12.6 Коригування, фінансових звітів внаслідок впливу інфляції

Відповідно до п. 4 П(С)БО 22 "Вплив інфляції" показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту, інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Кумулятивний приріст інфляції - це добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Коефіцієнт коригування визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Порядок коригування показників Балансу наведено в таблиці


12.32.

Приклад 12.14. Підприємство складає звітність станом на 31.12.2006 року. На балансі знаходяться основні засоби первісною вартістю 150 тис. грн., придбані у березні 2006 року.

Індекси інфляції за останні три роки, включаючи звітний, становлять:

2004 р. - 112,3; 2005 р. - 110,3; 2006 р. - 111,6 (березень - 99,7;

грудень - 100,9).

Кумулятивний приріст інфляції розраховується:

12,3 х10,3 х 11,6

—        '           — = 14,7 %

100 %

Коригування не проводиться, оскільки одержаний результат є

меншим за 90%.

В іншому разі коефіцієнт коригування слід було б розрахувати:

100,9 = 1,012 99,7

Тоді скоригована первісна вартість основних засобів: 1,012x150000=151800 (грн.)

На початок першого дня звітного року, в якому застосовується П(С)БО 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються. При цьому показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумами скоригованих показників активу та пасиву балансу.

Показники Звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей. Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосувати середній індекс інфляції до загальних сум доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Він визначається як середнє геометричне місячних індексів.

Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов'язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов'язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів, доходи і витрати майбутніх періодів).

Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду та собівартості виготовленої у звітному періоді продукції (робіт, послуг) і придбаних товарів:

СВр=ЗпхІзп+ЗнхІзн-ЗкхІзк
де СВр            - собівартість реалізованих запасів;

Зп, Зк, Зн    - відповідно запаси на початок, кінець звітного періоду та ті,

що надійшли протягом звітного періоду; Ізп, Ізк, Ізн - відповідні індекси, що використовуються для перерахунку запасів.

Приклад 12.15. Інформацію про залишки та обсяги виробництва і реалізації готової продукції наведено в таблиці 12.33.


року - 115,7.

Скоригована собівартість реалізованої продукції визначається:

СВр = 25000012055 + 60000012055 - 30000012055 = 644596 (грн )
101,1   109,7   115,7 (грн.)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому Звіті про фінансові результати в рядку 165 "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті".

Коригування показників Звіту про рух грошових коштів відбувається у наступному порядку:

Показники статей розділу 1 "Рух коштів у результаті операційної діяльності" нараховані та сплачені відсотки, сплачений податок на прибуток, надходження (видаток) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання. Усі інші показники цього розділу визначаються згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кошів" з урахуванням відповідних статей скоригованих Балансу та Звіту про фінансові результати.

Показники, що відображають рух грошових коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

Скориговані показники Звіту про власний капітал визначаються відповідно до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" з урахуванням коригування показників інших форм звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, встановленому для немонетарних статей балансу та придбаних активів на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків.

До 2008 року вітчизняні підприємства не проводили коригування фінансової звітності на індекс інфляції, оскільки кумулятивний приріст інфляції не досягав 90%.