12.1 Методика складання фінансових звітів

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Річна фінансова звітність підприємства складається з п'яти основних форм та додатків до приміток до річної фінансової звітності:

Балансу (Форми №1);

Звіту про фінансові результати (Форми №2);

Звіту про рух грошових коштів (Форми №3);

Звіту про власний капітал (Форми №4);

Приміток до фінансової звітності (Форми №5);

Додатку до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форми №6).

При формуванні квартальної фінансової звітності складаються тільки перші дві форми.

Фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 25-го числа наступного місяця за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20-го лютого наступного за звітним роком.

Методика складання та порядок надання фінансових звітів регламентуються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Використання П(С)БО при формуванні фінансової звітності

І           П(С)БО           І           Призначення П(С)БО І

П(С)БО 1 "Загальні
вимоги до фінансової
звітності"       


Визначає мету, склад і принципи формування
фінансової звітності та вимоги до визнання і
розкриття її елементів         

П(С)БО 2 "Баланс"

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" П(С)БО 4 "Звіт про

власний капітал"      

П(С)БО 5 "Звіт про рух грошових коштів"

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

 

П(С)БО 20 "Консолідо­вана фінансова звітність"

П(С)БО 22 "Вплив

інфляції"

 

П(С)БО 24 "Прибуток на

акцію"


Визначають склад і форму відповідних звітів та загальні вимоги до розкриття їх статей

 

Визначає порядок виправлення помилок, внесення інших змін (внаслідок змін в обліковій політиці, облікових оцінках) та розкриття подій після дати

балансу у фінансовій звітності       

Визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати,
доходи, активи та зобов'язання з податку на
прибуток та її розкриття у фінансовій звітності
Визначає порядок складання консолідованої
фінансової      звітності материнським

підприємством, встановлює загальні вимоги до

розкриття інформації щодо її формування

Визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції, а також загальні вимоги до розкриття інформації в ній у Примітках до річної фінансової звітності

Визначає методологічні засади формування
інформації про чистий прибуток на одну просту
акцію та її розкриття у фінансовій звітності         

 

П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Встановлює зміст і форму фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (в складі Балансу і Звіту про фінансові результати за спрощеною формою), а також порядок заповнення його статей

П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Визначає методологічні принципи формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів (встановлює форму Додатку до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"), а також її розкриття у фінансовій звітності

П(С)БО   7 "Основні

засоби", 8 "Нематеріаль­ні активи", 9 "Запаси" та ін.

Визначають порядок розкриття інформації щодо відповідних статей звітності у Примітках до річної фінансової звітності

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою для користувачів, вона повинна містити дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію,  розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Формування фінансової звітності відбувається в такій послідовності:

Проведення інвентаризації активів і зобов'язань та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

Співставлення підсумків аналітичного і синтетичного обліку, закриття рахунків доходів і витрат, виявлення фінансових результатів діяльності;

Визначення залишків на балансових рахунках, формування Головної книги;

Заповнення звітних форм, перевірка узгодженості їх показників;

Розкриття подій, що відбулись після дати балансу;

Затвердження фінансової звітності та представлення її користувачам.

Розглянемо детальніше методику складання фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО.

Методика складання Балансу. Метою складання Балансу (Форми №1) є надання користувачам фінансової звітності інформації про майновий стан підприємства станом на звітну дату. На підставі його показників аналізуються структура активів і зобов'язань підприємства, його фінансова сталість, платоспроможність, розраховуються показники ділової активності, визначається їх тенденція.


Баланс складається із чотирьох розділів активу (четвертий розділ активу є вписуваний) та п'яти розділів пасиву. Він заповнюється на підставі Головної книги шляхом перенесення (або узагальнення) сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок року і кінець звітного періоду (табл.12.2). При цьому слід пам'ятати, що нематеріальні активи, основні засоби, інвестиційна нерухомість довгострокові біологічні активи у підсумок балансу включаються за залишковою вартістю, а дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - за чистою реалізаційною вартістю. Вписувані рядки у формі виділено курсивом (вони відображаються при умові наявності відповідних показників).

