 "Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті" - 256500

31 жовтня:

а)         нараховано проценти по кредиту за жовтень 50000х12%/12х5,21 =

2605 (грн.):

Дт 951 "Відсотки за кредит" - 2605

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 2605

б)         нараховано втрату від операційної курсової різниці по рахунку 602
"Розрахунки за короткостроковим кредитом в іноземній валюті" 50000х(5,21-
5,13)=4000 (грн.):

Дт 945 "Втрата від операційної курсової різниці" - 4000

Кт 602 "Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті" - 4000

10 листопада:

а)         погашено частину кредиту 5000х5,15=25750 (грн.):

Дт 602 "Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті" - 25750 Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 25750

б)         Нарахували дохід від операційної курсової різниці по рахунку 602
"Розрахунки за короткостроковим кредитом в іноземній валюті" по частині, яка
погашається на дату сплати 5000х(5,21-5,15)=300 (грн.):

Дт 602 "Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті" - 300 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 300 Зверніть увагу, що на залишок кредиторської заборгованості за кредитом (45000 дол. США) курсову різницю буде відображено на наступну звітну дату.

в)         сплачено нараховані у попередньому місяці проценти
50000х12%/12х5,15=2575 (грн.):

Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 2575 Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 2575

г)         нараховано дохід від неопераційної курсової різниці по рахунку 684
"Розрахунки за нарахованими відсотками" на дату сплати 50000х12%/12х(5,21-
5,15)=30 (грн.):

Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" -30

Кт 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" - 30

№3.8

14 липня одержано аванс за товари 40000х5,90=236000 (грн.): Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 236000

Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 236000

31 липня курсова різниця за рахунком 681 "Розрахунки за авансами одержаними" не відображається, оскільки це немонетарна стаття.

3.         4 серпня відвантажено покупцю товар в погашення авансу
30000х5,90=177000 (грн.):

Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 177000 Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 177000

Зверніть увагу, що сума доходу оцінена за курсом, який діяв на дату одержання авансу, а не на дату відвантаження товарів. Окрім того, залишок заборгованості за одержаним авансом стає монетарною статтею, оскільки підприємство буде повертати його грошовими коштами.

4. 5 серпня:

а)         повернуто залишок авансу 10000х5,85=58500 (грн.):
Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 58500

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 58500

б)         нараховано дохід від операційної курсової різниці по рахунку 681
"Розрахунки за авансами одержаними" 10000х(5,90-5,85)=500 (грн.):

Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 500

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 500

№3.9

26 листопада сплачено аванс за матеріали 68000х5,25=357000 (грн.): Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 357000

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 357000

30 листопада курсова різниця по рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" не відображається, оскільки це немонетарна стаття.

4 грудня:

а)         оприбутковано матеріали по курсу на дату виплати авансу
60000х5,25=315000 (грн.):

Дт 201 "Сировина і матеріали" - 315000

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 315000

б)         відобразили суму ПДВ, яке необхідно сплатити до бюджету по курсу на
дату одержання матеріалів 60000х5,19х20%=62280 (грн.):

Дт 643 "Податкові зобов'язання" - 62280

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 62280

в)         сплатили ПДВ до бюджету:

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 62280

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 62280

г)         відобразили право на відшкодування ПДВ з бюджету:
Дт 641 "Розрахунки за податками" - 62280

Кт 643 "Податкові зобов'язання" - 62280

6 грудня:

а)         постачальником повернуто частину авансу 8000х5,18=41440 (грн.):
Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 41440

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 41440

б)         нарахували втрату від операційної курсової різниці по рахунку 371
"Розрахунки за виданими авансами" 8000х(5,25-5,18)=560 (грн.):

Дт 945 "Втрата від операційної курсової різниці" - 560 Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 560

№4.1

Коефіцієнти сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості розраховуються:

група 1: (300:10000+350:11000+200/14000):3=0,025 (2,5%) група 2: (400:6000+450:7500+320:6400):3=0,059 (5,9%)
група 3: (560:4000+370:4200+460:5300):3=0,105 (10,5%)
Сума резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2007 року визначається:
12000 х 0,025+5000 х 0,059+4300 х 0,105=1047 (грн.)
В бухгалтерському обліку створення резерву відображається записом:
Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"        - 1047
Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"     - 1047

Нарахування резерву сумнівного боргу призведе до зменшення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості на 1047 грн. В результаті сума активу зменшиться. Збільшення витрат операційної діяльності призведе до зменшення прибутку, а значить і суми пасиву балансу.

№4.2

Коефіцієнт сумнівності визначається:

25000 + 28000 + 34000       87000 „„„„„

Кс =    =          = 0,0394

660000 + 730000 + 820000 2210000

В 2007 році створюється резерв сумнівних боргів на суму 33490 грн. (850000грн. х 0,0394). В обліку ця операція відобразиться так: Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"        - 33490

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"     - 33490

Станом на 31.12.2007р. залишок на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" становитиме 37490 грн. (4000+33490), чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - 282510 грн.(320000-37490).

№4.3

Видано під звіт готівку

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 300 Кт 301 "Каса в національній валюті" - 300

Відзвітовано за придбаний калькулятор

Дт 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" - 60 Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 60

Відзвітовано за відрядження (проїзд, проживання у готелі, добові) Дт 92 "Адміністративні витрати" - 280

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 280

Після представлення у бухгалтерію підзвітною особою авансового звіту кредитове сальдо на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" становитиме 40 грн. Цю суму слід відшкодувати підзвітній особі.

Проведено розрахунок з підзвітною особою згідно авансового звіту Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 40

Кт 301 "Каса в національній валюті" - 40

№4.4

1. Здійснено передоплату підприємству "Омега" Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 12000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 12000

Одержано сировину

Дт 201 "Сировина й матеріали" - 11750

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 11750

Пред'явлено претензію постачальнику Дт 374 "Розрахунки за претензіями" - 250

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 250

Одержано грошові кошти за пред'явленою претензією Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 250

Кт 374 "Розрахунки за претензіями" - 250

Якщо б претензія була б незадоволена, сума 250 грн. списується на витрати звітного періоду:

Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності" - 250 Кт 374 "Розрахунки за претензіями" - 250 Остання операція призведе до зменшення суми активу та пасиву балансу.

