11.5 Відображення відстрочених податків у фінансовій звітності

У фінансовій звітності відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі. ВПА - в активі в розділі І "Необоротні активи" (рядок 060 "Відстрочені податкові активи"). ВПЗ - в пасиві в розділі ІІІ "Довгострокові зобов'язання" (рядок 460 "Відстрочені податкові зобов'язання"). Дозволяється згортати в балансі ВПА і ВПЗ тільки, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним і тим самим податковим органом. У консолідованому балансі ВПА і ВПЗ відображаються розгорнуто (окремо).

Витрати з податку на прибуток показуються у Звіті про фінансові результати у статті "Податок на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 180) у дужках.

ВПА, ВПЗ та сума зобов'язань перед бюджетом за поточним податком на прибуток відображається в Балансі. ВПА - в розділі "Необоротні активи" (рядок 060), ВПЗ в складі довгострокових зобов'язань (рядок 460), і заборгованість перед бюджетом є поточним зобов'язанням (рядок 550).

П(С)БО 17 п. 15 дозволяє підприємствам не обчислювати відстрочені податкові активи і зобов'язання в проміжній фінансовій звітності. Обов'язковість таких розрахунків передбачена тільки для річної звітності всіх підприємств, організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ).

В такому разі в проміжній фінансовій звітності (за місяць, квартал, шість місяців і т.д.) ВПА і ВПЗ можуть наводитись в балансі у сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені на 31 грудня попереднього року без їх перерахунку на дату проміжної звітності. У таких випадках у статті «Податок на прибуток від звичайної діяльності» проміжного Звіту про фінансові результати наводиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в обліку здійснюється відповідне коригування (збільшення чи зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змін ВПА і ВПЗ за цілий звітний рік.

І на завершення, загальновідомо, що при розробці національних стандартів бухгалтерського обліку за основу брались міжнародні стандарти. Питанням визначення та відображення в обліку податку на прибуток присвячено МСБО 12 "Податки на прибуток", який після перегляду замінив МСБО 12 "Облік податків на прибуток" і застосовується до фінансових звітів, починаючи з 1.01.1998 року. Оскільки внесення змін до національних стандартів часто зумовлені змінами у міжнародних стандартах (до речі, як це було і зі змінами до П(С)БО 17), розглянемо, які ж зміни були внесені цим переглянутим стандартом 12.

Насамперед, якщо раніше підприємства повинні були обліковувати відстрочений податок із застосуванням методу відстрочення (методом зобов'язань за звітом про прибутки і збитки), то тепер цей підхід заборонено і вимагається застосовувати метод зобов'язань за балансом. Якщо раніше виділялись постійні і тимчасові різниці, то тепер всі різниці вважаються тимчасовими. За первісним МСБО дозволялось не визнавати відстрочений податок у випадках, коли є обґрунтоване свідчення того, що різниці в часі не сторнуватимуться протягом певного майбутнього часу, зараз же відстрочений податок визнається при всіх тимчасових різницях (окрім кількох винятків). Якщо раніше підприємству дозволялось визнавати відстрочене податкове зобов'язання щодо переоцінки активів, то за переглянутим стандартом підприємство зобов'язане визнавати його обов'язково. До перегляду вимог МСБО 12 чітко було не визначено, чи можна дисконтувати відстрочені податки, тепер же зазначено, що заборонено їх дисконтувати. В первісному варіанті МСБО не було визначено, чи слід класифікувати відстрочені податкові активи та зобов'язання як поточні чи як не поточні, то за останньою редакцією цього стандарту підприємство не повинно розрізняти їх як поточні активи чи зобов'язання. Якщо раніше було дозволено згортати сальдо по дебету і кредиту відстрочених податків, то після перегляду стандартом обмежено можливість такого згортання.

Визнання відстрочених податків не змінює ні дату нарахування, ні дату сплати податку на прибуток податковим органам. їх використання дозволяє тільки узгодити фінансовий результат, обчислений згідно вимог податкових органів, та результат, розрахований згідно концептуальної основи та вимог стандартів бухгалтерського обліку, і при нарахуванні податку в обліку забезпечити дотримання вимог всіх бухгалтерських вимог і принципів.