Довгострокові біологічні активи:

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

Дт 161, 163,165+р.036-р.037

первісна вартість

036

Дт 162,164,166

накопичена амортизація

037

(Кт 134)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Дт 141

інші фінансові інвестиції

045

Дт 142,143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Дт 181,182,183

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Дт 1001

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Дт 1002

Знос інвестиційної нерухомості

057

(Кт 135)

Відстрочені податкові активи

060

Дт 17

Гудвіл

065

Дт191,193

Інші необоротні активи

070

Дт 184

Усього за розділом І

080

р.010+р.020+р.030+р.035+р.040+ р.045+р.050+р.055+р.060+р.065+

р.070

ІІ Оборотні активи

 

 

Запаси:

 

 

виробничі запаси

100

Дт 20, 22

поточні біологічні активи

110

Дт 21

незавершене виробництво

120

Дт 23, 25

готова продукція

130

Дт 24,26, 27

товари

140

Дт28

Векселі одержані

150

Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

р.161-р.162

первісна вартість

161

Дт 36

резерв сумнівних боргів

162

(Кт 38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

з бюджетом

170

Дт 64

за виданими авансами

180

Дт 371

з нарахованих доходів

190

Дт 373

із внутрішніх розрахунків

200

Дт 682,683, 363, 3773

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Дт 372, 374, 375, 376, 3774, 65, 66, 6854

Поточні фінансові інвестиції

220

Дт 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

в національній валюті

230

Дт 301, 311, 313, 333, 351

в т.ч. у касі

231

Дт 301

в іноземній валюті

240

Дт 302, 312, 314, 334, 351

Інші оборотні активи

250

Дт 331, 332, 643, 644

Усього за розділом ІІ

260

сума р.100-160, 170-250

ІІІ Витрати майбутніх періодів

270

Дт 39

IVНеоборотні активи та групи вибуття

275

Дт 286

Баланс

280

р.080+р.260+р.270+р.275

ПАСИВ

І Власний капітал

 

 

Статутний капітал

300

Кт 40

Пайовий капітал

310

Кт 41

Додатковий вкладений капітал

320

Кт 421, 4225

Інший додатковий капітал

330

Кт 422, 423, 424, 425

Резервний капітал

340

Кт 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Кт 441 (Дт 442)

Неоплачений капітал

360

(Дт 46)

Вилучений капітал

370

(Дт 45)

Усього за розділом І

380

р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+ р.350-р.360-р.370

ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Кт 471, 472

Інші забезпечення

410

Кт 473, 474

Сума страхових резервів

415

Кт 491,492

Сума часток    ере страховиків у страхових

416

Кт 493,494

резервах

 

 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотерей

417

Кт 475

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі

418

Кт 476

у лотереї

 

 

Цільове фінансування

420

Кт 48

Усього за розділом ІІ

430

сума р.400-420

ІІІ Довгострокові зобов'язання

 

 

Довгострокові кредити банків

440

Кт 501,502,503,504

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Кт 505,506,51, 52

Відстрочені довгострокові зобов'язання

460

Кт 54

Інші довгострокові зобов'язання

470

Кт 53,55

Усього за розділом ІІІ

480

сума р.440-470

ІУ Поточні зобов'язання

 

 

Короткострокові кредити банків

500

Кт 60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кт 61

Векселі видані

520

Кт 62

Кредиторська    заборгованість    за товари, роботи, послуги

530

Кт 63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

з одержаних авансів

540

Кт 681

з бюджетом

550

Кт 641, 642

з позабюджетних платежів

560

Кт 6856

зі страхування

570

Кт 65

з оплати праці

580

Кт 66

з учасниками

590

Кт 67

із внутрішніх розрахунків

600

Кт 682, 683, 63'

Зобов'язання,    пов'язані    з необоротними

605

Кт 680

активами        та        групами вибуття, утримуваними для продажу

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

Кт 644, 684, 372, 6858

Усього за розділом ІУ

620

сума р.500-610

У Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69

Баланс

640

р.380+р.430+р.480+р.620+р.630

1          - щодо об'єктів, які обліковуються за справедливою вартістю плюс залишкова вартість об'єктів, обчислена за формулою: р.056-р.057;

2          - щодо об'єктів, які обліковуються за первісною вартістю;

3          - в частині дебіторської заборгованості пов'язаних сторін та за внутрішньовідомчими розрахунками;

-дебіторська заборгованість, яка відображається у складі оборотних активів і не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості;

5          - в частині суми капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал

6          - в частині заборгованості внесків до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством;

7          - в частині кредиторської заборгованості пов'язаних сторін та за внутрішньовідомчими розрахунками;

- зобов'язання, які не можуть бути включені до інших статей поточних зобов'язань  

Оцінка та подальше розкриття окремих статей Балансу в Примітках до фінансової звітності здійснюються згідно з П(С)БО, що регламентують облік відповідних активів і зобов'язань.

