11.3 Порядок визначення податкової бази

1 Голов С.Ф.

Тимчасові різниці розраховуються як різниця між податковою базою активу чи зобов'язання і його оцінкою за даними фінансової звітності (балансовою вартістю) (рис. 11.5). За якою оцінкою відображаються активи і зобов'язання у фінансовій звітності розглядалось в попередніх розділах, тому тут детальніше зупинимось на понятті податкової бази.

Тимчасова різниця

Балансова вартість

активу / зобов ' язання

Податкова база активу / зобов'язання

Рис 11.5 - Розрахунок тимчасової різниці

Податкова база активу або зобов'язання - це оцінка активу або зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток.

Податкова база активу - це сума, що буде вираховуватись з метою оподаткування з будь-яких оподатковуваних економічних вигод, які отримає підприємство після того, як воно відшкодує балансову вартість активу. Якщо ж економічні вигоди не оподатковуються, то податкова база активу дорівнює його балансовій вартості.

Наприклад: балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги дорівнює 1 000 грн. З метою оподаткування даний дохід від реалізації, в результаті якої виникла ця дебіторська заборгованість вже врахований в цьому звітному періоді, а отже ніяких податкових наслідків в майбутньому (при отриманні грошових коштів) ця операція не матиме. Тому податкова база активу (дебіторської заборгованості) дорівнює його балансовій вартості і становить 1 000 грн.

Змінимо дещо умову. Якщо б дохід від реалізації оподатковувався за касовим методом і не був би ще врахований. Дохід підлягатиме оподаткування в наступному періоді, коли будуть отримані грошові кошти і на цю суму оподатковуваний прибуток буде збільшений. Тому податкова база цієї дебіторської заборгованості дорівнює нулю. Балансова вартість становить за умовою 1 000 грн., таким чином виникає тимчасова різниця в сумі:

1 000 - 0 = 1 000 грн.

Податкова база зобов'язання дорівнює його балансовій вартості за мінусом будь-якої суми, що буде вираховуватись з метою оподаткування по відношенню до цього зобов'язання в майбутніх періодах. Наприклад, по отриманій виручці авансом - податкова база зобов'язання, яка при цьому виникає, дорівнює його балансовій вартості за мінусом будь-якої суми виручки, яка не буде оподатковуватись в майбутніх періодах.

Наприклад: в балансі підприємства рахується заборгованість постачальнику в сумі 500 грн. З метою оподаткування ця сума вже була вирахувана з оподатковуваного прибутку в цьому звітному періоді, а отже ніяких податкових наслідків в наступних звітних періодах уже не буде. Тоді податкова база цього зобов'язання дорівнюватиме його балансовій вартості 500 грн. і ніяких тимчасових різниць не виникає.

Якщо ж змінити умову для ілюстрації. Вважаємо, що заборгована сума ще не була включена в розрахунок прибутку до оподаткування і буде оподаткована тільки за фактом сплати грошових коштів (за касовим методом). У цій ситуації дана заборгованість мала б податкові наслідки (призвела б до зменшення оподатковуваного прибутку в наступних звітних періодах), а тому податкова база мала б у цій ситуації дорівнювати 0, балансова вартість 500 грн., в результаті виникає тимчасова різниця в сумі 500 - 0 = 500 грн.

Разом з цим, можливі ситуації, коли деякі статті мають податкову базу, але не визнаються в якості активу чи зобов'язання в балансі. Наприклад, витрати на дослідження визнаються витратами при визначенні облікового прибутку в тому періоді, коли вони були понесені, а в податковому обліку на валові витрати будуть відноситись у наступні періоди.

Різниця між податковою базою витрат на дослідження, що дорівнює сумі, яку податкові органи дозволять включити у валові витрати в майбутніх періодах, і балансовою вартістю, що дорівнює 0, є тимчасовою різницею. Якщо ж за податковим законодавством ця сума ніколи не буде врахована при визначені оподатковуваного прибутку (не буде віднесена на валові витрати), тоді податкова база дорівнюватиме 0, так само як і балансова вартість цих витрат.

Податковою базою основних засобів є первісна вартість активу за мінусом всіх вирахувань, що дозволені згідно з податковим законодавством по відношенню до цього активу при визначенні оподатковуваного прибутку за поточний і попередні періоди. Основним вирахуванням, що дозволено податковими органами, є податкова амортизація.

Наприклад: автомобіль було придбано за 48 000 грн. З часу введення в експлуатацію і по цей час (включаючи звітний період) було нараховано амортизації за податковим методом 30 000 грн. Всі витрати, що залишились, будуть вираховуватись з метою оподаткування в майбутніх звітних періодах або у вигляді амортизації, або шляхом вирахування при вибутті. У фінансовому обліку сума нарахованої амортизації за всі попередні і звітний


періоди склала 38 000 грн. В даному випадку балансова вартість автомобіля дорівнює: 48 000 - 38 000 = 10 000 грн.

Податкова база 48 000 - 30 000 = 18 000 грн.

Різниця становить тимчасову різницю.