№4.5

1 березня зараховано вексель на суму дебіторської заборгованості Дт 341 "Короткострокові векселі одержані"   - 10000

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 10000

Дохід за векселем віднесено на доходи майбутніх періодів Дт 341 "Короткострокові векселі одержані"   - 100

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів"            - 100

3.         На дату складання балансу дохід за березень віднесено до доходів звітного
періоду

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 50

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 50 Одночасно на суму ПДВ

Дт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 8,3 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 8,3

1 травня отримано грошові кошти в погашення векселя Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 10100

Кт 341 "Короткострокові векселі одержані"   - 10100

Визнано дохід за квітень

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів"            - 50

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 50 Одночасно на суму ПДВ

Дт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 8,3 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 8,3

При одержанні відсоткового векселя номінальною вартістю 10000 грн. з відсотковою ставкою 6% річних на рахунку 341 "Короткострокові векселі одержані" слід відобразити суму 10000 грн., а суму нарахованих відсотків (50 грн. у березні і 50 грн. у квітні) - віднести на рах. 373 "Розрахунки за нарахованими доходами":

1. Нараховано відсотки за векселем у березні та квітні Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 50 Кт 732 "Відсотки одержані" - 50

Одночасно на суму ПДВ

Дт 732 "Відсотки одержані" - 8,3

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 8,3 2. Одержано відсотки за векселем 1 травня Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 100

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 100

№ 5.1

1.         20.10.06р. Придбані акції, (грн.):

Дт 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 45 000

Кт 31 «Рахунки в банках» - 45 000 10.12.06р. Отримано дивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 6000

Кт 731 «Дивіденди одержані» - 6000 20.12.06р. Отримана виручка від реалізації акцій, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 20 000

Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» - 20 000 Списана собівартість реалізованих акцій, (грн.):

Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» - 15 000

Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 15 000 31.12.06р. Оцінка акцій на дату балансу, (грн.):

а)         компанії «Південь»:

Дт 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 2500

Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» - 2500

б)         компанії «Північ»:

Дт 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 5000

Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» - 5000

Балансова вартість інвестицій на 31.12.06р., (грн.):

 

підприємства «Південь» - 2500 шт. по 7 грн. = 17 500

ВАТ «Північ» - 1000 шт. по 20 грн. =        20 000

Всього            37 500

Визначаємо фінансовий результат від операцій з акціями, (грн.):

а)         закриття рах. 73:

Дт 731 «Дивіденди одержані» - 6000

Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 6000

б)         закриття рах. 741:

Дт 741 «Доходи від реалізації фінансових інвестицій» - 20 000 Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 20 000

в)         закриття рах. 971:

Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 15 000

Кт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» - 15 000

г)         закриття рах. 746:

Дт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» - 7500 Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 7500

д)         закриття рах. 793:

Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 18 500

Кт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» - 18 500

15.02.06р. Придбання акцій, (грн.):

Дт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 150 000

Кт 31 «Рахунки в банках» - 150 000 30.03.06р. Отримані дивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 25 000

Кт 731 «Дивіденди одержані» - 25 000 31.12.06р. Уцінка акцій до справедливої вартості:

Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» - 10 000 Кт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 10 000

15.03.07р. Отримані дивіденди, (грн.):

Дт 31 «Рахунки в банках» - 30 000

Кт 731 «Дивіденди одержані» - 30 000

15.02.06р. Придбання акцій, (грн.):

Дт 141 «Інвест. пов'яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 150 000

Кт 31 «Рахунки в банках» - 150 000 30.03.06р. Отримані дивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 25 000

Кт 141 «Інвест. пов'яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 25000 15.02.07р. Визнання частки в капіталі: Компанії «Південь», (грн.):

Дт 141 «Інвест. пов'яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 200000

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії» - 200 000 15.03.07р. Отримані дивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 30 000

Кт 141 «Інвест. пов'яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 30000

№ 5.3

 

 


20000 - 80000:5 _ 1) Ефективна ставка відсотка:     (200000 + 280000): 2 _ °'      або 1,7%

Балансова вартість облігацій на 31.12.2010р. - 217 467 грн.

01.02.07р. Придбані облігації, (грн.):

Дт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 280 000 Дт 732 «Відсотки одержані» - 1667

Кт 31 «Рахунки в банках» - 281 667

31.12.07р. Нараховані відсотки, (грн.):

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» - 20 000

Кт 732 «Відсотки одержані» - 20 000 На суму амортизації премії, (грн.): Дт 952 «Інші фінансові витрати» - 15 240

Кт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 15 240

В 2007 році прибуток в розмірі 20 000-1667-15 240= 3093 (грн.), а в 2011 році прибуток в розмірі 20 000-17 467=2533 (грн.)

20 000x5-1667-80 000=18 333 (грн.)

№ 5.4

Ринкова ціна облігації при умові її доходності 20 %, (грн.):

10 000х 0,5645+750x4,355=8911,25 (грн.)


.       (750+доооо -8911,25)):6 _

Ефективна ставка відсотка:       (10000 + 8911 25): 2      _ 9^

 

Балансова вартість облігацій на 31.12.08р. - 285 085,5 грн.

01.01.07р. Придбані облігації, (грн.):

Дт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 267 337,5

Кт 31 «Рахунки в банках» - 267 337,5 01.07.07р. Отримані відсотки, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 22 500

Кт 732 «Відсотки одержані» - 22 500 На суму амортизації дисконту, (грн.): Дт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 3833

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій» - 3833 31.12.07р. Нараховані відсотки, (грн.): Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» - 22 500

Кт 732 «Відсотки одержані» - 22 500 На суму амортизації дисконту, (грн.): Дт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 4210

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій» - 4210

Сума прибутку за весь строк володіння облігаціями:

22 500x6+300 000-267 337,5=167 662,5 (грн.).