Методика складання Звіту про фінансові результати. Метою складання Звіту про фінансові результати (Форми №2) є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I           Фінансові результати;

II         Елементи операційних витрат;

III        Розрахунок показників прибутковості акцій.

В розділі І інформація про доходи, витрати та фінансові результати господарювання формується в розрізі видів діяльності. Методику його заповнення наведено у таблиці 12.3.

Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках. Вписувані рядки виділено курсивом.

Валовий:

 

 

прибуток

050

р.035-р.040

збиток

055

 

Інші операційні доходи

060

Дт 71 - Кт 791

Доход від первісного визнання біологічних активів

061

Кт 710

та сільськогосподарської продукції

 

 

Адміністративні витрати

070

Дт 791 - Кт 92

Витрати на збут

080

Дт 791 - Кт 93

Інші операційні витрати

090

Дт 791 - Кт 94

Витрати  від  первісного  визнання біологічних

091

Дт 9401

активів та сільськогосподарської продукції

 

 

Фінансові     результати     від операційної діяльності:

 

 

прибуток

100

р.050(р.055)+р.060-р.070-р.080-

збиток

105

р.090

Доход від участі в капіталі

110

Дт 72 - Кт 792

Інші фінансові доходи

120

Дт 73 - Кт 792

Інші доходи

130

Дт 74 - Кт 793

Фінансові витрати

140

Дт 791 - Кт 95

Втрати від участі в капіталі

150

Дт 791 - Кт 96

Інші витрати

160

Дт 791 - Кт 97

Прибуток   (збиток)   від   впливу інфляцїїна

165

Аналітичні дані зрах.74, 97

монетарні статті

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

до оподаткування:

 

 

прибуток

170

р.100(р.105)+р.110+р.120+р.130-

збиток

175

р.140-р.150-р.160

Прибуток від припиненої діяльності та вибуття

176

Аналітичні дані2 зрах.71,74, 94,97

необоротних активів

 

 

Збиток від припиненоїдіяльності та вибуття

177

 

необоротних активів

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дт 981 - Кт 641/ПП

Дохід з  податку  на  прибуток  від звичайної діяльності

185

Дт 981 - Кт 791

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

прибуток

190

р.170-р.180

збиток

195

р.175-р.185 або р.175+р.180

Надзвичайні:

 

 

доходи

200

Дт 75 - Кт 794

витрати

205

Дт 794 - Кт 99

Податки з надзвичайного прибутку

210

Дт 982 - Кт 641/ПП

Чистий:

 

 

прибуток

220

р.190(р.195)+р.200-р.205-р.210

збиток

225

 

Забезпечення лотерейного заохочення

226

Дт 23,91,92,93,94 - Кт 477

- з р.090 виділяються витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції;

2 - визначаються як результат підсумування прибутку (збитку) від припиненої діяльності
після оподаткування та прибутку (збитку) від переоцінки необоротних активів та груп
вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю
реалізації       

Підприємства, які крім податку на додану вартість та акцизного збору сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у рядку 025. Зокрема, у цьому рядку відображаються належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку, а також суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту природний газ і газовий конденсат тощо.

В розділі II "Елементи операційних витрат" узагальнюється інформація про операційні витрати підприємства (на виробництво, збут, управління господарською діяльністю та ін.) у розрізі економічних елементів (табл. 12.4).

До показників цієї форми не включаються витрати, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої і спожитої самим підприємством, а також собівартість реалізованих запасів та іноземної валюти.


Таблиця 12.4

У випадку, коли підприємство згідно з своєю обліковою політикою не застосовує 8-й клас рахунків, розділ II Звіту про фінансові результати заповнюється шляхом вибірки окремих елементів операційних витрат з відповідних рахунків 9-го класу.

