10.1 Обпік доходів

Методологію формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Дохід". Однак, окремими П(С)БО регулюється визнання доходу від здійснення певних операцій. Так, П(С)БО 14 "Оренда" визначає особливості формування доходу в результаті оренди, П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" - доходи, пов'язані з дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються за методом участі в капіталі, а також доходи, пов'язані із змінами у справедливій вартості фінансових активів та зобов'язань, П(С)БО 18 "Будівельні контракти" - дохід, одержаний з надання послуг у сфері будівництва та ін.

У бухгалтерському обліку доходи і витрати поділяються за видами діяльності.

Звичайна діяльність будь-яка діяльність підприємства. Наприклад, виробництво і реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг, реалізація оборотних активів. Внаслідок здійснення звичайної діяльності виникають курсові різниці, застосовуються економічні санкції тощо. Звичайна діяльність підприємства, у свою чергу, поділяється на операційну, фінансову та іншу діяльність.

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Інша операційна діяльність включає реалізацію інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з операційної курсової різниці, створення резерву сумнівних боргів тощо.

Фінансова діяльність - це зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Наприклад, випуск акцій, облігацій, одержання кредитів і позик.

Інвестиційна діяльність - сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій.

Надзвичайна діяльність - діяльність, яка відрізняється від звичайної, наприклад, стихійні лиха, пожежа, техногенна аварія.

Відповідно до видів діяльності, визнані доходи класифікуються за такими групами:

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

інші операційні доходи;

фінансові доходи;

інші доходи;

надзвичайні доходи.

Дохід від будь-якої діяльності визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. При цьому не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

сума надходжень за договором комісії на користь комітента;

попередня оплата чи аванс в рахунок оплати продукції;

надходження, що належать іншим особам;

сума завдатку під заставу або в погашення позики;

надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Слід зазначити, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією;

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Звичайна діяльність підприємства передбачає можливість отримання доходу від:

реалізації продукції, робіт, послуг;

реалізації іноземної валюти;

реалізації оборотних активів;

операційної оренди;

операційної курсової різниці;

отримання пені, штрафів, неустойок;

списання кредиторської заборгованості від участі в капіталі;

використання активів підприємства іншими сторонами, що призводить до виникнення доходу у вигляді: відсотків, роялті, дивідендів;

дивідендів, відсотків, отриманих та інших доходів від фінансових операцій;

реалізації фінансових інвестицій;

реалізації необоротних активів;

неопераційної курсової різниці;

безоплатно отриманих активів;

реалізації цінних паперів (за винятком первинного розміщення їх);

страхової діяльності;

змін справедливої вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань;

змін вартості інших поточних активів.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

При визнанні доходів слід дотримуватись принципів нарахування і обачності. У бухгалтерському обліку доходи і витрати відображаються у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або списання грошових коштів. Бухгалтерський облік доходів ведеться, а звітність складається на підставі облікового принципу нарахування.

Доходи відображаються у бухгалтерському обліку при відвантаженні продукції, виконанні робіт, наданні послуг, незалежно від термінів одержання грошових коштів або їх еквівалентів від покупців. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг), сума авансу в рахунок оплати продукції не визнається доходом відповідно до П(С)БО 15 "Дохід".

Виходячи з принципу обачності в бухгалтерському обліку, доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються.

Облік доходів основної діяльності. Для обліку доходів використовуються рахунки сьомого класу. Кожній групі доходів відповідають конкретні субрахунки; наприклад, доходи від реалізації обліковуються на субрахунках:

"Дохід від реалізації готової продукції";

"Дохід від реалізації товарів";

"Дохід від реалізації робіт і послуг";

"Вирахування з доходу".

За кредитом субрахунків рахунку 70 "Доходи від реалізації" обліковується загальна сума, яка має поступити на розрахунковий рахунок в оплату за реалізовану продукцію, товари, послуги з урахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків і платежів, сума надходжень за договором комісії на користь комітента, принципала тощо.

