Тести

Річна фінансова звітність складається:

а)         з двох форм;   в) з чотирьох форм;

б)         з трьох форм; г) з п'яти форм.

Який із наведених етапів формування фінансової звітності є першим?

а)         визначення залишків на балансових рахунках, формування
Головної книги;

б)         розкриття подій, що відбулись після дати балансу;

в)         проведення інвентаризації активів і зобов'язань та
відображення її результатів на рахунках бухгалтерського
обліку;

г)         заповнення звітних форм, перевірка узгодженості їх
показників.

Баланс (Форма №1) складається:

а)         з трьох розділів активу і трьох розділів пасиву;

б)         з чотирьох розділів активу і п'яти розділів пасиву;

в)         з двох розділів активу і чотирьох розділів пасиву;

в) з чотирьох розділів активу і чотирьох розділів пасиву.

Елементи операційних витрат наводяться:

а)         в Балансі;

б)         у Звіті про фінансові результати;

в)         у Звіті про власний капітал;

г)         у Звіті про рух грошових коштів.

Грошові кошти на депозитному рахунку строком на 18 місяців в балансі відображаються у складі:

а)         необоротних активів;           в) інших оборотних активів;

б)         грошових коштів;     г) у складі зобов'язань.

В якій формі фінансової звітності відображається розподіл прибутку підприємства на виплату дивідендів, збільшення статутного та резервного капіталу?

а)         в Балансі;

б)         в Звіті про фінансові результати;

в)         в Звіті про рух грошових коштів;

г)         в Звіті про власний капітал.

В якій формі фінансової звітності відображається розрахунок прибутковості акцій підприємства?

а)         в Балансі;

б)         в Звіті про фінансові результати;

в)         в Звіті про рух грошових коштів;

г)         в Звіті про власний капітал.

Сума сплаченого податку на прибуток відображається:

а)         в Балансі;

б)         в Звіті про фінансові результати;

в)         в Звіті про рух грошових коштів;

г)         в Звіті про власний капітал.

При визначенні чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у Звіті про фінансові результати від доходу (виручки) від реалізації віднімають:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         податок на додану  вартість  і  собівартість реалізованої
продукції;

в)         податок   на   додану   вартість,   акцизний   збір   та інші
вирахування з доходу;

г)         суму операційних витрат.

В якому розділі Звіту про власний капітал відображається спрямування прибутку до статутного капіталу?

а)         Коригування;            в) Внески учасників;

б)         Розподіл прибутку;   г) Вилучення капіталу.

В якому розділі Звіту про власний капітал відображається безкоштовне одержання необоротних активів?

а)         Коригування;            в) Вилучення капіталу;

б)         Внески учасників;    г) Інші зміни в капіталі.

В якому розділі Звіту про рух грошових коштів відображається сума сплачених дивідендів?

а)         Рух коштів у результаті операційної діяльності;

б)         Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;

в)         Рух коштів у результаті фінансової діяльності;

г)         в жодному із перелічених розділів.

При визначенні чистого руху коштів від операційної діяльності прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування зменшується на:

а)         амортизацію необоротних активів;

б)         витрати на сплату відсотків;

в)         суму сплаченого податку на прибуток;

г)         суму зменшення оборотних активів.

Що з перелічено відносять до надходжень розділу ІІ Звіту про рух грошових коштів "Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності?

а)         реалізація фінансових інвестицій;

б)         придбання необоротних активів;

в)         аванси і позики грошовими коштами, надані іншим
сторонам;

г)         усе вище перелічене.

Залежно від сутності ризиків та організаційної структури звітні сегменти поділяються на:

а)         господарські і географічні;    в) виробничі та збутові;

б)         пріоритетні та допоміжні;     г) подібні і неподібні.

Що з переліченого включають до складу активів звітного сегмента?

а)         дебіторську заборгованість з податку на прибуток;

б)         відстрочені податкові активи;

в)         дебіторську заборгованість за товари (роботи, послуги);

г)         усе вище перелічене.

Які підприємства складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"?

а)         підприємства, які за результатами діяльності за останні 6
місяців визнані СМП;

б)         новостворені та інші підприємства які за результатами
діяльності 1-го кварталу або півріччя поточного року не
визнаються СМП;

в)         підприємства, які за результатами діяльності минулого року
визнані СМП;

г)         усі вище перелічені.

