Контрольні запитання

Якими П(С)БО регламентується порядок складання річної фінансової звітності?

Назвіть основні етапи формування фінансової звітності.

Охарактеризуйте Форми №1-4 річної фінансової звітності та їх структуру.

Які рішення може приймати користувач фінансової звітності на підставі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал?

Як узгоджуються показники різних форм фінансової звітності між собою?

За якою методикою розраховують прибутковість акцій та яким нормативним документом вона регламентується?

Які підприємства складають консолідовану фінансову звітність?

В чому полягає суть консолідації фінансової звітності?

Як визначаються та відображаються у звітності частка меншості та гудвіл при консолідації?

Який порядок визначення звітних сегментів?

Назвіть види сегментів, визначених П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами".

Який порядок наведення доходів і витрат, активів і зобов'язань звітних сегментів?

В яких випадках підприємства формують фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"?

Назвіть основні відмінності Звіту суб'єкта малого підприємництва (Форм №1-М, №2-М) порівняно із Формами №1

і №2.

Назвіть основні причини коригування фінансової звітності.

Якими є наслідки зміни облікової політики та облікової оцінки?

Як класифікуються події після дати балансу?

Які події після дати балансу не призводять до коригування показників фінансової звітності?

В яких випадках необхідно коригувати фінансову звітність на вплив інфляції?

Який порядок коригування показників фінансової  звітності на вплив інфляції?