За дебетом цих субрахунків відображають:

суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і платежів, що підлягають перерахуванню до бюджетів і позабюджетних фондів;

суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

надходження, що належать іншим особам.

Суми, які відображаються за дебетом рахунків доходів і перелічені вище, не включаються до доходу підприємства відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" п.6.1, п.6.2, п.6.6.

Розглянемо формування чистого доходу від основної (виробничої) діяльності.

Приклад 10.1. Покупцю відвантажено готову продукцію вартістю 2 400 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість продукції становить 1 800 грн.

В обліку ця операція відобразиться записами:

Визнання доходу від реалізації готової продукції на момент відвантаження

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 2 400 Кт 701 " Дохід від реалізації готової продукції" - 2 400 Одновасно визначається податкове зобов'язання з ПДВ Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 400 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 400

Списання собівартості реалізованої продукції

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 1 800 Кт 26 "Готова продукція" - 1 800

Визначення доходу за договором комісії. Приклад 10.2. За договором комісії вартість товару становить 1200 грн. (в т.ч. ПДВ), дохід комісіонера від надання послуг - 120 грн. (в т.ч. ПДВ).

Операції з відвантаження комісійного товару покупцю та визначення фінансового результату за договором комісії комісіонеру слід відобразити записами:

Одержано товар на комісію

Дт 024 "Товари, прийняті на комісію" - 1 200

Відвантажено комісійний товар покупцеві

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 1 200

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 1 200 Одночасно визнано податкові зобов'язання з ПДВ Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 200

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 200

Списано товар з позабалансового рахунку

Кт 024 "Товари, прийняті на комісію" - 1 200

Визнано заборгованість за товар перед комітентом Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 1 000

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 1 000 Одночасно на суму податкового кредиту Дт 641 "Розрахунки за податками" - 200

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 200

Визнано дохід від надання послуг за договором комісії

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 120 Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 120

Одночасно на суму податкового зобов'язання з ПДВ

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 20 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 20

6. Віднесено чистий дохід на фінансовий результат

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 100 Кт 791 "Результат операційної діяльності" - 100

Крім того, за дебетом рахунку 70 відображаються також суми знижок, наданих після реалізації, вартість повернутої покупцям продукції та інші суми, які не включаються до доходу.

Облік наданих знижок при реалізаціїтоварів. У світовій практиці широко застосовується система знижок при здійсненні операцій купівлі-продажу. Найбільш поширеними знижками є такі:

знижки за кількість придбаного товару;

знижки за придбання товару на конкретну суму;

передсвяткові знижки;

сезонні знижки;

спеціальні  знижки  (надаються  покупцям,  у яких продавець найбільш зацікавлений);

конфіденційні знижки;

знижки, які надаються покупцеві у випадку оплати вартості товару до настання терміну платежу;

З метою обліку всі знижки доцільно поділити на три групи:

знижки, що надаються після дати реалізації товару;

знижки, що надаються в момент реалізації товару;

знижки, що надаються до дати реалізації товару.

Розглянемо на прикладі, як слід відобразити знижки, надані після реалізації товарів.

Приклад 10.3. За договором покупець протягом 30 днів з дати отримання товару має заплатити 240 грн. у т.ч. ПДВ - 40 грн. Якщо покупець здійснить оплату протягом 5 днів з моменту придбання товару, то йому буде надана знижка у розмірі 5% від вартості придбаного товару. Оплата після 5 перших днів, коли надається знижка, здійснюється у повному обсязі. Покупець оплату здійснив через 3 дні після отримання товару. 1. Відвантажили товар

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 240 Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 240

Визначили податкове зобов'язання Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 40

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 40

Надана знижка

Дт 704 "Вирахування з доходу" - 12

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями " - 12

Скориговано податкове зобов'язання ПДВ методом "червоне сторно"

Дт 704 " Вирахування з доходу " - [2]

Кт 641 "Розрахунки за податками" - [2]

Скоригований фінансовий результат на суму наданої знижки Дт 791 " Результат операційної діяльності" - 10

Кт 704 "Вирахування з доходу" - 10

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 200

Кт 791 " Результат операційної діяльності " - 200 Чистий дохід з урахуванням знижки покупцю становитиме 190грн.