№ 5.5

1)         Ринкова вартість облігацій при умові 12% прибутковості:

1 000 000x0,5674+100 000x3,605=927 900 (грн.)

100000 + (1000000 - 927900): 5 _

2)         Ефективна ставка идоотюц (%):        (1000000 + 927900):2      _11,87

Кт 31 «Рахунки а банках» - 927 900 31.12 Отримані відсотки, (грн.): Дт 31 «Рахунки а банках» - 100 000

Кт 732 «Відсотки одержані» - 100 000 Відображена в обліку амортизація дисконту, (грн.): Дт 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 10 142

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій» - 10 142

№6.1

296

Коефіцієнт розподілу ТЗВ:   к _      + 450 +      _ 0.24 (грн./кг)

Собівартість (первісна вартість) придбаних запасів становить: матеріал А: 3000+500x0,24=3120 (грн.) матеріал В: 2700+450x0,24= 2808 (грн.) матеріал С: 1800+280x0,24=1868 (грн.)

Загальна собівартість придбаних запасів - 7796 грн.

Якщо облік виробничих запасів і ТЗВ ведуться на одному і тому ж рахунку бухгалтерського обліку, операції з придбання матеріалів слід відобразити:

Дт 201 "Сировина і матеріали" - 7796

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 7796 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" - 1559,2

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 1559,2

Якщо облік ТЗВ ведеться на окремому рахунку, операції з придбання матеріалів слід відобразити: 1. Одержано від постачальника матеріали Дт 2011 "Матеріали" - 7500

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 7500

Одночасно на суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 1500

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 1500 2. Відображено суму ТЗВ

Дт 2019 "Транспорно-заготівельні витрати сировини та матеріалів" - 296 Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 296

Одночасно на суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 59,2

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 59,2

При відпуску у виробництво 300 кг матеріалу А та 150 кг матеріалу В

залишки матеріалів становитимуть 4800 грн. (7500-1800-900), транспортно-заготівельних витрат - 188 грн. (296-0,24x450)

Якщо облік виробничих запасів і ТЗВ ведуться на одному і тому ж

рахунку бухгалтерського обліку, операції з відпуску матеріалів у виробництво

слід відобразити:

Дт 23 "Виробництво" - 2808

Кт 201 "Сировина і матеріали" - 2808

Якщо облік ТЗВ ведеться на окремому рахунку, операції з відпуску матеріалів у виробництво слід відобразити:

Списано собівартість матеріалів Дт 23 "Виробництво" - 2700

Кт 2011 "Матеріали" - 2700

Списано вартість ТЗВ

Дт 23 "Виробництво" - 108

Кт 2019 "Транспорно-заготівельні витрати сировини та матеріалів" - 108

№6.2

Середній відсоток торговельної націнки визначається:

3840 + (26000х0,3)  1ЛЛП/    11640  1ЛЛП/   „„ „п/

СВтн _            і           ---х100% _      х100% _ 23,4%

16000+33800 49800

Торгова націнка реалізованих товарів становить 7488 грн. (32000 грн. x23'4%)

Отже, на кінець звітного періоду залишок на рахунку 285 "Торгова націнка" визначається:

ТНк _ 3840 + 26000х0.3 - 7488 _ 4152(грн.)

Залишок на рахунку 282 "Товари в торгівлі" на кінець звітного періоду становить 17800 грн. (16000 грн.+33800 грн.-32000 грн.).

Собівартість реалізованих товарів - 24512 грн. (32000 грн.-7488 грн.)

В бухгалтерському обліку операції з придбання та реалізації товарів слід відобразити наступним чином:

1. Одержані від продавця товари поступили в продаж Дт 282 "Товари в торгівлі" - 26000

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 26000

Одночасно на суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 5200

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 5200

Відображено торговельну націнку Дт 282 "Товари в торгівлі" - 7800

Кт 285 "Торгова націнка" - 7800

Реалізовано товари за готівку

Дт 301 "Каса в національній валюті" - 32000

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 32000 Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 5333,3

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 5333,3

Списано собівартість реалізованих товарів

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 24512 Кт 282 "Товари в торгівлі" - 24512

5.         Списано торговельну націнку реалізованих товарів методом "червоного
сторно"

Дт 282 "Товари в торгівлі" - [7488] Кт 285 "Торгова націнка" - [7488]

Таким чином, залишок на рахунку 282 "Товари в торгівлі" на кінець звітного періоду, виходячи із бухгалтерських записів, теж становить 17800 грн.

№6.3

31 березня чиста вартість реалізації будівельних матеріалів менша за їх первісну вартість на 1600 грн. Тому необхідно здійснити їх уцінку: Дт 946 "Втрати від знецінення запасів"        - 1600

Кт 205 "Будівельні матеріали"         - 1600

30 червня чиста вартість реалізації будівельних матеріалів зросла на 600 грн. (тобто в межах попередньо проведеної оцінки). Оскільки чиста вартість реалізації 33000 є меншою за первісну вартість будівельних матеріалів при їх придбанні, на суму 600 грн. необхідно провести дооцінку. Оскільки уцінка та дооцінка проводяться у різних звітних періодах, сума дооцінки відноситься до нерозподілених прибутків: Дт 205 "Будівельні матеріали" - 600

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 600

Перша переоцінка (уцінка) призведе до зменшення суми активу та пасиву балансу підприємства (на суму витрат операційної діяльності зменшиться розмір прибутку за звітний період), друга (дооцінка) - навпаки, до збільшення суми активу та пасиву балансу.

№6.4

Паливо та запасні частини є неподібними активами. Тому для підприємств А і Б первісною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість.

