12.3 Фінансова звітність за сегментами

Складання фінансової звітності за сегментами передбачає формування звітних показників не тільки за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому, а також за окремими його підрозділами - сегментами з метою забезпечення її користувачів детальнішою інформацією.

П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" визначено, які підприємства в додатку до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форма №6) наводять інформацію про звітні сегменти:

підприємства, незалежно від форм власності (крім малих підприємств, банків і бюджетних установ), які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність;

підприємства, які займають монопольне становище на ринку;

підприємства, які виготовляють продукцію, щодо якої до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін.

Для складання Форми №6 інформація може формуватись у бухгалтерському обліку за господарськими та географічними сегментами (табл. 12.26), які визначаються підприємством на основі його організаційної структури або за критерієм дотримання єдиного технологічного процесу. 406


            Визначення та класифікація сегментів      

Господарські сегменти    |    Географічні сегменти

Визначення1

видом продукції;

способом отримання доходу (розповсюдження

продукції);

характером виробничого процесу;

характерними для цієї діяльності ризиками;

категорією покупців

це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду або групи продукції, яка відрізняється від інших:

економічними і політичними умовами географічного регіону;

1          - сегмент визнається, якщо він відповідає більшості з наведених критеріїв

2          - подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) значення прибутку та відповідають більшості критеріїв визнання господарського чи голографічного сегментів

3          - можуть бути визнані звітними, якщо мають важливе значення для підприємства, а інформація про них є суттєвою

Господарський сегмент або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша частина його доходу створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно наступні показники його діяльності становлять 10% або більше від

•взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах;

територіальним розташуванням виробництва продукції або її покупців;

характерними для географічного регіону ризиками діяльності;

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах суми аналогічних показників усіх сегментів підприємства певного виду (господарських або географічних):

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства;

фінансовий результат (якщо підприємство за різними сегментами у звітному періоді має одночасно різні фінансові результати (прибутки та збитки), то звітним визначається сегмент, фінансовий результат якого становить не менше ніж 10% більшої з двох абсолютних величин - сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду);

балансова вартість активів.

Дохід від операцій із зовнішніми покупцями всіх визначених звітних сегментів, інформація про які наводиться в Додатку до річної фінансової звітності, має становити не менше 75% загального доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями. Якщо ця умова не виконується, необхідно виділити додаткові сегменти із числа незвітних.


Приклад 12.8. Підприємство включає чотири господарських сегменти. В таблиці 12.27 наведено інформацію про основні показники їх діяльності. Необхідно визначити, які із сегментів є звітними.

1) Визначення звітних сегментів за показниками доходу від реалізації та балансової вартості активів:

всі чотири сегменти можуть бути визнані звітними, оскільки їх питома вага за цими показниками становить більше 10%. Проте, для розкриття інформації за сегментами у звітності достатньо визначення трьох сегментів звітними в будь-якій комбінації при умові, що вона буде включати Сегмент №3 (тоді їх загальна питома вага доходу від операцій із зовнішніми покупцями буде перевищувати 75%).

2) Визначення звітних сегментів за показником фінансових результатів:

Сегменти №2 не може бути звітними - його питома вага за цим показником становить 5%, що менше за поріг суттєвості. При цьому, дохід від операцій із зовнішніми покупцями Сегментів №1, 3, 4 становить 88% (23+46+19), тобто більше 75% загального доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями. Тому для розкриття інформації за сегментами достатньо визначення зазначених трьох сегментів звітними.

Керівництво підприємства також може прийняти рішення про визнання звітними усіх чотирьох сегментів на підставі показників доходу від реалізації та балансової вартості активів.

Підприємства, які займають монопольне становище на ринку, або щодо продукції яких ще до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, визначають такі види продукції окремими пріоритетними звітними господарськими сегментами.

Види сегментів підприємства та засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках визначаються його обліковою політикою.

При розкритті інформації про звітні сегменти, в Додатку до річної фінансової звітності необхідно навести їх доходи, витрати, активи та зобов'язання.

Доходами звітного сегмента визнається частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу.

Витратами звітного сегмента визнається частина витрат підприємства, які пов'язані із звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента.

Результат сегмента визначається до будь-яких коригувань частки меншості і являє собою різницю між його доходами і витратами.

Доходи і витрати звітних сегментів наводяться при виконанні наступних вимог:

фінансової діяльності - якщо одержання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства;

від участі в капіталі асоційованих і спільних підприємств та інших інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі - в сумі, що безпосередньо стосується сегмента;

пов'язані з продажем та зменшенням корисності фінансових інвестицій - якщо їх здійснення є основною діяльністю підприємства;

пов'язані з продажем основних засобів і нематеріальних активів -якщо такі активи стосуються сегмента (наводяться у складі інших доходів або витрат сегмента).

Доходи і витрати, які не можуть бути розподілені на окремі звітні сегменти (наприклад, втрати від участі в капіталі), включаються до нерозподілених статей.

Активами (зобов'язаннями) визнаються активи (заборгованість) господарського або географічного сегмента, які використовуються ним (виникли внаслідок виконання) своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента.

Активи та зобов'язання вважаються такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента, якщо доходи та витрати, пов'язані з їх використанням (виникненням) включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Зобов'язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються кількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні сегменти.

Умови визнання активів звітного сегмента:

основних засобів і нематеріальних активів - якщо їх амортизацію включено до складу витрат такого звітного сегмента;

інвестицій - якщо доходи у вигляді відсотків (дивідендів) та доходи (втрати) від участі в капіталі включаються до доходів (витрат) такого звітного сегмента;

дебіторської заборгованості та інших активів, що призводять до виникнення у підприємства відсотків чи дивідендів - якщо такі доходи включені до доходів такого звітного сегмента.

Інформація за сегментами групується в три розділи:

I           Показники пріоритетних звітних сегментів;

II         Показники за допоміжними звітними сегментами;

III Показники за допоміжними звітними географічними (виробничими, збутовими) сегментами.


В таблиці 12.28 наведено перелік показників, які не відносяться до звітних сегментів і включаються до нерозподілених статей.