Розділ III Звіту про фінансові результати "Розрахунок прибутковості акцій" (табл. 12.5) заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, а також товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

Методичні засади формування інформації про розмір чистого прибутку на одну просту акцію та її розкриття в фінансовій звітності встановлено П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".

Таблиця 12.5

Методика заповнення розділу III "Розрахунок прибутковості
            акцій"

Назва статті


Код


Методика розрахунку показника

Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньо­річна кількість простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію


300

 

з2¥ 330


Сума добутків кількості простих акцій в обігу
на протязі визначених періодів і відповідних
часових зважених коефіцієнтів      

Коригування р.300 на середньорічну кількість потенційних простих акцій

Ділення різниці між сумою чистого прибутку
(збитку) та сумою дивідендів за привілейо-
ваними акціями на показник р.300

Ділення суми скоригованого чистого прибутку
(збитку) на скориговану середньорічну кількість
простих акцій*         

Дивіденди на одну просту акцію


340


Ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

* - показник р. 310 збільшується на середньорічну кількість простих акцій, що
поступають в обіг у випадку конвертації розбавляючих потенційних простих акцій

Часовий зважений коефіцієнт - частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у році.

Приклад 12.1. Чистий прибуток підприємства в 2007 році склав 450000 грн. Сума сплачених дивідендів за привілейованими акціями - 26600 грн. Розрахунок середньорічної кількості простих акцій наведено в таблиці 12.6.

Величина чистого прибутку на одну просту акцію визначається:

450000 - 26600 2117


:200


(грн.)

Для розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію необхідно оцінити вплив розбавляючих потенційних простих акцій на суму чистого прибутку.

Розбавляюча потенційна проста акція - фінансовий документ або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

Таблиця 12.6

            Розрахунок середньорічної кількості простих акцій       

Дата

Зміст

Кількість акцій

Часовий зважений коефіцієнт

Середньозважена кількість простих акцій в обігу

 

 

випуще­них

викупле­них

в

обігу 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1.01.2007

Залишок на початок року

2000

100

1900

5/12

792

31.05.2007

Емісія нових акцій

500

 

2400

4/12

800

1.10.2007

Викуп акцій в акціонерів

 

300

2100

3/12

525

31.12.2007

Залишок на кінець року

2500

400

2100

-

-

Показник середньозваженої кількості простих акцій в обігу для розрахунку величини чистого прибутку на одну просту акцію

2117

Приклад 12.2. Вихідні дані та методику розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено в таблиці 12.7.

Таблиця 12.7

Розрахунок скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію

 

Показник

Значення

1

Чистий прибуток, зменшений на суму дивідендів за привілейованими акціями у 2006 році, грн.

423400

2

Середньорічна кількість простих акцій в обігу, шт.

2117

3

Чистий прибуток на одну просту акцію, грн.

200

4

Кількість 7% -облігацій, які конвертуються у прості акції (умова конвертації - 10 облігацій в 1 акцію), шт.

1000

5

Витрати на відсотки за облігаціями у 2006 році, конвертація яких здійснюється, грн. (1000x10x0,07)

700

6

Податок на прибуток, пов'язаний з витратами на відсотки, грн.

175

7

Скоригований чистий прибуток, грн. (р.1+р.5-р.6)

423925

8

Кількість простих акцій, які будуть одержані внаслідок конвертації, шт.

100

9

Скоригована кількість простих акцій (р.2+р.8)

2217

10

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (р.7/р.9)

191,2

Методика складання Звіту про власний капітал. Метою складання Звіту про власний капітал (Форми №4) є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства на протязі звітного періоду.

Складання цього Звіту починається з перенесення залишків на рахунках №40-46 на початок звітного періоду, які за підсумком формують суму власного капіталу підприємства. У разі необхідності проводяться коригування сум іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (табл. 12.8).