В обліку підприємства А обмін активами слід відобразити наступним чином:

1. Відвантажено підприємству Б паливо

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"    - 18600

Кт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"    - 18600

Одночасно на суму ПДВ

Дт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" - 3100 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 3100

Списано собівартість палива

Дт 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"    - 15000
Кт 203 "Паливо"        - 15000

Оприбутковано запасні частини від постачальника
Дт 207 "Запасні частини"     - 18000

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"    - 18000 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" - 3600

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 3600

Перераховано грошові кошти підприємству Б

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"       - 3000 Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 3000

Відображено зарахування взаємних заборгованостей

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"    - 18600 Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"     - 18600 Отже, отримано прибуток від обміну виробничими запасами на суму

500грн.

В обліку підприємства Б обмін активами слід відобразити:

Оприбутковано паливо від постачальника Дт 203 "Паливо" - 15500

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"    - 15500 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" - 3100

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 3100

Відвантажено підприємству А запасні частини

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"    - 21600

Кт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"    - 21600 Одночасно на суму ПДВ

Дт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" - 3600 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 3600

Списано собівартість запасних частин

Дт 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"    - 17000
Кт 207 "Запасні частини"     - 17000

Одержано грошові кошти від підприємства А

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 3000 Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"     - 3000

Відображено зарахування взаємних заборгованостей

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"    - 18600 Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"     - 18600 Отже, отримано прибуток від обміну виробничими запасами на суму 1000 грн.Розрахунок залишків виробничих запасів на кінець звітного періоду за

методом середньозваженої собівартості (грн./од):

200+100

80 х 45,33 + 50 х 50 80 + 50 70 х 47,13 + 250 х 42

300

6126,4 ~ 130 13799,1 _ 320 _

47,13 43,12

200х 45 + 100 х 46 _ 13600 _
Середньозважена с/в при першому видатку:         „„„   , „„          _ „„„  _ 45,33

Середньозважена с/в при другому видатку: Середньозваж. с/в при третьому видатку: № 6.6

Сума відшкодувань = 300x2x1,1=660 (грн.)

До бюджету вноситься платіж у розмірі різниці між нарахованим зобов'язанням та собівартістю вибулих запасів. Для цього прикладу це 360 грн. (660 грн.-300 грн.)

У бухгалтерському обліку виявлення та відшкодування нестачі слід відобразити такими записами:

Списано балансову вартість нестачі спецодягу

Дт 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - 300 Кт 26 "Готова продукція" - 300

Відображено на позабалансовому рахунку суму нестачі

Дт 072 "Невідшкод. нестачі і втрати від псування цінностей" - 660

Встановлено винну особу, яка відшкодує суму нестачі

Дт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"        - 660 Кт 716 "Відшкодування раніше списаних активів" - 300

Списано нестачу з позабалансового рахунку

Кт 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" - 300

Внесення винною особою готівки в касу Дт 301 "Каса в національній валюті" - 660

Кт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" - 660

Відображення суми відшкодування до бюджету

Дт 716 "Відшкодування раніше списаних активів" -360

Кт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" - 360

Перераховано відшкодування до бюджету

Дт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" - 360 Кт 301 "Каса в національній валюті" - 360

№7.1

1. Вартість сировини, яка відправлена у виробництво, обчислюється таким чином:

Витрати        залишок на   +     надходження (в     залишок на

матеріалів       початок          т.ч. доставка) кінець

Витрати матеріалів = 140000+500000+20000-150000=510000 (грн.)

2. Загальновиробничі витрати:

-           непрямі витрати на заробітну плату виробничого персоналу та нарахування 300000 грн.:

Дт 91 "Загальновиробничі витрати" - 300000 Кт 661 "Розрахунки з оплати праці"

}— 300000'

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

-           витрати на обслуговування виробничого обладнання — 200000 грн.: Дт 91 "Загальновиробничі витрати" — 200000

Кт 20 "Виробничі запаси"

—200000'

Кт 65 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кт 661 "Розрахунки з оплати праці" Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

інші загальновиробничі витрати - 100000 грн.: Дт 91 "Загальновиробничі витрати" - 100000

Кт 20 "Виробничі запаси"

-100000:

Кт 65 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кт 661 "Розрахунки з оплати праці" Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

усього загальновиробничих витрат - 600000 грн.

3.         Витрати на виробництво продукції за звітний період:

матеріали 510000 грн.: Дт 23 "Виробництво"- 510000

Кт 201 "Сировина і матеріали" - 510000:

прямі витрати на заробітну плату та нарахування 700000 грн.: Дт 23 "Виробництво" - 700000

Кт 661 "Розрахунки з оплати праці"

}- 700000'

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

загальновиробничі витрати 600000 грн.:

Дт 23 "Виробництво" - 600000

Кт 91 "Загальновиробничі витрати" - 600000.

Усі загальновиробничі витрати можна списати на виробничі витрати, так як не виникає нерозподілених витрат (фактична потужність відповідає нормальній)'

-           усього витрат на виробництво продукції за звітний період: 1810000 грн.

собівартість готової продукції

4.         Собівартість готової продукції обчислюємо на основі виробничих
витрат за звітний період, скоригувавши їх на залишки незавершеного
виробництва:

залишок          виробничі залишок

незавершеного + витрати за незавершеного
виробництва  звітний виробництва

на початок     період на кінець

Собівартість готової продукції = 45000+1810000-65000=1790000 (грн.).

У бухгалтерському обліку ця сума буде відображена наступним чином: Дт 26 "Готова продукція"- 1790000 Кт 23 "Виробництво" - 1790000. 5. Собівартість реалізованої продукції обчислюється так:

залишок          залишок

собівартість    собівартість

готової            готової

реалізованої   =         .     ...        +      готової      -    .

продукції на   продукції на

продукції        продукції

початок          кінець

Собівартість реалізованої продукції =350000+1790000-560000=1580000 (грн.).

