Контрольні запитання

1.         Для чого, на Вашу думку, ведеться бухгалтерський облік на
підприємстві?

2.         З якою метою розроблена Концептуальна основа?
30

Якщо між Концептуальною основою і МСБО є суперечності, що є домінуючим?

Які питання охоплює Концептуальна основа?

З якою метою складаються фінансові звіти?

Перерахуйте основних користувачів фінансових звітів та їх інформаційні потреби.

Назвіть основні припущення бухгалтерського обліку і фінансових звітів.

В чому зміст припущення нарахування?

В чому зміст припущення безперервної діяльності?

Перерахуйте якісні характеристики фінансової звітності.

Розкрийте зміст якісних характеристик фінансових звітів:

 

зрозумілості;

доречності;

надійності;

зіставності.

Які обмеження треба враховувати при забезпеченні доречності і надійності?

Розкрийте зміст обмежень щодо доречності і надійності:

своєчасність;

баланс між вигодою і витратами;

збалансованість якісних характеристик фінансових звітів.

Перерахуйте склад фінансових звітів.

Назвіть елементи фінансових звітів.

Що необхідно, щоб стаття була показана в фінансових звітах?

Назвіть основні критерії, необхідні для визнання:

активів;

зобов'язань;

доходів;

витрат.

Які існують види оцінок статей фінансових звітів?

Розкрийте зміст оцінок статей фінансових звітів:

історичної собівартості;

поточної собівартості;

вартості реалізації;

теперішньої вартості.

Назвіть принципи бухгалтерського обліку, які наведені в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Наведіть, як приклади, різні ситуації, при яких треба керуватися принципами бухгалтерського обліку.

Рахунки яких класів пов'язані з Балансом?

Рахунки   яких   класів   пов'язані   зі   Звітом   про фінансові результати?

Намалюйте схему бухгалтерського обліку для виробництва при використанні для обліку витрат:

 

рахунки класу 8;

рахунки класу 9;

рахунки класів 8 і 9 разом.

Наведіть приклади господарських операцій, які не впливають на розрахунок фінансового результату діяльності підприємства.

Наведіть приклади господарських операцій, які впливають на розрахунок фінансового результату діяльності підприємства.

Чому рахунки витрат, доходів і фінансових результатів не повинні мати початкового сальдо?

На якому рахунку виявляється фінансовий результат?

На якому рахунку обліковується фінансовий результат?

З чим безпосередньо пов'язано визначення витрат?

Дайте визначення терміну "актив".

Які ознаки повинна мати стаття, щоб її визнавали як актив?

Як класифікують активи в Балансі?

Як класифікують зобов'язання в Балансі?

Дайте визначення власного капіталу.

Назвіть складові частини власного капіталу.

Інформація з яких класів рахунків  бухгалтерського обліку використовується для складання Звіту про фінансові результати?