Таблиця 12.8


Порядок визначення скоригованого залишку власного капіталу

У Звіті про власний капітал дані в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Крок 2 - відображення переоцінки необоротних активів (дооцінки та уцінки в межах попередньої дооцінки), що призводить до змін у власному капіталі. При цьому у звіт включається сума переоцінки залишкової вартості таких активів (табл. 12.9):

Таблиця 12.9

Порядок відображення переоцінки необоротних активів

Переоцінка активів:

Код

Інший додатковий капітал

Дооцінка основних засобів

060

Дт 10 - Кт 423 Дт 423 - Кт 131

Уцінка основних засобів

070

Дт 423 - Кт 10 Дт 131 - Кт 423

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Дт 151 - Кт 423 Дт 423 - Кт 131

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дт 423 - Кт 151 Дт 131 - Кт 423

Дооцінка нематеріальних активів

100

Дт 12 - Кт 423 Дт 423 - Кт 132

Уцінка нематеріальних активів

110

Дт 423 - Кт 12 Дт 132 - Кт 423

Інші зміни іншого додаткового капіталу

120

 

Суми дооцінки та уцінки необоротних активів відображаються розгорнуто. Тобто, якщо протягом звітного періоду відбулась дооцінка машин та обладнання і уцінка транспортних засобів, суми таких переоцінок слід відобразити окремо в рядках 060 і 070.


Крок 3 - відображення розподілу прибутку у звітному періоді. У статтях цього розділу наводиться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного, резервного капіталу тощо (табл. 12.10).

Як видно з табл. 12.10, розмір власного капіталу підприємства внаслідок розподілу прибутку зменшуються при виплаті власникам дивідендів, а при спрямуванні прибутку до статного та резервного капіталу - не змінюється.


Крок 4 - відображення внесків учасників. В статтях цього розділу наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства (табл. 12.11).

Таким чином, при оголошенні збільшення статутного капіталу розмір власного капіталу не змінюється, а при здійсненні внесків -збільшується за рахунок зменшення неоплаченого капіталу. При цьому на суму перевищення вартості продажу акцій акціонерного товариства над і'х номінальною вартістю власний капітал збільшується за рахунок додаткового вкладеного капіталу.


Крок 5 - відображення вилучення капіталу. В статтях цього розділу наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин (табл. 12.12).

Крок 6 - відображення інших змін в капіталі та визначення залишків на рахунках №40-46 на кінець звітного року. В цьому розділі наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків за рахунок резервного капіталу, безкоштовно отримані активи (табл.12.13).

Усі підприємства розкривають у Примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).


Акціонерні товариства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

загальну   кількість   та   номінальну   вартість   акцій,   на які передбачається здійснити передплату;

загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами;

загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції;

акції у  складі  статутного  капіталу  за  окремими  типами і категоріями;

накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

розподіл часток статутного капіталу між власниками;

права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Методика складання Звіту про рух грошових коштів. Метою складання Звіту про рух грошових коштів (Форми №3) є надання користувачам фінансової звітності інформації про зміни, що відбулись у грошових коштах підприємства за звітний період. Він складається з трьох розділів:

I           Рух коштів у результаті операційної діяльності;

II         Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;

III        Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Цей звіт заповнюється на підставі даних Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал та аналітичних даних.

Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

зміни запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю;

наведені в негрошових статтях (наприклад, амортизація необоротних активів);

наведені в статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності (наприклад, зменшення кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок придбання основних засобів, нарахування дивідендів, сплата відсотків за користування кредитом).

Зокрема, необхідність коригування величини прибутку на зміну запасів пов'язана із припущенням, що збільшення їх залишку на кінець звітного періоду відбулось за рахунок придбання запасів за грошові кошти. І навпаки - їх зменшення призвело до витрат, не пов'язаних із видатком грошових коштів. Тому для визначення руху коштів збільшення запасів віднімається від показника прибутку, а їх зменшення - додається.

Щодо сум, наведених в негрошових статтях, то амортизація необоротних активів, нарахування забезпечень, збитки від курсових різниць визнаються витратами звітного періоду та не призводять до руху грошових коштів. Тому при визначенні руху грошових коштів ці суми слід додати до показника прибутку.


Методику визначення чистого руху коштів від операційної діяльності та порядок заповнення розділу І Звіту про рух грошових коштів наведено в таблиці 12.14.

-       збиток (прибуток) нереалізованих курсових різниць


від І


040


р.090 Ф №2 (в частині Дт 945 Кт 302,312,314,334,351)

р.060 Ф №2 (в частині Дт 302,312, 314,334,351 - Кт714

- збиток (прибуток) неопераційної діяльності


від І


050


р. 150, 160 Ф №2


р. 110, 120, 130 Ф №2

Витрати на сплату відсотків


060


р. 140 Ф №2

в чистих!