У бухгалтерському обліку ця сума буде відображена наступним чином: Дт 901 "Собівартість реалізованої продукції" - 1580000 Кт 26 "Готова продукція" - 1580000.

5. Адміністративні витрати та витрати на збут - це витрати періоду і до виробничої собівартості продукції не включаються.

№7.2

Виявлено браковану продукцію Дт 24 "Брак у виробництві" - 1200

Кт 26 "Готова продукція" - 1200

Витрачено на виправлення браку:

 

матеріали

Дт 24 "Брак у виробництві" - 250

Кт 201 "Сировина і матеріали" - 250

нарахована заробітна плата робітникам Дт 24 "Брак у виробництві" - 200

Кт 661 "Розрахунки з оплати праці" - 200

витрати на соціальне страхування працівників Дт 24 "Брак у виробництві" - 70

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням" - 70

Виправлену продукцію зараховано до складу готової Дт 26 "Готова продукція" - 1720

Кт 24 "Брак у виробництві" - 1720

№7.3

Кількість еквівалентних одиниць за методом ФІФО обчислюється наступним чином:

90000+20000x0,4-15000x0,25

№7.4

Економія по матеріалах склала 9000 грн.: (3x1000-2100)x10 В обліку відхилення списуються так:

Вартість матеріалів згідно норм: Дт 23 "Виробництво"

Кт 201 "Сировина і матеріали" - 30000

Відхилення по матеріалах

Дт 201 "Сировина і матеріали"- 9000

Кт 23 "Виробництво" (Субрахунок позитивне відхилення) - 9000

Випущена з виробництва готова продукція за нормативною собівартістю Дт 26 "Готова продукція"- 30000

Кт 23 "Виробництво" - 30000

4.         Списано відхилення між нормативною і фактичною собівартістю на
собівартість реалізації

Дт 23 "Субрахунок позитивне відхилення"- 9000

Кт 901 "Собівартість реалізованої продукції" - 9000

Зміст операції

Дт

Кт

X

1

Сплачено за акції у формі:

 

 

 

1.1

коштів (40 %):

31

685

420000

1.2

основних засобів (20%)

10

685

210000

1.3

нематеріальних активів (10 %)

12

685

105000

1.4

ТМЦ (18%)

20

685

189000

1.5

цінних паперів (12%)

14

685

126000

2

Зареєстровано статутний капітал

46

40

1000000

3

Зараховано оплату акцій, як внесок до статутного капіталу

685

46

1000000

 

Відображена сума емісійного доходу

685

421

50000

№8.2

 

Зміст операції

Дт

Кт

X

1

Викуплено акції

451

311

300000

2

Зменшено статутний капітал на номінальну вартість анульованих акцій

40

451

100000

3

Списано суму перевищення ціни викупу акцій над їх номінальною вартістю за рахунок наявного емісійного доходу

421

451

50000

4

Отримано коштив в оплату повторно розміщених акцій (45000 акційх1,5 грн.)

311

451

67500

№8.3

Оскільки статутний капітал товариства складає 90 тис. грн. і передбачено формування резервного капіталу в розмірі 15% від статутного капіталу, то формування статутного капіталу буде проводитись до досягнення ним 15 тис. грн. (90 тис. грн. х 15%).

Відрахування до резервного фонду в першому році складе 7 тис. грн. (140 тис. грн. х 5%):

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» - 7 000

Кт 43 «Резервний капітал» - 7 000

На кінець першого року розділ «Власний капітал» в балансі матиме вигляд:

 

ПАСИВ

Розділ 1 - Власний капітал

Сума

Статутний капітал

100,0

Резервний капітал

7

Нерозподілений прибуток

133

Всього власний капітал

240

Відрахування до резервного фонду в другому році мало б скласти 10 тис. грн. (200 тис. грн. х 5%), але для формування резервного капіталу в розмірі 15 тис. грн. підприємству слід здійснити відрахування до резервного капіталу в розмірі лише 8 тис. грн. (15 тис. грн. - 7 тис. грн.):

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» - 8 000

Кт 43 «Резервний капітал» - 8 000

На кінець другого року розділ «Власний капітал» в балансі матиме вигляд:

 

ПАСИВ

Розділ 1 - Власний капітал

Сума

Статутний капітал

100,0

Резервний капітал

15

Нерозподілений прибуток

325

Всього власний капітал

440

№9.1

Ефективна ставка відсотка:


1000000х10% + 36000:4 _ п (1000000 + 964000): 2   _   , °

В балансі на 31.12.2008р. в пасиві в рядку «Інші довгострокові фінансові зобов'язання»   буде   відображена   балансова   вартість   облігацій   в сумі

971004 грн.

№9.2

 

Зміст операції

Дт

Кт

X

1

Нарахована ЗП

23,91,92,93

661

500000

2

Створений резерв на виплату відпускних (50000-50000х5%)х10%=4975 грн.

23,91,92,93

471

4975

№9.3

Необхідно визначити розмір щорічного платежу - ануїтету, для чого треба взяти значення для періоду п (5 років) та відсоткової ставки і (15%), яке становить 3,35216. Отже величина щорічного платежу: 200000:3,35216=59663. Далі необхідно розподілити в часі структуру боргу: виділити частину основної суми і частину процентів.


Рік

Залишок за­боргованості на початок року, грн.

Загальна сума

річного платежу, грн.

У т.ч.

Залишок за­боргованості на кінець року, грн.

 

 

 

Проценти за рік, грн.

Частина основного боргу, грн. 

