12.4 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

До суб'єктів малого підприємництва відносять:

1) зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи та не повинні вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність;

2) юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційної форми і форми власності, в яких середньоблікова чисельність працівників за звітний період не перевищує 50 чоловік та обсяг виручки від реалізації за рік не перевищує суму 70 млн. грн.

При цьому, до суб'єктів малого підприємництва не відносять дочірні товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні і небанківські фінансові установи, суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, а також такі, що є виробниками підакцизних товарів, підприємства, більше 25% статутного фонду якого належить юридичним особам не суб'єктам малого підприємництва

Суб'єкти малого підприємництва (СМП) мають право вести спрощену форму бухгалтерського обліку (просту форму або форму бухгалтерського обліку із застосуванням регістрів обліку майна малого підприємства), використовуючи спрощений План рахунків та подавати фінансову звітність за скороченою формою, склад і зміст якої регламентовано П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Форму Балансу СМП (Форма №1-М) та порядок його заповнення наведено в таблиці 12.29.


На рис.12.1 схематично показано, в яких випадках підприємства складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25. 

IV Поточні зобов'язання

 

 

Короткострокові кредити банків

500

Кт 60

Поточна    заборгованість    за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кт 61,62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,

530

Кт 63

послуги

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

з бюджетом

550

Кт 641,642

зі страхування

570

Кт 65

з оплати праці

580

Кт 66

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами

605

Кт 680

та групами вибуття, утримуваними для продажу

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

Кт 68, 37

Усього за розділом IV

620

р.500+р.510+р.530+р.550+ р.570+р.580+р.605+р.610

V Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69

Баланс

640

р.380+р.430+р.480+р.620+р.630


Основними особливостями будови Звіту про фінансові результати СМП (Форма №2-М) є відображення усіх витрат та доходів в одному розділі та і'х групування (спочатку наводяться усі доходи, потім - витрати). При цьому доходи класифікують на доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, які в підсумку дають суму чистих доходів за звітний період ( абл.. 12.30). Від цього показника віднімають витрати, скориговані на суму збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції, податок на прибуток та одержують розмір чистого прибутку (збитку).

Витрати на оплату праці

100

Обороти Дт 81

Відрахування на соціальні заходи

110

Обороти Дт 82

Амортизація

120

Обороти Дт 83

Інші операційні витрати

130

Обороти Дт 84

у тому числі:

належна до сплати сума єдиного податку

131

Дт 84 - Кт 641

втрати від первинного визнання та зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції

132

Дт 791 - Кт 84

 

140

Дт 791 - Кт 902

Інші звичайні витрати

150

Обороти Дт 85

Надзвичайні витрати

160

Обороти Дт 86

Податок на прибуток

170

Обороти Дт 981

Разом витрати

180

р.090+р.100+р.110+р.120+ р.130+р.150+ (-) р.080+р160+р.170

Чистий прибуток (збиток)

190

р.070-р.180

Забезпечення матеріального заохочення

195

Дт 812 - Кт 477

* - в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій СМП передбачено тільки коди синтетичних рахунків

У випадку, коли підприємство не застосовує 8-й клас рахунків згідно своєї облікової політики, Звіт про фінансові результати заповнюється шляхом вибірки окремих елементів витрат з відповідних рахунків 9-го класу.