12.2 Консолідована фінансова звітність

Підприємство, яке внаслідок об'єднання здійснює контроль над дочірніми підприємствами, називається материнським підприємством і крім власних звітів складає консолідовану фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці (групи).

Консолідована звітність формується відповідно до П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність" шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства.

При консолідації звітності виключенню підлягають такі показники:

балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в дочірні і, відповідно, частка материнського підприємства в капіталі дочірніх;

суми внутрішньогрупових операцій (операції між материнським і дочірніми підприємствами, або між дочірніми підприємствами однієї групи);

суми внутрішньогрупових сальдо (сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, що утворюються внаслідок внутрішньогрупових операцій);

суми нереалізованих прибутків і збитків, які можуть бути відшкодовані та виникають в результаті внутрішньогрупових операцій (реалізації продукції, товарів, робіт тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства.

Приклад 12.3. У січні 200(Х-1) року підприємство "Материк" придбало 70% простих акцій підприємства "Оазис" за 3500 тис. грн. На дату придбання власний капітал підприємства "Оазис" становив

3500 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку - 500 тис. грн. Станом на 31.12.0Х баланси підприємств мали наступний вигляд:

Для того щоб скласти консолідований баланс підприємства "Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи

1) Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200Хр.: фінансові інвестиції в підприємство "Оазис" 3500 тис. грн.; отримані чисті активи у складі:

Подпись: 7500 тис. грн. 2250 тис. грн. ( 7500x0,3)
3) Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:
до коригування	1500 тис. грн.
частка прибутку "Оазис" після	2800 тис. грн.
придбання	( 4500-500)х0,7
4300 тис. грн.
статутного капіталу нерозподіленого прибутку

 

частка групи 70%

гудвіл, що виник при придбанні

2) Розрахунок частки меншості: чисті активи підприємства "Оазис" станом на 31.12.200Хр. частка меншості 3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. грн.

2450 тис. грн. (3500x0,7) 1050 тис. грн. (3500-2450)

 


На підставі одержаних показників при формуванні консолідованої фінансової звітності за 200Х рік материнська компанія складає регулюючі записи (оскільки вони не відображаються в облікових регістрах материнського та дочірнього підприємства, коди рахунків вказувати не будемо).

Виключення балансової вартості фінансових інвестицій в дочірнє підприємство:

Дт "Статутний капітал"        - 3 000 000

Дт "Прибуток нерозподілений"      - 500 000

Кт "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в

капіталі" - 3 500 000

Гудвіл при придбанні:

Дт "Гудвіл" - 1050

Кт "Нерозподілений прибуток" - 1050

Частка меншості

Дт "Нерозподілений прибуток" - 2250 Кт "Частка меншості" - 2250

Частка меншості відображається в консолідованому Балансі материнського підприємства окремо від власного капіталу та зобов'язань у вписуваному рядку 385 "Частка меншості", у Звіті про фінансові результати - у вписуваному рядку 215 "Частка меншості" від'ємною величиною у дужках.

Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак   можливого   його   зменшення   корисності   в порядку, передбаченому П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". Якщо гудвіл не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням його залишкової вартості до витрат. У примітках до фінансової звітності зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу на початок та кінець року.

Приклад 12.4. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що при придбанні справедлива вартість основних засобів підприємства "Оазис" перевищувала їх балансову вартість на 60 тис. грн. (метод амортизації - прямолінійний, строк корисної експлуатації - 5 років).

Для того щоб скласти консолідований баланс підприємства "Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи:

Коригування справедливої вартості:

основні засоби           +60 тис. грн.

нараховано амортизацію за 200(Х-1)-200Хрр.     (24) тис. грн.
станом на 31.12.200Хр.        36 тис. грн.

Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200Х:

фінансові інвестиції в "Оазис"        3500 тис. грн.;
отримані чисті активи у складі:

статутного капіталу  3000 тис. грн.;

нерозподіленого прибутку  500 тис. грн.;

3500 тис. грн.

частка групи 70%      2492 тис. грн. (3500+60)х0,7

гудвіл, що виник при придбанні    1008 тис. грн. ( 3500-2492)

Розрахунок частки меншості: чисті активи "Оазис" станом

на 31.12.200Хр.         7500 тис. грн.

частка меншості        2 260,8 тис. грн. (7500+36)х0,3

Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:
до коригування         1500 тис. грн.
частка прибутків "Оазис"                                2783,2 тис. грн.
після придбання (4500-500-24)х0,7

4283,2 тис. грн.

Статті

Сума

Гудвіл

1 008

Основні засоби

5 536

Довгострокові фінансові інвестиції

-

Оборотні активи

13 500

Баланс

20 044

Статутний капітал

6 000

Нерозподілений прибуток

4283,2

Частка меншості

2 260,8

Власний капітал

12 544

Поточні зобов'язання

7 500

Баланс

20 044

 

Приклад 12.5. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що протягом 200Хр. підприємство "Оазис" реалізувало материнському підприємству продукцію на суму 25 тис. грн. з прибутком 5 тис. грн. (на кінець року 30% продукції залишилось нереалізованою на складі підприємства "Материк").