 

2006

200000

59663

30000 (200000x15%)

29663 (59663-30000)

170337

2007

170337

59663

25551

34112

136225

2008

136225

59663

20434

39229

96996

2009

96996

59663

14549

45114

51882

2010

51882

59664

7782

51882

0

В бухгалтерському обліку будуть наступні записи:

Дата

Зміст операції

Дт

Кт

X

05.01.2006

Отримано довгостроковий кредит банку

311

501

200000

05.01.2006

Сплачено    за    нотаріальне посвідчення договору

952

311

500

31.03.2006

На дату складання звітності відображено поточну частину боргу

501

611

29663

05.01.07

Нараховано відсотки банку

951

684

30000

05.01.07

Сплачено відсотки

684

311

30000

05.01.07

Сплачено частину боргу

611

311

29663

31.03.2007

На дату складання звітності відображено поточну частину боргу

501

611

34112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9.5

Зміст операції

Дт

Кт

X

1

Отримано від постачальника „Альфа" товар

281

631

60000

2

Відображено податковий кредит

641

631

12000

3

Транспортні витрати

281

631

1000

4

Відображено податковий кредит

641

631

200

5

Сплачено постачальнику за товар

631

311

73200

6

Отримано аванс від покупця „Бета"

311

681

90000

7

Відображено податкове зобов'язання

643

641

15000

8

Відвантажено товар покупцю „Бета"

361

702

42000

9

Відображено податкове зобов'язання (2-га подія)

702

643

7000

10

Відвантажено товар покупцю „Бета"

361

702

60000

11

Відображено податкове зобов'язання (2-га подія)

702

643

8000

12

Відображено податкове зобов'язання

702

641

2000

13

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

61000

14

Взаємозалік заборгованостей

681

361

90000

15

Визначено фінансовий результат

702

791 791

791

902 441

85000

61000 24000


Зміст операції

Дт

Кт

X

 

1

Отримано попередню оплату від замовника

311

681

120

 

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

20

 

3

Відвантажило продукцію цьому замовнику

361

701

120

 

4

Списано податкове зобов'язання

701

643

20

 

5

Списано собівартість реалізованої продукції

901

26

80

 

6

Здійснено взаємозалік заборгованостей

681

361

120

 

7

Визначено фінансовий результат

701

791 791

791

901 441

100

80 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№11.1

Загальні витрати з податку на прибуток

+ 5 500 - 8 000 = (2 500)    зменшаться на 2 500 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток

+ 5 500 + 8 000 =13 500       збільшаться на 13 500 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток

 

5 500 - 8 000 = (13 500)      зменшаться на 13 500 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток

5 500 + 8 000 = 2 500 збільшаться на 13 500 грн.

№11.2

Зобов'язання за нарахованими витратами (касовий метод) Балансова вартість    400 грн.

Податкова база          0

Різниця           400 грн.

Це тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню.

Виникає відстрочений податковий актив в сумі :400х25 % :100 % =100 грн.

Зобов'язання за нарахованими витратами
Балансова вартість    200 грн.
Податкова база          200 грн.

Оскільки немає жодних податкових наслідків, тому і тимчасової різниці немає.

Зобов'язання за нарахованими витратами (не оподатковується) Балансова вартість    800 грн.

Податкова база          800 грн.

Оскільки немає жодних податкових наслідків, тому і тимчасової різниці немає.

Дебіторська заборгованість за відсотками
Балансова вартість    500 грн.
Податкова база          0

Різниця           500 грн.

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню.

Виникає відстрочене податкове зобов'язання:  500x25 % :100 % = 125 грн.

Дебіторська заборгованість за відсотками
Балансова вартість    800 грн.
Податкова база          800 грн.

Оскільки немає жодних податкових наслідків, тому і тимчасової різниці немає.

Зобов'язання за нарахованими відсотками
Балансова вартість    1 200 грн.
Податкова база          0

Різниця           1 200 грн.

Це тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню.

Виникає відстрочений податковий актив:   1 200 х 25 % :100 % = 300 грн.

№11.3

Поточний податок на прибуток 40 000 х 25 % : 100 = 10 000 грн.

Балансова вартість активу (доходів майбутніх періодів) 15 000 грн. Податкова база активу 0

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 15 000 - 0 = 15 000 грн.

Виникне ВПА в сумі 15 000 х 25% : 100 = 3 750 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 10 000 - (3750 - 0) = 6 250 грн.

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» - 6 250 Дт 17 «Відстрочені податкові активи»    - 3 750

Кт 641 «Розрахунки за податками» -  10 000

Поточний податок на прибуток 33 000 х 25% : 100 = 8 250 грн.

Тимчасова різниця анулюється, а отже і ВПА потрібно списати.

Загальні витрати з податку на прибуток: Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 8 250 - (0 - 3 750) = 12 000 грн.

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» -   12 000

Кт 17 «Відстрочені податкові активи» - 3 750 Кт 641 «Розрахунки за податками» -   8 250

№11.5

Як видно з наведених даних, різниця у визнаних витратах у бухгалтерському і податковому обліку становить саме цих 5 000 грн. нарахованого резерву сумнівних боргів. Дійсно, в бухгалтерському обліку створення резерву збільшує витрати діяльності (Дт 944 Кт 38), а в податковому обліку ця операція не включається до валових витрат в момент нарахування резерву, а тільки тоді, коли ця заборгованість буде визнано безнадійною і списана з обліку.

Таким чином:

Балансова вартість резерву сумнівних боргів 5 000 грн. Податкова база 0

Різниця між податковою базою і балансовою базою активу 5 000 грн.

Виникла тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, тому в результаті її існування виникає відстрочений податковий актив на кінець звітного періоду в

сумі: 5 000 х 25 % = 1 250 грн.

 

Показники

У бухгалтерському обліку

В податковому обліку

Доходи

55 000

55 000

Витрати

25 000

20 000

Прибуток до оподаткування

30 000

35 000

Податок на прибуток

30 000x25 %= 7 500

35 000x25% = 8 750

Поточний податок на прибуток 35 000 х 25% : 100 = 8 750 грн. Якщо на початок року у ТзОВ «Казка» не було залишків на рахунках ВПА (рахунок17) і ВПЗ (рахунок 54), то загальні витрати з податку на прибуток: поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 8 750 - (1250 - 0) = 7 500 грн.

