Тести

10.1. На рахунок підприємства помилково зараховано кошти іншого підприємства.

Чи включаються ці кошти до доходу підприємства? а) так;

б)         ні;

в)         за рішенням колективу підприємства;

г)         за рішенням податкових служб;

д)         за рішенням власника.

Дохід від безоплатно одержаних товарів - це:

а)         кредитовий оборот субрахунку 718;

б)         дебетовий оборот субрахунку 718;

в)         кредитовий оборот субрахунку 424;

г)         дебетовий оборот субрахунку 424;

д)         кредитовий оборот субрахунку 746.

При визначенні фінансового результату операційної діяльності доходи зменшуються на:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         втрати від участі в капіталі;

в)         суму списаних необоротних активів;

г)         втрати від стихійного лиха;

д)         списаних фінансових інвестицій.

Нерозподілений прибуток належить до:

а)         доходів майбутніх періодів;  г) власного капіталу;

б)         фінансових інвестицій;        д) зобов'язань.

в)         грошових коштів;

Яким записом відображається в обліку фінансовий результат -нерозподілений прибуток?

а)         Дт 791  Кт 441;          г) Дт 443 Кт 442;

б)         Дт 441 Кт 791;           д) Дт 441 Кт 443.

в)         Дт 442 Кт 791;

10.6.    Що означає оборот по кредиту субрахунку 703 "Дохід від
реалізації робіт, послуг"?

а)         прибуток від реалізації робіт, послуг;

б)         обсяг реалізації робіт, послуг без ПДВ;

в)         собівартість реалізованих робіт, послуг;

г)         визнаний дохід від реалізації робіт, послуг з урахуванням

ПДВ;

д)         чистий дохід підприємства.

На підставі акту про виконання робіт роблять запис:

а)         Дт 361  Кт 903;          г) Дт 901  Кт 361;

б)         Дт 903 Кт 703;           д) Дт 361 Кт 791.

в)         Дт 361 Кт 703;

Що є моментом відображення реалізації готової продукції у фінансовому обліку?

а)         зарахування коштів на поточний рахунок;

б)         дата відвантаження готової продукції;

в)         дата виписки податкової накладної;

г)         дата надходження товарів;

д)         дата отримання попередньої оплати від покупця.

10.9.    Бухгалтерський запис Дт 361 Кт 701 означає:

а)         відображення реалізації (відвантаження) готової продукції;

б)         передоплату за відвантажену продукцію;

в)         списання реалізованої продукції;

г)         відображення фінансового результату від реалізації продукції;

д)         відображення витрат від операційної діяльності.

Відвантаження продукції відображається записом:

а)         Дт 702 Кт 362;           г) Дт 702 Кт 26;

б)         Дт 361  Кт 701;          д) Дт 311  Кт 701.

в)         Дт 301 Кт 361;

Як закривається в кінці звітного періоду рахунок 70 "Доходи від реалізації"?

а)         не закривається;

б)         шляхом списання його сальдо на рахунок 79;

в)         шляхом списання його сальдо на рахунок 44 "Нерозподілені
прибутки, непокриті збитки";

г)         шляхом списання його сальдо на рахунок 90 "Собівартість
реалізації";

д)         шляхом списання його  сальдо  на рахунок 26 "Готова
продукція".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" відображається:

а)         в розділі 3 активу Балансу;

б)         в розділі 1 пасиву Балансу;

в)         в Балансі не відображається

г)         відображається в 3 розділі пасиву Балансу;

д)         відображається в 1 розділі активу Балансу.

10.13.  У квітні приватна фірма виготовила меблі. Вони були
замовлені магазином роздрібної торгівлі у травні, а доставлені
туди у червні. Магазин заплатив кошти у липні. В якому місяці
фірма має показати дохід від реалізації меблів?

а)         у квітні;          г) у липні;

б)         у травні;         д) взагалі не показувати.

в)         у червні;

10.14.  Яким бухгалтерським записом відображається продаж товарів
за готівку в магазині?

а)         Дт 301  Кт 702;          г) Дт 281  Кт 282;

б)         Дт 28   Кт 631;           д) Дт 361  Кт 701.

в) Дт 902 Кт 281;

10.15.  Чи включається до складу витрат підприємства сума виданої
позики працівнику?

а)         так;

б)         ні;

в)         за рішенням власника;

г)         за рішенням головного бухгалтера;

д)         за рішенням податкової служби.

Фактична виробнича собівартість виготовленої продукції визначається на рахунку:

а) 901;     б) 91;        в) 92;     г) 23;        д) 93.

Яким  бухгалтерським записом відображається  в обліку нарахування заробітної плати персоналу управління цехом?

а)         Дт 92 Кт 661; г) Дт 661 Кт 23;

б)         Дт 91  Кт 661;            д) Дт 23 Кт 661.

в)         Дт 661 Кт 301;

10.18.  Який показник входить у підсумок балансу?

а)         валові доходи;

б)         інші операційні витрати;

в)         собівартість незавершеного виробництва;

г)         адміністративні витрати;

д)         витрати на збут.

 

Вправи для самостійної роботи

№ 10.1. Підприємство отримало попередню оплату від замовника у сумі 120 грн. з ПДВ 1.10.07р.

Відвантажено продукцію цьому замовнику 15.10.07р. на суму 120 грн. з ПДВ. Собівартість реалізованої продукції 80 грн. Визначити фінансовий результат підприємства за жовтень 2007р. та відобразити в бухгалтерському обліку.

№ 10.2. Підприємство оптової торгівлі відвантажило товар покупцю на суму 1200 грн. з ПДВ. Собівартість реалізованого товару 780 грн. В договорі купівлі - продажу обумовлено: якщо покупець заплатить на протязі п'яти банківських днів з дня відвантаження , то йому буде надана знижка на 10% від суми реалізації. Покупець заплатив через три дні з моменту одержання товару. Здійснити відповідні записи з обліку.

№ 10.3. Підприємство реалізувало комп'ютер за 1800 грн. з ПДВ. Первісна вартість комп'ютера - 1600 грн., знос - 200 грн. Визначити дохід від цих операцій та відобразити в бухгалтерському обліку.