Прибуток (збиток) від операційної] діяльності   до зміни оборотних активах Зменшення (збільшення):

оборотних активів витрат майбутніх періодів


070

 

080

090


додатна від'ємна
різниця між сумами надходжень і видатків
р. 010-060      

зменшення        І збільшення
р. 100-180, 200, 210, 250 Ф №1*
зменшення        І збільшення
            р. 270 Ф №1  

Збільшення (зменшення): - поточних зобов'язань


100


збільшення


зменшення

- доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операційної] діяльності


110 120


р. 520-580, 600, 610 Ф №1**

збільшення     І зменшення

            р. 630 №1***

додатна          | від'ємна
різниця між сумами надходжень та видатків
            р. 070-110      

Сплачені: - відсотки податок на прибуток

Чистий рух коштів від надзвичайних]

подій  

Рух коштів від надзвичайних подій


130 140

150 160


Дт 684 - Кт 30, 31

Дт 641/ПП - Кт 31

додатна           | від'ємна

            різниця р. 120-140

надходження      І видаток

Подпись: додатнаЧистий рух коштів від операційної] діяльності


170


від'ємна

сума р. 150, 160

* - не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності;

** - не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) за винятком необоротних активів, утримуваних для продажу або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зменшення суми зобов'язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов'язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності;

*** - не враховується зміна доходів майбутніх періодів у наслідок їх утворення від
операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами
поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо

Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін в статтях розділу І "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" Балансу (табл. 12.15).

Таблиця 12.15

Зміст статей розділу II "Рух коштів у результаті інвестиційної


діяльності

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

додатна |від'ємна різниця між сумами надходжень та видатків р. 180-270

Рух    коштів від

надзвичайних

подій

290

надходження

видаток

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

додатна

сума р. 280, 2

від'ємна

90

* - крім надходжень (виплат) за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей

Рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності (табл. 12.16) визначається на основі змін в статтях розділу І пасиву Балансу "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю -"Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання", "Поточні зобов'язання" (короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками тощо).

Таблиця 12.16

Методика заповнення розділу II "Рух коштів у результаті
             фінансової діяльності"        

Стаття      І Код І       Надходження Видаток

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження

власного

капіталу

310

р. 190Ф №4 (в частині внесків грошовими коштами)

 

Отримані позики

320

Дт грошові кошти Кт   довгострокові   та коротко­строкові позики (не пов'язані з операційною діяльністю)

 

Інші                  330  інші   поступлення,   пов'язані з надходження              фінансовою діяльністю

Погашення позик

340

 

Дт довгострокові та коротко­строкові позики (не пов'язані з операційною діяльністю) Кт грошові кошти

Сплачені            350                                                 Дт 671 Кт Грошові кошти дивіденди

Інші платежі

360

 

використані грошові кошти для викупу раніше випущених акцій, виплати за фінансовою орендою та інші виплати, пов'язані із фінансовою діяльністю

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

додатна |від'ємна різниця між сумами надходжень і видатків р.310-360

Рух коштів від

надзвичайних

подій

380

надходження

видаток

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

додатна

сума р. 37

від'ємна

0, 380

 

 

 

 

 


Після визначення чистого руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності виводять залишок коштів на кінець року, скоригований на вплив зміни валютних курсів. Цей показник порівнюють із залишком грошових коштів та їх еквівалентів Форми №1 (табл. 12.17).

У Примітках до фінансової звітності розкривається інформація

про:

а)         склад грошових коштів;

б)         склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей,
які об'єднують декілька видів грошових потоків;

в)         негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г)         наявність значного сальдо грошових коштів, які недоступні для
використання групою, до якої належить підприємство.

У  випадку  придбання  або   продажу  майнових комплексів протягом звітного періоду розкривається інформація про: а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б)         частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно,
була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в)         суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що
були придбані чи реалізовані;

г)         суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або
реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Приклад заповнення Форм №1-4 фінансової звітності наведено у розв'язку вправ №12.1, 12.2.