Розглянемо приклад обліку доходів при наданні покупцю знижок на товари в момент їх реалізації.

Приклад 10.4. Підприємство оптової торгівлі реалізувало товар на суму 3600 грн., у т.ч. ПДВ - 600 грн. За придбання великої партії товару покупцю було надано знижку в сумі 10% від вартості продажу (3600*0,1=360 грн.)

В обліку продавця мають бути зроблені такі записи:

Відображено реалізацію товару з урахуванням знижки Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 3240

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 3240

Податкове зобов'язання з ПДВ

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 540 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 540

Списання чистого доходу на фінансовий результат Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 2700

Кт 791 " Результат операційної діяльності " - 2700 Якщо покупець повертає частину придбаної продукції, товару, за умов виявленого браку, невідповідної якості, то коригування чистого доходу, отриманого підприємством здійснюється так само, як і при наданні знижки після дати реалізації товару, використовуючи рахунок 704 "Вирахування з доходу".

Визнаний дохід від реалізації продукції не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства.

Визначення доходу від надання послуг. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг проводиться:

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані:

В, = П х 100% П

де Вг - відсоток готовності;

Пі - обсяг послуг на і-ту дату;

П - загальний обсяг послуг, який має бути наданий. - визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату:

В = В х 100%

в В

де Вв - відсоток понесених витрат;

Ві - витрати, понесені на і-ту дату;

В - загальна сума попередньо понесених витрат. Приклад 10.5. Підприємство "Гарант" 28.01.2007 р. заключило договір на надання маркетингових послуг підприємству А протягом трьох місяців (лютого-квітня). Загальна сума договору складає 15 000 грн. Сума попередньо оцінених витрат згідно кошторису 12 000 грн. Договором передбачений аванс в розмірі 25%.

Показники

лютий

березень

квітень

Витрати понесені на звітну дату

3000

4000

5000

Коефіцієнт питомої ваги витрат

0,25

0,33

0,42

Сума доходу з урахуванням коефіцієнта питомої ваги витрат

3750

4950

6300

Підприємство "Гарант" для відображення доходів від надання маркетингових послуг проведе наступні записи: Отриманий аванс 3 750 грн. (15000x25%) Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 3 750

Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 3 750 Визначено податкові зобов'язання Дт 643 "Податкові зобов'язання" - 625

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 625 лютий:

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 3 750 Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 3 750

Списано податкове зобов'язання

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 625 Кт 643 "Податкові зобов'язання" - 625

березень:

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 4 950 Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 4 950

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 825 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 825

квітень:

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 6 300 Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 6 300

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1 050 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 1 050

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій за зазначений період часу, то і дохід визнається шляхом рівномірного його нарахування за цей період.

Приклад 10.6. Консалтингова фірма отримала попередню оплату за надання консультацій на I квартал у сумі 3 600 гривень (в т.ч. ПДВ). У зв'язку з тим, що виконання цих послуг протягом місяця оцінити важко, то доходи за перший квартал визнаються так: січень -1 000 грн.; лютий - 1 000 грн.; березень - 1 000 грн.