В обліку буде складено бухгалтерське проведення: Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» - 7 500 Дт 17 «Відстрочені податкові активи» -      1 250

Кт 641 «Розрахунки за податками» -    8 750

№11.6

Так як по списаній безнадійній дебіторській заборгованості пройшов термін позовної давності, в податковому обліку підприємство має право віднести цю суму на валові витрати. У фінансовому обліку ця заборгованість списується за рахунок резерву сумнівних боргів і у витрати не потрапить.

Для розрахунку тимчасової різниці розрахуємо: Балансова вартість резерву сумнівних боргів 500 грн. Податкова база 0

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 500 - 0 = 500 грн.

Відповідно в балансі на кінець року має залишитись відстрочений податковий актив 500х25%:100=125 грн., а решта 1 125 грн. (ВПА на початок 1 250 грн. - ВПА на кінець року 125 грн.) потрібно списати.

Поточний податок на прибуток 49 500 х 25% : 100 = 12 375 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток:

Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч. )

12 375 - (125 - 1 250) = 13 500 грн.

Бухгалтерський запис по нарахуванню податку на прибуток матиме вигляд:

Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» -   13 500 Кт 17 «Відстрочені податкові активи» -    1 125 Кт 641 «Розрахунки за податками» - 12 375

Перевірка: Обліковий прибуток до оподаткування 54 000 грн. х 25%:100= 13 500 грн., і така ж сума показана як витрати з податку на прибуток.

№11.7

Як видно з наведених даних, різниця у визнаних доходах у бухгалтерському і податковому обліку становить 30 000 грн., хоч аванс було одержано в сумі 36 000 грн. з ПДВ. Причина: як в бухгалтерському обліку, так і в податковому обліку доходи визнаються за мінусом ПДВ.

Аванс одержаний в податковому обліку за першою подією включається у валові доходи, а в бухгалтерському обліку дохід визнається тільки в момент відвантаження готової продукції за одержаним авансом.

Таким чином:

Балансова вартість зобов'язання (рах. 681) 36 000-6 000=30 000 грн. (без ПДВ). Податкова база зобов'язання 0

Різниця між податковою базою і балансовою базою активу 30 000 грн.

Це тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, тому в результаті її існування виникає відстрочений податковий актив на кінець звітного періоду в сумі: 30 000x25% = 7 500 грн.

 

Показники

У бухгалтерському обліку

В податковому обліку

Доходи

520 000

550 000

Витрати

480 000

480 000

Прибуток до оподаткування

40 000

70 000

Податок на прибуток

40 000 х 25 %= 10 000

70 000 х 25 % = 17 500

Поточний податок на прибуток 70 000x25% :100 = 17 500 грн. Загальні витрати з податку на прибуток: Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 17 500 - (7 500 - 0) = 10 000 грн.

Якщо на початок 2009 року у ВАТ «Колобок» не було залишків на рахунках ВПА (рахунок 17) і ВПЗ (рахунок 54), в обліку буде складено бухгалтерське проведення:

Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» -  10 000 Дт 17 «Відстрочені податкові активи» -   7 500 Кт 641 «Розрахунки за податками» -  17 500

№11.8

Оскільки вся сума авансу була погашена шляхом відвантаження продукції, в балансі на кінець 2010 року заборгованості за авансами одержаними не буде, а тому і тимчасова різниця по авансах одержаних на кінець року дорівнює 0, отже, потрібно списати всю суму ВПА.

 

Показники

У бухгалтерському обліку

В податковому обліку

Доходи

840 000

810 000

Витрати

520 000

520 000

Прибуток до оподаткування

320 000

290 000

Податок на прибуток

320 000 х 25% =80 000

290000 х 25%=72500

Поточний податок на прибуток 290 000x25% :100 = 72 500 грн. Загальні витрати з податку на прибуток: 72 500 - (0 - 7 500) = 80 000 грн.

Для нарахування податку на прибуток в обліку буде складено бухгалтерський запис:

Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» -   80 000 Кт 17 «Відстрочені податкові активи» - 7 500 Кт 641 Розрахунки за податками -   72 500


№12.1

6

Утримання із заробітної плати

а) фонди соціального страхування 3,5%

165

661

65

 

 

 

б) ПДФО -15% (4000-140)х15%

684

661

641

 

 

7

Оголошено збільшення статутного капіталу

20000

46

40

 

 

8

Внески до статутного капіталу грошима

8000

311

46

 

 

9

Видано директору на відрядження

600

372

301

 

 

10

Прийнято авансовий звіт директора:

540

92

372

 

540

 

240 грн. з ПДВ - проїзд , 120 грн. з ПДВ -

60

641

372

 

 

 

готель, решта добові

 

 

 

 

 

11

Відпущено матеріали у виробництво А: 750 од.:

 

 

 

 

 

 

100x50+650x45=5000+29250=34250

56250

23

201

 

 

 

Б:600 од: 

 

 

 

 

 

 

200x40+400x35=8000+14000=22000

 

 

 

 

 

12

Нараховано амортизацію за 200Х рік :

а)         виробничого призначення
(45000-9000)/15=2400

б)         амін. призначення (15000-0) /10 = 1500

2400 1500

23 92

131 131

 

 

13

Сплачено аванс за рекламу 2400 з ПДВ

2400

400

371

641

311

644

 

2000

14

Нараховано % за векселем

300

952

684

 

300

15

Відображено витрати по передплаті за журнал

100

92

39

 

 

16

Нараховано резерв відпусток на 200(Х+1) рік

1000

92

471

 

 

 

адміністрації підприємства основним працівникам

50

23

471

 

 

17

Оприбутковано готову продукцію зі складу (залишок незавершеного виробництва на кінець - 1000 грн.)

