11.1 Основи розрахунку податку на прибуток

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року №353 з наступними змінами, визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. Результатом застосування вимог П(С)БО 17 є узгодження суми податку на прибуток, визначеної у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (поточного податку на прибуток) із сумою витрат на податок на прибуток, обчисленого з облікового результату діяльності.

Довгий час податковий облік існував в рамках бухгалтерського обліку підприємства. Однак, з прийняттям Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в новій редакції від 01.07.1997 року було запроваджено нові правила ведення обліку з метою оподаткування, відмінні від бухгалтерських. У зв'язку з цим і виникли різниці між величинами фінансового результату, обчисленого за правилами податкового законодавства і бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік і податкові правила мають різні цілі і, як наслідок, оперують різними категоріями.

Отже, поточний податок на прибуток - це податок на прибуток, визначений у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (оподатковуваний прибуток). Основним нормативним актом, що регламентує порядок нарахування податку на прибуток є Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 2.05.1997 р. №283/97-ВР з наступними змінами і доповненнями.

Згідно з цим законом податковий прибуток (збиток) визначається шляхом зменшення суми валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і амортизаційні відрахування (рис. 11.1 ).

 


Валовий доход - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і зі її межами. Він включає в себе: доходи від продажу товарів, робіт, послуг, цінних паперів, доходи від здійснення банківських операцій та інші види доходів.

Валові витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Валові доходи і валові витрати визнаються за першою подією, а амортизаційні відрахування на основні засоби розраховуються за податковим методом.

Сума поточного податку на прибуток визначається в податковій Декларації з податку на прибуток підприємств шляхом множення обчисленого податкового прибутку (об'єкта оподаткування) на ставку (рис.11.2). Базовою ставкою оподаткування нині є 25 %.

Податковий прибуток


х


Ставка оподаткування
            (базова 25%) 

Поточний податок на
            прибуток       

Рис. 11.2 - Порядок визначення суми поточного податку на прибуток

У фінансовому обліку сума нарахованого поточного податку на прибуток, як і заборгованість по всіх інших податках і платежах перед бюджетом, показується за кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками"

Слід запам'ятати: підприємство завжди повинне визнавати свою заборгованість перед бюджетом (Кт рах. 641), а відповідно і сплачувати до бюджету суму поточного податку на прибуток, розрахованого по податковій Декларацігз податку на прибуток підприємства.

Сума нарахованого поточного податку на прибуток в балансі класифікується як поточне зобов'язання підприємства.

Якщо підприємство перерахує в бюджет суму більшу, ніж сума нарахованої заборгованості, то таке перевищення показується в складі дебіторської заборгованості бюджету перед підприємством.

Доходи

Обліковий (бухгалтерський) прибуток (збиток) - це сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період (рис 11.3).

Обліковий прибуток

Витрати

            (збиток)         

Рис. 11.3 - Порядок визначення облікового прибутку у Звіті про фінансові

результати

Доходи, як уже згадувалось раніше, відображаються в бухгалтерському обліку за умови, що їх сума може бути достовірно визначена в момент надходження активу або погашення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу (прибутку) підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку за умови, що їх сума може бути достовірно визначена, в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу (прибутку) підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення чи розподілу власниками).

Щоб визначити суму бухгалтерських витрат з податку на прибуток потрібно помножити величину облікового прибутку на ставку оподаткування.

Слід запам'ятати: у фінансовому обліку витрати з податку на прибуток показуються за Дебетом рахунку 981 "Податок на прибуток" у сумі розрахованого податку на обліковий прибуток.

Якщо в зв'язку з застосуванням різних правил визначення фінансового результату обліковий прибуток не дорівнює оподатковуваному прибутку, виникають різниці між сумами нарахованого поточного податку на прибуток і величиною витрат з податку на прибуток. Наявність таких різниць і зумовлює виникнення в обліку відстрочених податків.

Розглянемо це на прикладі.

Приклад 11.1. Нехай компанія «Ляпка» заснована у грудні 2006 року. За перший рік діяльності отримала дохід в сумі 200 000 грн. Вся сума віднесена до валових доходів. Витрати (як бухгалтерські, так і валові) склали 110 000 грн. В ці витрати не включена амортизація автомобіля (єдиного необоротного активу компанії), який введено в експлуатацію 31.12.2006 року. Його первісна вартість 65 000 грн. Ліквідаційна вартість оцінена в 5 000 грн. Термін корисного використання 5 років. В бухгалтерському обліку застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, для цілей податкового - податковий.

Розрахуємо суму амортизації за обома методами.

Прямолінійний метод:

65000 - 5000 _ річна сума амортизації =         5        _12000 (грн.)

Податковий метод: автомобіль відноситься до II групи, квартальна ставка 10 % (для введених в експлуатацію після 1.01.2004 р.):

Розрахунок амортизації:

I           квартал 65 000 х 10 % =6 500 грн.

II         квартал (65 000 - 6 500) х 10 % = 5 850 грн.

квартал ( 58 500 - 5 850) х 10% = 5 265 грн.

квартал (52650 - 5265) х10 % = 4738,5 грн.
Всього за рік  22353,5 грн.


Обліковий прибуток до оподаткування і поточний податок на прибуток компанії «Ляпка» розраховуватиметься таким чином:

Як бачимо, різниця в величині розрахованих прибутків 10 353,5 грн. (78 000 - 67 646,5) виникла у зв'язку з застосуванням різних методів амортизації.

В даному прикладі для спрощення вважалось, що за звітний період різниця була тільки в сумі амортизації. На практиці, таких різниць значно більше. Як же їх врахувати та відобразити в обліку нарахування податку на прибуток?