Отримано попередню оплату за консультаційне обслуговування Дт 311 "Поточні рахунки у національній валюті" - 3 600

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 3 600 Одночасно визначено податкові зобов'язання Дт 643 "Податкові зобов'язання" - 600

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 600

Дохід від реалізації послуг січень

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 1 200

Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1 200

Списано податкове зобов'язання

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 200 Кт 643 "Податкові зобов'язання " - 200

лютий:

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 1 200

Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1 200

Списано податкове зобов'язання

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 200 Кт 643 "Податкові зобов'язання" - 200

березень:

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 1 200

Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1 200

Списано податкове зобов'язання

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 200 Кт 643 "Податкові зобов'язання " - 200

Віднесено чистий дохід на фінансовий результат Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 3 000

Кт 791 " Результат операційної діяльності " - 3 000 Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Коли дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування здійснених витрат, дохід не визнається, а здійснені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо у подальшому сума доходу буде достовірно оцінена, дохід визнається за такою оцінкою.

Облік інших доходів операційногдіяльності. Визнання доходу цільового фінансування. Визнання доходу від цільового фінансування полягає в тому, що дохід від цільового фінансування визнається тільки в сумі витрат, пов'язаних з цим фінансуванням.

Цільове фінансування не є доходом, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Приклад 10.7. Окремі працівники адмінперсоналу підприємства є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Нарахована компенсація ліквідаторам ЧАЕС Дт 92 "Адміністративні витрати" - 6 500

Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою" - 6 500

Заборгованість з фінансування компенсаційних виплат Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 6 500

Кт 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" - 6 500

У кінці звітного періоду відображена сума отриманого доходу Дт 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" - 6 500

Кт 718 "Одержані гранти та субсидії" - 6 500

4.         Отримане цільове фінансування
Дт 31 "Рахунки в банках" - 6 500

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 6 500

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом

тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням

умов цільового фінансування.

Цільове   фінансування   капітальних   інвестицій визнається

доходом протягом періоду корисного використання відповідних

об'єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих

об'єктів.

Приклад 10.8. Підприємство безкоштовно одержало прилад вартістю 1000 грн. як цільове фінансування.

В бухгалтерському обліку слід зробити записи:

Одержано цільове фінансування

Дт 104 "Машини і обладнання" - 1 000

Кт 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" - 1 000

Нараховано амортизацію приладу

Дт 23 "Виробництво" - 100

Кт 131 "Знос основних засобів" - 100

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації

Дт 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" - 100 Кт 745 "Дохід від безоплатно отриманих активів" - 100 Операційні доходи включають доходи від основної діяльності та

іншої    діяльності    підприємства.     Інші    операційні доходи

відображаються на рахунку 71 "Інший операційний дохід" на відповідних субрахунках. Прикладами є:

визнання доходу від реалізації іноземної валюти Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

визнання доходу від реалізації інших оборотних активів Дт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

визнання доходу від операційної оренди активів Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Кт 713 "Дохід від операційної оренди активів"

-           визнання доходу від операційної курсової різниці внаслідок зменшення курсу валюти при перерахуванні постачальнику коштів. Дт 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

визнання доходу від операційної курсової різниці при зарахуванні грошових коштів на поточний рахунок від іноземного покупця і росту курсу валюти

Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

визнання доходу від одержаних пень, штрафів Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 715 "Одержані пені, штрафи, неустойки"

визнання доходу від раніше списаних активів Дт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 716 "Відшкодування раніше списаних активів"

Доходи від використання активів підприємства іншими сторонами. Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією, і дохід може бути достовірно оціненим.

Дохід від відсотків. Відсотки - плата за використання грошових коштів або еквівалентів грошових коштів, або сум, заборгованих підприємству.

Відсотки визначаються у тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Приклад 10.9. Підприємство 30.05.2007р. отримало від покупця вексель на суму 5 000 грн. на 60 днів під 12% річних. 30.07.2007 р. покупець погасив вексель разом із сумою відсотків.

322

Сума доходу розраховується:

Номінальна    Річна   .... „

Кількість        Сума доходу у вигляді

вартість       х   відсоткова    х          .           = .

днів відсотків

векселя ставка

5 000 х ^іг^^°г = 100 (грн.)

