Розділ 11

Облік податку на прибуток

Після вивчення розділу 11 Ви повинні знати:

-           в яких випадках виникають відстрочені податки;

-           які бувають види різниць між обліковим податком на прибуток і обчисленим згідно податкового законодавства;

які облікові наслідки існування таких різниць;

як визначається податкова база активу і зобов'язання;

як відображаються в обліку відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зообов'язання;

яким чином проводиться їх списання.

Причина виникнення необхідності розгляду цього питання є наявність різниць між правилами ведення обліку згідно з податковим законодавством і фінансовим обліком, зокрема існування двох методів обчислення фінансового результату діяльності підприємства. Звичайно, основний принцип визначення фінансового результату єдиний: доходи мінус витрати, але визнання цих показників в обох варіантах не завжди співпадає. Зокрема, для цілей оподаткування доходи і витрати визнаються за першою подією: або на момент оплати, або на момент нарахування (залежно від того, що в часі відбулось раніше). У бухгалтерському ж обліку доходи і витрати визнаються за методом нарахування. А щодо амортизації необоротних активів, то методики, застосовувані в бухгалтерському і податковому обліку, взагалі є непорівнянні. Крім наведених є ще цілий ряд і інших відмінностей, детальніше про які буде йти мова далі. Все це разом призводить до того, що величина оподатковуваного прибутку, обчисленого за правилами податкового законодавства, не дорівнює прибутку, розрахованого за принципами фінансового обліку. Як наслідок, сума податку на прибуток, наведена в податковій Декларації про прибуток підприємства, не дорівнюватиме податку з суми прибутку, наведеного в Звіті про фінансові результати. Сплатити в бюджет підприємство повинно суму згідно з Декларацією, але як тоді узгодити ці відмінності в системі фінансового обліку? Відповідь на це питання і дає П(С)БО 17, розгляду основних положень якого і буде присвячений даний розділ.