Тести

Згідно вимог П(С)БО 17 відстрочене податкове зобов'язання відображається в балансі у складі:

а)         поточних зобов'язань;

б)         довгострокових зобов'язань;

в)         частково    як   поточні    зобов'язання,    частково    - як
довгострокові;

г)         не відображається в балансі.

Згідно вимог П(С)БО 17 відстрочений податковий актив відображається в балансі у складі:

а)         необоротних активів;

б)         частково як оборотні активи, частково - як необоротні;

в)         не відображається в балансі;

г)         оборотних активів.

Відстрочені податки пов'язані з наявністю:

а)         тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;

б)         тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню;

в)         тимчасових   різниць,   що   підлягають   оподаткуванню і
вирахуванню;

г)         тимчасових   різниць,   що   підлягають   оподаткуванню і
відстроченого податкового активу.

Тимчасова різниця виникає, якщо:

а)         підприємству це вигідно;

б)         підприємство обирає в своїй обліковій політиці, що буде
застосовувати в обліку концепцію відстроченого податку;

в)         відстрочений податок відрізняється від поточного;

г)         балансова вартість активу чи зобов'язання не дорівнює
величині його податкової бази.

Чи буде нарахований поточний податок на прибуток, якщо в податковій Декларації показані збитки в сумі 2 000 грн., а за даними фінансового обліку - прибуток 3 100 грн.?

а)         так, але способом «сторно»;

б)         ні;

в)         так, у сумі 500 грн.;

г)         так, у сумі 775 грн.

Якщо підприємство сплатило до бюджету суму більшу, ніж була сума заборгованості за попередні звітні періоди та нарахованого поточного податку на прибуток, то сума перевищення буде відображена в балансі в складі:

а)         поточних зобов'язань перед бюджетом;

б)         довгострокових зобов'язань перед бюджетом;

в)         відстрочених податкових активів;

г)         дебіторської заборгованості бюджету.

Витрати з податку на прибуток будуть дорівнювати поточному податку на прибуток, якщо:

а)         за звітний період виникли тільки тимчасові різниці, що
підлягають оподаткуванню;

б)         за звітний період виникли тільки тимчасові різниці, що
підлягають вирахуванню;

в)         при відсутності будь-яких різниць;

г)         підприємство у звітному періоді не здійснювало ніякої
діяльності.

Відстрочене податкове зобов'язання - це:

а)         сума  податку  на  прибуток,  що  буде  враховуватись в
наступних звітних періодах;

б)         сума  податку  на  прибуток,   що   підлягатиме   сплаті в
наступних звітних періодах;

в)         вартість, по якій даний актив чи зобов'язання обліковується з
метою оподаткування;

г)         сума, яка буде пред'явлена в наступних звітних періодах
податковим органам для відшкодування.

Розрахунок відстрочених податкових активів і зобов'язань у звітності за 9 місяців звітного року потрібно:

а)         відображати обов'язково;

б)         відображати   обов'язково   потрібно   тільки відстрочені
податкові зобов'язання;

в)         відображати   обов'язково   потрібно   тільки відстрочені
податкові активи;

г)         відображати не обов'язково.

11.10.  За Х7 рік обліковий прибуток підприємства дорівнює
оподатковуваному прибутку і дорівнює 100 тис грн. Ставка
податку на прибуток 25 %. Яка сума поточного податку на
прибуток буде нарахована за підсумками цього року?

а)         25 000;            в) 0;

б)         100 000;          г) 75 000.

За Х7 рік обліковий прибуток підприємства дорівнює оподатковуваному прибутку і дорівнює 100 тис грн. Яка сума відстроченого податкового активу буде показана в балансі за підсумками цього року?

а)         25 000;            в) 0;

б)         100 000;          г) 75 000.

За звітний період нараховано поточний податок на прибуток до сплати 18 000 грн. Підприємством було перераховано до бюджету 15 000 грн. Яким чином буде відображена у звітності різниця 3 000 грн. ( 18 000 - 15 000)?

а)         відстрочений податковий актив;

б)         відстрочене податкове зобов'язання;

в)         дебіторська заборгованість бюджету;

г)         кредиторська заборгованість бюджету.

За звітний період нараховано поточний податок на прибуток до сплати 20 000 грн. Підприємством було сплачено до бюджету 22 000 грн. Яким чином буде відображена у балансі

різниця 2 000 грн. (20 000 - 22 000)?

а)         відстрочений податковий актив;

б)         відстрочене податкове зобов'язання;

в)         дебіторська заборгованість бюджету;

г)         кредиторська заборгованість до бюджету.

Обліковий прибуток за Х7 рік склав 80 000 грн. Оподатковуваний прибуток 100 000 грн. Ставка оподаткування 25 %. Чому дорівнює поточний податок на прибуток?

а)         20 000;            в) 45 000;

б)         5 000;  г) 25 000.

 

Вправи для самостійної роботи

№ 11.1. Охарактеризуйте, як вплинуть на величину витрат з податку на прибуток наступні моменти:

Ріст відстрочених податкових зобов'язань на 5 500 грн. і ріст відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

Ріст відстрочених податкових зобов'язань на 5 500 грн. і зменшення відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

Зменшення відстрочених податкових зобов'язань на 5 500 грн. і ріст відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

Зменшення відстрочених податкових зобов'язань на 5 500 грн. і зменшення відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

№ 11.2. По кожній з наведених нижче ситуацій визначте:

балансову вартість статті,

податкову базу,

чи має в даній ситуації місце тимчасова різниця,

якщо є - то яка (оподатковувана чи вираховувана),

що в обліку виникне в результаті цієї різниці - ВПА чи ВПЗ,

суму ВПА чи ВПЗ (якщо потрібно).