Облік нарахованих відсотків буде відображено записом Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 100 Кт 732 "Відсотки одержані" - 100

Дохід від роялті. Роялті - плата за використання довгострокових активів підприємства, наприклад, патентів, торгових знаків, авторського права та комп'ютерних програм.

Дохід від роялті визнається в міру того, як він нараховується згідно з економічним змістом відповідної угоди. Якщо угода передбачає передачу нематеріального активу іншій особі на визначений термін з умовою повернення і базується на пройденому часі, для визнання доходу буде підходити прямолінійний метод.

Приклад 10.10. Підприємство "Метрон" дає дозвіл на виробництво приладів (запатентованих) підприємству "Еталон" на три роки, починаючи з 2007 р. За використання даного нематеріального активу загальна сума платежів складає 300000 грн. Згідно з угодою платежі здійснюються в кінці кожного року пропорційно.

Дохід, який буде отриманий підприємством "Метрон" від роялті

в  2007р.      складе      100000 грн.

2008р.        складе      100000 грн.

2009р.        складе      100000 грн.

Облік цих операцій відобразиться записом: Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 100 000 Кт 733 "Інші доходи від фінансових операцій" - 100 000 Якщо   в   угоді   на   використання   нематеріального активу обумовлено, що дохід від роялті буде перераховуватись власнику нематеріального активу в залежності від фактичної реалізації даних приладів (див. попередній приклад), роялті визнається як дохід в міру реалізації приладів.

В угоді на використання нематеріального активу передбачено оплату   фіксованою   сумою   при   передачі   цього   активу на невизначений термін. У цьому випадку дохід від роялті визнається в момент передачі нематеріального активу.

Дохід від дивідендів. Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками, відповідно до частки і'х участі у власному капіталі підприємства.

Дохід від дивідендів визнається у періоді прийняття рішення про і'х виплату.

Бухгалтерський облік дивідендів, які отримує підприємство регулюється П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" і 15 "Дохід".

Умовно, по відношенню до отримання дивідендів всі підприємства можна поділити на дві групи інвестування:

1          - інвестори, які не впливають суттєво на об'єкт інвестування. Підприємства, які володіють пакетом акцій, який не перевищує 25%;

2          - інвестори, які здійснюють суттєвий вплив на об'єкт інвестування, до них відносяться підприємства, які володіють пакетом акцій більше 25%.

Дивіденди, отримані підприємством, які відносяться до першо' групи, можна назвати дивідендами, які не обліковуються методом участі в капіталі. Дивіденди, отримані підприємством, які відносяться до друго' групи, є дивідендами, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Інвестори першої групи будуть очікувати доходи, які підлягають отриманню як фінансові доходи інвестора.

Нарахована сума дивідендів: Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Кт 731 "Дивіденди одержані"

Інвестори другої групи, згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" будуть обліковувати дивіденди методом участі в капіталі.

Доходи від іншої звичайної діяльності. На рахунку 74 "Інші доходи" відображаються доходи від інших операцій, які виникають у процесі звичайної діяльності, а саме:

реалізація фінансових інвестицій

Дт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

відновлення корисності необоротних активів Дт 10 "Основні засоби"

Кт 742 "Дохід від відновлення корисності активів"

отриманий дохід від неопераційних курсових різниць

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

Кт 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

Доходи від надзвичайної діяльності. При наявності надзви­чайних подій і виникненні надзвичайних доходів використовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи".

Доходи від різних видів діяльності підприємства находять своє відображення   у   Звіті   про   фінансові   результати відповідно

до П(С)БО 3.

Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг проставляється з урахуванням податку на додану вартість, акцизного збору та інших податків, які включені в ціну.

Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг фіксується за мінусом податків, включених у ціну, що відшкодовуються підприємству державою, відповідних наданих знижок, коштів, які не належать даному підприємству, повернутих товарів. В рядках 060, 130 доходи зразу проставляються без урахування ПДВ.