Для того щоб скласти консолідований баланс підприємства "Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи:

1500 грн. (5000 х 0,3) 12 тис. гри.

( 8000 + 5500-1500) 2) Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200Х:

1) Розрахунок оборотних активів: частка прибутку у запасах всього запасів станом на 31.12.200Хр.

Подпись: частка групи 70% гудвіл, що виник при придбанні
3) Розрахунок частки меншості: чисті активи "Оазис" станом на 31.12.200Хр. нереалізований прибуток частка меншості
фінансові інвестиції в "Оазис" отримані чисті активи у складі:

статутного капіталу

нерозподіленого прибутку

3500 тис. грн.;

3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. гри.

2 450 тис. грн. (3500x0,7) 1050 тис. грн. (3500-2450)

 

7500 тис. грн.

1500грн.

1 800 тис. гри.

( 7500-1500)х0,3

4) Розрахунок консолідованого нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:

до коригування         1500 тис. грн.

частка прибутків "Оазис"     1750 тис. грн.

після придбання (4500-500-1500)х0,7


3250 тис. грн.

Приклад 12.6. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що в січні 200Хр. підприємство "Материк" реалізувало підприємству "Оазис" основні засоби за 56 тис. грн. (первісна вартість - 90 тис., грн., знос - 54 тис. грн., термін служби до кінця експлуатації - 5 років).

Для того щоб скласти консолідований баланс "Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи:

1) Коригування основних засобів: прибуток від реалізації основних засобів

перевищення   суми нарахованої

амортизації

основні засоби станом

на 31.12.200Хр


20000 грн.

(56000 - 36000)

4000 грн.

(56000-36000)/5

5484 грн.

(2000+3500-20+4)


Подпись: 7500 тис. грн. 4 тис. грн. 2 251,2 тис. грн.( 7500+4)х0,3
4) Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:
фінансові інвестиції в "Оазис" отримані чисті активи у складі:

статутного капіталу

нерозподіленого прибутку

 

частка групи 70%

гудвіл, що виник при придбанні

3) Розрахунок частки меншості: чисті активи "Оазис" станом на 31.12.200Хр. зайво нарахована амортизація частка меншості

3500 тис. грн.;

3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. грн.

2 450 тис. грн. (3500x0,7) 1050 тис. грн. ( 3500-2450)

до коригування

частка прибутків "Оазис" після придбання

нереалізований прибуток


1500 тис. грн. 2802,8 тис. грн. (4500-500+4)х0,7 (20) тис. грн. 4282,8 тис. грн.


Приклад 12.7. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що підприємство Материк оголосило дивіденди в розмірі 150 тис. грн., а Оазис - 100 тис. грн.

Для того щоб скласти консолідований баланс "Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи


Подпись: 7500 тис. грн. 100 тис. грн.
2220 тис. грн.
(7500-100)х0,3
3) Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:
фінансові інвестиції в "Оазис" отримані чисті активи у складі:

статутного капіталу

нерозподіленого прибутку

 

частка групи 70%

гудвіл, що виник при придбанні

2) Розрахунок частки меншості: чисті активи "Оазис" станом на 31.12.200Хр. дивіденди до сплати частка меншості

3500 тис. грн.;

3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. грн.

2 450 тис. грн. (3500x0,7) 1050 тис. грн. (3500-2450)

до коригування частка прибутків "Оазис" після придбання дивіденди до сплати дивіденди до отримання

4) Коригування поточних зобов'язань: дивіденди для частки меншості дивіденди до сплати поточні зобов'язання станом на 31.12.200Х


1500 тис. грн. 2730 тис. грн. (4500-500-100)х0,7 (150) тис. грн.

70 тис. грн. ( 100х0,7)

4 150 тис. грн.

30 тис. грн. (100-70) 150 тис. грн. 7680 тис. грн. (6000+1500+30+150)

 Складемо консолідований звіт про фінансові результати за 200Х рік, виходячи з даних, наведених в таблиці 12.24.

Мета консолідованого звіту про фінансові результати - показати результати групи за звітній період так, ніби вона є єдиним підприємством. Слід застосовувати такий самий підхід як і при консолідації балансу.

Особливостями консолідованого звіту про фінансові результати є те, що в ньому відображається:

частка меншості дочірнього підприємства, яка розраховується шляхом множення частки меншості на прибуток після оподаткування дочірнього підприємства;

дивіденди оголошені або сплачені тільки материнським підприємством;

виключення дивідендного доходу, який отриманий від дочірнього підприємства;

виключення внутрішньогрупових операцій з показників обсягу реалізації та собівартості реалізованої продукції.

Таким чином консолідований звіт про фінансові результати за 200Х рік буде мати вигляд: