10.2 Облік витрат

Одним із важливіших принципів, які визначені в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р., є принцип нарахування та відповідності доходів і витрат

для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих заходів. При цьому доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Вище ми розглянули формування доходів за різними видами діяльності. Для кожного виду доходів розглянемо облік відповідних витрат (рис. 9.1).

Облік витрат підприємства регламентується ПСБО 16 "Витрати". Проте деякі види витрат можуть регулюватися іншими П(С)БО: втрати від уцінки фінансових інвестицій - ПСБО 12 "Фінансові інвестиції"; витрати з податку на прибуток - ПСБО 17 "Податок на прибуток" та ін.

Визнання витрат. Витратами звітного періоду визнаються витрати, які призводять до зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу при умові, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Якщо неможливо прямо пов'язати витрати з доходом певного періоду, то ці витрати є витратами періоду і відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами та не включаються до звіту про фінансові результати:

1.         Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та
іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала
тощо.

Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

Погашення одержаних позик.

Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).

Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облік витрат може вестись із застосуванням рахунків 8 і 9 класів. Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Групування витрат за економічними елементами призначене для визначення структури витрат за їх видами незалежно, від того, де вони виникають.

На рахунках класу 8 "Витрати за елементами", крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат:

Матеріальні витрати - рахунок 80;

Витрати на оплату праці - рахунок 81; Відрахування на соціальні заходи - рахунок 82; Амортизація - рахунок 83; Інші операційні витрати - рахунок 84. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість використаних (крім продукту власного виробництва):

сировини та основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат "Матеріальні затрати".

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу інших елементів, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Рахунок 85 "Інші затрати" застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків. Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності", та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".

Суб'єкти господарювання, які ведуть облік витрат із застосуванням рахунків тільки класу 8, щомісячно списують їх в дебет рахунку 23 "Виробництво" в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та в дебет рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Підприємства, які ведуть облік витрат з використанням рахунків класів 8 і 9, щомісячно списують сальдо рахунків класу 8 у кореспонденції з рахунком 23 "Виробництво" і рахунками класу 9 "Витрати діяльності".

 

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА (дебет рахунку 79)

1

ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ПОДАТОК НА

ПРИБУТОК (Рахунок 98)


ВИТРАТИ ВІД

НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ (Рахунок 99 )

 

Втрати від участі

в капіталі

(Рахунок 96)

Інші витрати

(Рахунок 97)


 

Інші операційні

витрати (Рахунок 94)

Рис. 9.1 - Класифікація витрат за видами діяльності

Витрати операційної діяльності. Для обліку витрат операційної діяльності використовуються рахунки 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) включає:

виробничу собівартість продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;

нерозподілені загальновиробничі витрати;

наднормативні виробничі витрати.

Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг відображається на рахунку 90 "Собівартість реалізації", який має такі субрахунки:

"Собівартість реалізованої готової продукції"

"Собівартість реалізованих товарів"

"Собівартість реалізованих робіт і послуг"

"Страхові виплати"

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), страхові виплати відповідно до договорів страхування, за кредитом -списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві. Детальніше облік витрат виробництва розглянуто в розділі 7 навчального посібника.

До адміністративних витрат відносяться такі загально­господарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

1.         Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати
на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо).

2.         Витрати на службові відрядження й утримання апарату
управління підприємством та іншого загальногосподарського
персоналу.

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона).

Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).

Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, тощо).

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення.

Витрати на урегулювання спорів у судових органах.

Податки, збори та інші, передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції).

Оплата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

10.       Інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією

(збутом) продукції:

1.         Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової
продукції на складах готової продукції.

Витрати на ремонт тари.

Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут.

Витрати на рекламу та дослідження ринку.

Витрати на передпродажну підготовку товарів.

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом.

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).

Витрати на транспортування і страхування готової продукції, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції відповідно до умов договору (базису) поставки.

9.         Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції.
До інших операційних витрат включаються:

Витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти у грошову одиницю, є еквівалентом, виражена у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти.

Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією.

Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів.

Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства).

Втрати від знецінення запасів.

Нестачі і втрати від псування цінностей.

Визнані штрафи, пені, неустойки.

 

Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

Інші витрати операційної діяльності.

Відображення в обліку операційних витрат періоду з використанням рахунків витрат класу 9 "Витрати діяльності":

Відображена собівартість:

 

реалізованої продукції

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" Кт 26 "Готова продукція"

реалізованих товарів

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" Кт 28 "Товари"

виконаних робіт, наданих послуг

Дт 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" Кт 23 "Виробництво"

Відображені адміністративні витрати Дт 92 "Адміністративні витрати"

Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 63"Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані матеріали"

Кт 64 "Розрахунки за податками і платежами"

Відображені суми витрат на збут Дт 93 "Витрати на збут"

Кт 66 " Розрахунки за заробітною платою "

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Кт 20 "Виробничі запаси"

Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані матеріали" Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 4. Відображення інших операційних витрат Дт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

Кт 66 " Розрахунки за заробітною платою "

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Кт 13 "Знос(амортизація) необоротних активів"

Фінансові витрати. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".

Облік фінансових витрат ведеться на рахунку 95 "Фінансові витрати" в розрізі таких субрахунків:

"Відсотки за кредит" - ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

"Інші фінансові витрати" - ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Відображення в обліку фінансових витрат:

витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу Дт 951 "Відсотки за кредит"

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

відображено дисконт за операціями з векселями Дт 952 "Інші фінансові витрати"

Кт 341 "Короткострокові векселі, одержані у національній валюті"

витрати на фінансову оренду активів Дт 952 "Інші фінансові витрати"

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Втрати від участі в капіталі. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

В основі методу участі в капіталі покладено припущення, що результати діяльності підприємства безпосередньо впливають на стан справ його інвестора. Цей метод дозволяє відобразити зміну величини фінансової інвестиції в інвестора безпосередньо в момент збільшення власного капіталу об'єкта інвестування. Можна говорити, про реакцію розміру активів і капіталу інвестора на зміну потенціалу об'єкта інвестування.

Відповідно до п.12. П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму, яка становить частку інвестора в збитку об'єкта інвестування в звітному періоді із включенням цієї суми до складу витрат від участі в капіталі. Звертаємо увагу, що при відображенні в бухгалтерському обліку результатів діяльності асоційованих, дочірніх і спільних підприємств інвестор повинен орієнтуватись саме на чистий прибуток (збиток).

Облік витрат від участі в капіталі ведеться на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі", який має такі субрахунки:

"Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

"Втрати від спільної діяльності";

"Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат з кредитом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На дату складання балансу в бухгалтерському обліку інвестора будуть зроблені такі бухгалтерські записи на суму частки інвестора у збитках асоційованого підприємства:

Дт 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"

Кт 141 "Інвестиції пов'яз. сторонам за методом участі в капіталі" Аналогічна проводка застосовується при визначенні втрат від участі в капіталі спільного підприємства, в даному випадку використовується рахунок 962 "Втрати від інвестицій в спільні підприємства" і дочірнього підприємства - рахунок 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

Втрати від участі в капіталі розраховуються за формулою:

п

В = £ (З* ВК)

де В    - втрати від участі в капіталі;

В] - частка в капіталі асоційованого чи дочірнього    підприємства у відсотках;

ВК- сума зменшення власного капіталу асоційованого чи дочірнього

підприємства у звітному періоді; і     - асоційоване чи дочірнє підприємство; п    - кількість підприємств.

Інші витрати звичайної діяльності. Інші витрати включають витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових втрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції. Облік інших витрат звичайної діяльності ведеться на рахунку 97 "Інші витрати звичайної діяльності" в розрізі тахих субрахунків:

"Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

"Втрати від зменшення корисності активів"

 

"Втрати від неопераційних курсових різниць"

"Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

"Списання необоротних активів"

"Інші витрати звичайної діяльності" До таких витрат належать:

 

собівартість реалізованих фінансових інвестицій:

Дт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" або Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції"

втрати від зменшення корисності необоротних активів: Дт 972 "Втрати від зменшення корисності активів"

Кт 10 "Основні засоби"

Кт 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Кт 12 "Нематеріальні активи"

втрати від неопераційної курсової різниці:

Дт 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій: Дт 975 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" або Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції"

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо), залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів:

Дт 976 "Списання необоротних активів" Кт 10 "Основні засоби" Кт 11 "Інші необоротні матеріальні активи" Кт 12 "Нематеріальні активи"

До складу витрат відносятьсяться і витрати з податку на прибуток. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Облік цих витрат ведеться на рахунку 98 "Витрати з 334 податку на прибуток". Детальніше облік податку на прибуток розглянуто в розділі 11.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства від надзвичайних подій. До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

Облік витрат від надзвичайних подій ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" в розрізі таких субрахунків:

"Втрати від стихійного лиха" - ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо);

"Втрати від техногенних катастроф і аварій" - ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві;

"Інші надзвичайні витрати" - ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Витрати від різних видів діяльності находять своє відображення у Звіті про фінансові результати відповідно до П(С)БО 3.