 

В складі поточних зобов'язань в Балансі підприємства рахуються зобов'язання за нарахованими витратами в сумі 400 грн. Пов'язані з ними витрати оподатковуються за касовим методом.

В складі поточних зобов'язань в Балансі підприємства рахуються зобов'язання за нарахованими витратами в сумі 200 грн. Пов'язані з ними витрати уже були враховані з метою оподаткування.

В складі поточних зобов'язань в Балансі підприємства рахуються зобов'язання за нарахованими витратами в сумі 800 грн. Пов'язані з ними витрати ніколи не будуть включені до валових витрат.

 

В складі дебіторської заборгованості підприємства в Балансі обліковуються нараховані, але ще не отримані відсотки до отримання в сумі 500 грн. Пов'язаний з відсотками дохід оподатковується за касовим методом.

В складі дебіторської заборгованості підприємства в Балансі обліковуються нараховані, але ще не отримані відсотки до отримання в сумі 500 грн. Згідно податкового законодавства пов'язаний з відсотками дохід оподатковується в тому звітному періоді, в якому він був нарахований.

Поточні зобов'язання включають нараховані відсотки, які будуть виплачені в наступному звітному періоді. Сума 1 200 грн.

№ 11.3. За звітний 2008 рік обліковий прибуток до оподаткування ВАТ «Ведмежатко» дорівнює 25 000 грн., оподатковуваний прибуток - 40 000 грн. ВПА і ВПЗ на початок року не було. Різниця виникла через те, що в балансі на кінець року є відображені доходи майбутніх періодів. В податковому обліку вони за правилом «першої події» включені до валових доходів, а у фінансовому обліку до складу доходів будуть віднесені ці сумі тільки в наступному році.

Необхідно:

1. Розрахувати поточний податок на прибуток.

Якщо припустити, що різниця одна, то яка вона - оподатковувана чи така, що підлягає вирахуванню?

Що виникне - ВПА чи ВПЗ? В якій сумі?

Які загальні витрати з податку на прибуток?

Скласти  бухгалтерський  запис  по  нарахуванню  податку на прибуток.

№ 11.4. Продовження умови вправи №11.3: у 2009 році списано на доходи у фінансовому обліку суму одержаних доходів майбутніх періодів ВАТ «Ведмежатко».Обліковий прибуток до оподаткування 2008 року склав 48 000 грн., оподатковуваний прибуток 33 000 грн.

Необхідно:

Розрахувати поточний податок на прибуток.

Що відбудеться з тимчасовою різницею?

Які загальні витрати з податку на прибуток?

Скласти  бухгалтерський  запис  по  нарахуванню  податку на прибуток.

№ 11.5. ТзОВ «Казка» створює резерв сумнівних боргів на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. В балансі на кінець звітного 2007 року ТзОВ показана заборгованість ВАТ «Садок» на суму 5 000 грн., але у керівництва ТзОВ «Казка» є значні сумніви у отриманні даної заборгованості. Тому на суму цього боргу було створено резерв сумнівних боргів на суму 5 000 грн.

В обліку на кінець року відображені такі результати діяльності:

 

Показники

У бухгалтерському

У податковому

 

обліку

обліку

Доходи

55 000

55 000

Витрати

25 000

20 000

Прибуток до оподаткування

?

?

Податок на прибуток

?

?

Необхідно: проаналізувати, як дана операція вплине на прибуток ТзОВ «Казка» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток за 2007 рік.

№ 11.6. Продовження умови вправи №5: у 2008 році керівництво ТзОВ «Казка» прийняло рішення списати за рахунок створеного резерву сумнівних боргів дебіторську заборгованість покупців, по якій пройшов термін позовної давності, і яку отримати ймовірності вже немає, в сумі 4 500 грн. Для спрощення вважатимемо, що інших різниць у 2008 році не було, резерв сумнівних боргів не нараховувався. Обліковий прибуток до оподаткування ТзОВ «Казка» у 2008 році дорівнював 54 000 грн., оподатковуваний прибуток 49 500 грн.

Необхідно: проаналізувати, як дана операція вплине на прибуток ТзОВ «Казка» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток у 2008 році.

№ 11.7. За звітний 2009 рік на ВАТ «Колобок» були отримані наступні результати діяльності:

 

Показники

У бухгалтерському

У податковому

 

обліку

обліку

Доходи

520 000

550 000

Витрати

480 000

480 000

Прибуток до оподаткування

?

?

Податок на прибуток

?

?

Різниця між бухгалтерськими і валовими доходами виникла за рахунок отриманого у звітному періоді авансу від покупців у сумі 36 000 грн. з ПДВ в рахунок готової продукції.

Необхідно: проаналізувати, як даний аванс вплинув на прибуток ВАТ «Колобок» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток 2009 року.

№ 11.8. Продовження умови вправи №11.7: у 2010 році в рахунок одержаного у попередньому році авансу покупцям була відвантажена продукція а всю суму авансу. Фінансовий результат діяльності ВАТ «Колобок» у 2010 році склав:

 

Показники

У бухгалтерському

У податковому

 

обліку

обліку

Доходи

840 000

810 000

Витрати

520 000

520 000

Прибуток до оподаткування

?

?

Податок на прибуток

?

?

Необхідно: проаналізувати, як дана операція вплинула на прибуток ВАТ «Колобок» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток 2010 року.