68840

26

23

 

 

18

Нараховано резерв сумнівних боргів

200

944

38

 

 

19

Оприбутковано обладнання від постач. 6000 з ПДВ

5000 1000

152 641

685 685

 

 

20

Послуги по монтажу обладнання 360 з ПДВ

300 60

152 641

685 685

 

 

21

Введено обладнання в експлуатацію

5300

10

152

 

 

22

Відвантажено продукцію покупцю 1 (залишок на складі - 2000) відпускна ціна - 120000 з ПДВ

120000 20000

361 701

701 641

100000

 

23

Списано с/в реалізованої продукції

86840

901

26

 

 

24

Одержано аванс за продукцію від покупця 2 - 48000 з ПДВ

48000 8000

311 643

681 641

40000

 

25

Перераховано ПДВ до бюджету (за звітний період)

11880

641

311

 

 

26

Нараховано податок на прибуток (8140+200)*0,25

2085

981

641

 

 

27

Нараховано відстрочені податкові активи

15503,29

17

641

 

 

28

Визначено фінансовий результат

4520 300 200

86840 2085

100000 6355 300

791 792 791

791 791

701 791 44

92 952 944

901 981

791 44

792

 

 

|Усього за журналом

797177,29

 

 

140000

82360

Розрахунок податку на прибуток за податковим законодавством:

ВД=140000; ВВ=82360

Коригування рах.201: Сп 13000; Ск 27500; приріст 16750 Коригуємо ВД:  ВД'=140000+16750=156 750 Амортизація : 1кв.=(60000-8000)х2%=1040

кв =(52000-1040)*2% = 1019,20

кв =(52000-1040-1019,20)*2% = 998,82


4кв =(52000-1040-1019,20-998,82)*0,02 = 978,84 Амортизація за 200Х рік : 1040+1019,2+998,82+978,84 = 4036,86 Податок на прибуток : (156750-82360-4036,86)х25% = 70353,14*0,25 = 17588,29

 

Рахунок

Сальдо на початок

Обороти за період

Сальдо на кінець

 

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

103

60000

 

5300

-

65300

 

12

3000

 

-

-

3000

 

131

 

8000

-

3900

 

11900

133

 

400

-

-

 

400

152

 

 

5300

5300

 

 

17

 

 

15503,29

 

15503,29

 

201

13000

 

73000

56250

29750

 

23

7000

 

62840

68840

1000

 

26

20000

 

68840

86840

2000

 

301

6000

 

-

5600

400

 

311

4000

 

66000

14280

55720

 

361

10000

 

120000

10000

120000

 

371

 

 

2400

-

2400

 

372

 

 

600

600

 

 

38

 

2000

-

200

 

2200

39

1200

 

-

100

1100

 

40

 

100000

-

20000

 

120000

425

 

13800

-

-

 

13800

441

 

9000

300

6355

 

15055

46

25000

 

20000

8000

37000

 

471

 

1000

1000

1050

 

1050

621

 

2000

-

-

 

2000

631

 

8000

-

87600

 

95600

641

 

 

28000

46272,29

 

18272,29

643

 

 

8000

 

8000

 

644

 

 

-

400

 

400

65

 

 

-

1960

 

1960

661

 

5000

5849

4725

 

3876

681

 

 

-

48000

 

48000

684

 

 

-

300

 

300

685

 

 

-

6360

 

6360

701

 

 

120000

120000

 

 

791

 

 

100000

100000

 

 

792

 

 

300

300

 

 

901

 

 

86840

86840

 

 

92

 

 

4520

4520

 

 

944

 

 

200

200

 

 

952

 

 

300

300

 

 

981

 

 

2085

2085

 

 

Всього

149200,00

149200,00

797177,29

797177,29

341173,29

341173,29

Баланс та розділ І Звіту про фінансові результати наведено в додатках Б і В відповідно.


Для визначення зміни оборотних активів і поточний зобов'язань складемо робочу таблицю на підставі сальдово-оборотної відомості, в яку занесемо інформацію за відповідними рахунками, сальдо яких змінилось (крім грошових коштів).

№12.3

1) Визначення звітних сегментів за показниками доходу від реалізації та балансової вартості активів:

всі чотири сегменти можуть бути визнані звітними, оскільки їх питома вага за цими показниками становить більше 10%. Проте, для розкриття інформації за сегментами у звітності достатньо визначення трьох сегментів звітними: №1,2,4 або №1,3,4 (їх загальна питома вага доходу від операцій із зовнішніми покупцями становить 86% та 79% відповідно).


2) Визначення звітних сегментів за показником фінансових результатів: Сегменти №2, 3 не можуть бути звітними - їх питома вага за цим показником становить 0 і 5% відповідно, що менше за поріг суттєвості. При цьому, дохід від операцій із зовнішніми покупцями Сегментів №1,4 становить 65% (37+28), тобто менше 75% загального доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями. Тому необхідно Сегменти №2 і №3 об'єднувати у додатковий звітний сегмент.

№12.4

Сума коригування сальдо нерозподіленого прибутку за 2005 рік: 730000-715000=15000 (грн.) за 2006 рік: 680000-700000=-20000 (грн.)

Коригування податку на прибуток за 2005 рік: 15000x0,25=3750 (грн.) за 2006 рік: -20000x0,25=5000 (грн.)

В бухгалтерському обліку коригування слід відобразити:

за 2005 рік

Дт 20 "Виробничі запаси" - 15000

Кт 441 "Прибуток нерозподілений" - 15000 Дт 441 "Прибуток нерозподілений" - 3750

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 3750

за 2006 рік

Дт 441 "Прибуток нерозподілений" - 20000

Кт 20 "Виробничі запаси" - 20000 Дт 441 "Прибуток нерозподілений" - (5000)

Кт 641 "Розрахунки за податками" - (5000)

Ці зміни слід відобразити у Балансі за 2005 та 2006 роки у відповідних статтях.