Основні особливості будови Звіту про фінансові результати СМП полягають у:

а)         об'єднанні двох розділів звіту в один;

б)         відмінному підході до формування показників доходів і
витрат;

в)         необхідності коригування показника витрат на суму
збільшення (зменшення) залишків незавершеного
виробництва і готової продукції для визначення розміру
чистого прибутку;

г)         всьому вище переліченому.

Перегляд строку використання основних засобів відносять до:

а)         змін в обліковій оцінці;

б)         змін в обліковій політиці;

в)         подій після дати балансу;

г)         помилок, допущених при складанні звітів у попередніх
періодах.

Перегляд методу оцінки запасів при вибутті відносять до:

а)         змін в обліковій оцінці;

б)         змін в обліковій політиці;

в)         подій після дати балансу;

г)         помилок, допущених при складанні звітів у попередніх
періодах.

Що з переліченого відносять до подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу і не вимагають коригування відповідних статей фінансової звітності?

а)         переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про
стійке зниження їхньої вартості;

б)         оголошення банкрутом дебітора підприємства,
заборгованість якого раніше була визнана сумнівною;

в)         прийняття рішення щодо емісії цінних паперів;

г)         виявлення помилок або порушень законодавства, що
призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Консолідована фінансова звітність складається, якщо:

а)         контроль материнським підприємством над дочірнім є
тимчасовим;

б)         дочірнє підприємство неспроможне передавати засоби
материнському підприємству;

в)         дочірнє підприємство утримується виключно з ціллю його
продажу в поточному році;

г)         серед переліченого вірної відповіді немає.

При консолідації фінансової звітності виключенню не підлягають:

а)         балансова вартість фінансових інвестицій материнського
підприємства в дочірні і частка материнського підприємства
в капіталі дочірніх;

б)         суми внутрішньогрупових операцій і внутрішньогрупових
сальдо;

в)         прибутки (збитки) дочірніх підприємств;

г)         суми нереалізованих прибутків і збитків, що виникають в
результаті внутрішньогрупових операцій.

Гудвіл при придбанні інвестицій - це:

а)         перевищення вартості придбання над часткою покупця в
справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань
на дату придбання;

б)         перевищення вартості придбання над часткою покупця в
балансовій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань на
дату придбання;

в)         перевищення справедливої вартості ідентифікованих
активів і зобов'язань над їх балансовою вартістю на дату
придбання;

г)         перевищення вартості придбання над часткою покупця в
статутному капіталі дочірнього підприємства.

Частка меншості в консолідованому балансі відображається у складі:

а)         власного капіталу;

б)         зобов'язань;

в)         необоротних активів;

г)         у вписуваному рядку окремо від власного капіталу і
зобов'язань.

Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню при умові, якщо:

а)         кумулятивний приріст інфляції менший 90%;

б)         кумулятивний приріст інфляції рівний або більший 90%;

в)         індекс інфляції на дату балансу більший 100%;

г)         індекси інфляції за останні три роки мають тенденцію до
збільшення.

При коригуванні статей балансу на вплив інфляції активи, придбані на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків:

а)         не коригуються;

б)         коригуються з використанням індексу інфляції на дату
переоцінки;

в)         коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату їх
визнання;

г)         коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату
платежу.

Вправи для самостійної роботи №12.1. Скласти Баланс та розділи І, II Звіту про фінансові результати   виробничого   підприємства   на   підставі наступної інформації:

Залишки на рахунках станом на 31.12.200(Х-1) р.

Стаття

Сума, грн.

Незавершене виробництво

7000

Готова продукція

20000

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

1000

Матеріали : А:100 од.х50 грн.   Б: 200 од.х40 грн.

13000

Передплата (річна) за журнал "Бухгалтерія"

1200

Заборгованість постачальникам за матеріали

8000

Розрахунки з оплати праці

5000

Заборгованість покупців (первісна вартість)

10000

Резерв сумнівних боргів

2000

Авторське право на винахід:

первісна вартість

знос

3000

400

Інший додатковий капітал ?

