Контрольні запитання

Назвіть ознаки визнання доходів, витрат.

Який  принцип  бухгалтерського  обліку  застосовується при визначенні доходів і витрат?

Які доходи основної діяльності Вам відомі?

Які доходи відносяться до інших доходів операційної діяльності?

Які вирахування з доходу здійснюються при визначенні чистого доходу від операційної діяльності?

Коли визначається дохід при обміні активами?

 

За яких умов цільове фінансування визначається як дохід?

Як визначається дохід за методом участі в капіталі?

Які доходи обліковуються на 73 рахунку?

Які витрати включаються до адміністративних витрат?

Які витрати формують витрати на збут?

Що відноситься до операційних витрат?

Які витрати не включаються до витрат від звичайної діяльності?

Як визначаються втрати від участі в капіталі?

Назвіть витрати за економічними елементами.

Назвіть інші витрати звичайної діяльності.

Дайте визначення надзвичайних витрат.

Коли застосовуються рахунки 791,792,793,794?