Статутний капітал 100000

Нерозподілений прибуток 9000

Будівля виробничого призначення (строк експлуатації - 15 років): первісна вартість ліквідаційна вартість знос

Будівля адміністративного призначення (строк експлуатації - 10 років):

первісна вартість ліквідаційна вартість знос

45000 9000

5000

15000 0

3000

Грошові кошти на р/р в банку

4000

Каса

6000

Неоплачений капітал

25000

Вексель виданий

2000

Записи в журналі господарських операцій здійснено, враховуючи такі умови:

амортизація     у     бухгалтерському     обліку нараховується прямолінійним методом;

залишкова вартість основних засобів у бухгалтерському обліку та податкових розрахунках співпадають;

всі основні засоби придбані після 01.01.04 р.

оцінка собівартості запасів, що вибули здійснюється за методом ФІФО;

коригування валових доходів і валових витрат не проводиться за рахунками 23 "Виробництво" і 26 "Готова продукція".

Журнал реєстрації господарських операцій за 200Х р.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума

1

Поступили кошти від покупців в погашення боргу

10000

2

Погашено борг по заробітній платі

5000

3

Одержано від постачальників матеріали: А:1000од.х54 грн.

Б:800од.х42 грн. з ПДВ

54000+33600=87600

ПДВ

73000

14600

4

Нараховано заробітну плату:

а)         основним працівникам

б)         адміністрації підприємства

в)         нараховано відпускні за рахунок резерву відпусток

3000 1000

725

5

Здійснено нарахування на заробітну плату 38%

а)         основним працівникам

б)         адміністрації

в)         працівникам за рахунок резерву відпусток

1140 380

275

6

Утримання із заробітної плати

а)         фонди соціального страхування 3,5%

б)         ПДФО -15% (4000-140)х15%

165

684

7

Оголошено збільшення статутного капіталу

20000

8

Внески до статутного капіталу грошима

8000

9

Видано директору на відрядження

600

10

Прийнято авансовий звіт директора:

240 грн. з ПДВ - проїзд , 120 грн. з ПДВ - готель, решта добові

600

11

Відпущено матеріали у виробництво (ФІФО) А: 750 од.:, Б:600 од:

?

12

Нараховано амортизацію за 200Х рік:

а)         виробничого призначення

б)         адмін. призначення

?

13

Сплачено аванс за рекламу 2400 з ПДВ

2400

14

Нараховано % за векселем

300

15

Відображено витрати по передплаті за журнал

100

16

Нараховано резерв відпусток на 200(Х+1) рік адміністрації підприємства основним працівникам

1000

50

17

Оприбутковано готову продукцію зі складу (залишок незавершеного виробництва на кінець періоду - 1000)

?

18

Нараховано резерв сумнівних боргів

200

19

Оприбутковано обладнання від постачальника 6000 з ПДВ

6000

20

Послуги по монтажу обладнання 360 з ПДВ

360

21

Введено обладнання в експлуатацію

?

22

Відвантажено продукцію покупцю 1 (залишок на складі - 2000)

відпускна ціна - 120000 з ПДВ.

Строки оплати: 50% в 200Хр., 50% в 200(Х+1)р.

120000

23

Списано с/в реалізованої продукції

?

24

Одержано аванс за продукцію від покупця 2 - 48000 з ПДВ

48000

25

Перераховано ПДВ до бюджету (за звітний період)

11880

26

Нараховано податок на прибуток

?

27

Нараховано відстрочені податкові активи

?

28

Визначено фінансовий результат

?

№12.2. На підставі даних вправи №1 заповнити Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів та примітки.

№12.3. Підприємство включає чотири господарських сегменти. В таблиці наведено інформацію про основні показники їх діяльності. Необхідно визначити, які із сегментів є звітними.

Основні показники діяльності сегментів підприємства

 

Показники

Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 3

Сегмент 4

 

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

Дохід від реалізації

в т.ч. зовнішнім покупцям

100 80

40

37

50 45

20 21

35 30

14 14

65 60

26 28

Фінансові результати

35

54

0

0

5

8

25

38

Балансова вартість активів

120

28

85

20

100

23

125

29

№12.4. 29 грудня 2006 року керівництво підприємства прийняло рішення змінити метод оцінки вибуття запасів з методу ФІФО (який використовується з січня 2005 року) на метод середньозваженої собівартості. Вартість запасів, списаних і використаних у виробництві за методами ФІФО і середньозваженої собівартості становила відповідно:

у 2005 році - 730 тис. грн., 715 тис. грн.;

у 2006 році - 680 тис. грн., 700 тис. грн.

Як ці зміни слід відобразити в фінансовій звітності?