9.6 Облік забезпечень і непередбачених зобов'язань

Облік заборгованості по виплатах відпусток. Працівники підприємств мають право на щорічну оплачувану відпустку. Питання державних гарантій і відносин, пов'язані з мінімальною тривалістю відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, а також інші умови реалізації цього права, як зазначається в Конституції, визначаються чинним законодавством: Кодексом законів про працю України (КЗпП), Законом України "Про відпустки" від 15.11.96р. №504/96-ВР, іншими законами і нормативними актами України. Відповідно до статті 74 КЗпП усім працівникам надаються щорічні відпустки зі збереженням місця роботи і середнього заробітку. У свою чергу Закон встановлює умови, тривалість і порядок їх надання для відновлення працездатності, поліпшення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особистості.

Витрати, пов'язані з оплатою щорічних основних і додаткових відпусток, а також учбових і творчих оплачуваних відпусток, передбачених законом, здійснюється за рахунок коштів підприємств.

Для розрахунку сум відпускних виплат працівникам використовується середня заробітна плата, що визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних основної і додаткових відпусток або виплати компенсації за невикористану відпустку, відпусток, пов'язаних з навчанням без відриву від виробництва, творчих відпусток проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передували місяцю надання відпустки.

Працівнику, який відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, у якому надається відпустка.

До складу виплат, що враховуються для розрахунку відпускних, включаються:

основна заробітна плата;

доплати і надбавки (за понадурочну роботу, за роботу у нічний час, вислугу років, тощо);

виробничі премії;

одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років (включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої у поточному році за попередній календарний рік);

виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (напр., час відрядження);

допомога з тимчасової непрацездатності.

Розрахунок відпускних провадиться за такою формулою:

В=Н -К-ИІ(12(В - Б))

де В  -сума відпускних;

Н - сумарний заробіток працівника за останні 12 місяці, що враховується

для розрахунку (або за менший фактично відпрацьований період); К - число днів щорічної основної відпустки;

N - кількість відпрацьованих повних місяців періоду. Для розрахунку тривалості відпустки повним вважається місяць, у якому працівник відпрацював 15 і більше календарних днів;

В - кількість днів у році (або меншому фактично відпрацьованому періоді);

Б - кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством у фактично відпрацьованому періоді (у році -10).

Приклад 9.29. Загальний заробіток працівника, якому належить щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні, за останні 12 місяців склав 1 600 грн. Однак, у розрахунковому періоді з 1 червня 2006 року по 31 травня 2007 року він працював у такому режимі:

з 1 червня по 31 грудня - по три дні на тиждень;

з 1 січня по 16 лютого 2007 року - знаходився у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін;

з 17 лютого по 31 травня - повний робочий тиждень.

Кількість календарних днів праці у розрахунковому періоді складає 250 днів. Тобто з 365 календарних днів року виключаються 10 святкових і неробочих днів, 60 робочих днів, у які працівник не працював при скороченому режимі роботи, і 45 днів, протягом яких він знаходився у відпустці без збереження заробітної плати. У цьому випадку сума відпускних складе 1600х24х12/(12х250)=153,6 (грн.)

Відображення нарахування і виплати відпускних у бухгалтерському обліку є аналогічним відображенню нарахування і виплати заробітної плати.

З метою рівномірного включення витрат на оплату відпусток до складу поточних витрат підприємство може резервувати кошти для забезпечення майбутніх платежів. При цьому для забезпечення майбутніх виплат відпусток щомісяця резервуються кошти. Сума забезпечення визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.

Припустимо, що компанія виплачує щомісяця 10000 грн. у вигляді заробітної плати. Оплата відпусток складає 9% заробітної плати працівників. Розрахунок витрат по виплаті відпусток здійснюється наступним чином: 10000x9% = 900 (грн.).

Запис для обліку витрат по створенню резерву на виплату відпусток за місяць:

Дт 23 "Виробництво" (або інші витратні рахунки) - 900

Кт 471 "Забезпечення виплат відпусток" - 900

Рахунок 471 призначений для обліку руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. При резервуванні коштів на забезпечення виплат відпусток враховують також збори на пенсійне страхування, соціальне страхування та ін.

При нарахуванні виплат відпусток за рахунок утвореного резерву здійснюється проводка: Дт 471 "Забезпечення виплат відпусток"

Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою".

Коли працівник отримує плату за відпустку, дебетують рахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою" і кредитують рахунок 30 "Каса".

Облік гарантійних зобов'язань. Якщо фірма під час продажу надає гарантію на свою продукцію, то зобов'язання існує на протязі всього терміну гарантії. Суму гарантії відображають по дебету витратних рахунків в тому періоді, в якому була здійснена реалізація, так як гарантія є якісною характеристикою товару і одною з заохочувальних причин здійснити покупку. З попереднього досвіду можна розрахувати долю від продажу товарів, на яку припадають витрати на гарантійний ремонт.

Приклад 9.30. Компанія продає пральні машини з гарантією на 1 рік. Враховуючи наявний досвід, відомо, що витрати на гарантійний ремонт щороку становлять приблизно 4% від продажу. Протягом березня 2007 року було реалізовано товару на суму 100000грн.

Отже, витрати на гарантійний ремонт будуть відображені в сумі

4 000 грн.

В кінці березня будуть зроблені такі записи: Дт 93 "Витрати на збут" - 4 000

Кт 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" - 4 000

На рахунку 473 ведеться облік зарезервованих на проведення гарантійних ремонтів коштів.

Коли до підприємства звертаються із гарантійним ремонтом, то вартість ремонту відображають по дебету рахунка 473.

Отже, оцінка забезпечень може бути визначена розрахунково. Забороняється створювати забезпечення на покриття майбутніх збитків. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно створене.

Облік непередбачених зобов'язань. Фактично це неіснуючі зобов'язання. Тим не менше вони є потенційними зобов'язаннями, тому що залежать від майбутньої події.

Приклад 9.31. Проти промислового підприємства відкрита кримінальна справа за забруднення навколишнього середовища. Збитки оцінюються в 1 000 000 грн. Ймовірність того, що підприємство визнають невинним невелика. Тому непередбачене зобов'язання в цьому випадку - 1 000 000 грн.

Непередбачені зобов'язання також виникають у випадках, коли компанія виступає гарантом по відношенню до іншої фірми, яка отримала кредит, і в даний час існує мала ймовірність погашення цього кредиту цією фірмою.

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках за обліковою оцінкою.

9.7 Облік доходів майбутніх періодів

Як окремий вид зобов'язань в бухгалтерському обліку можна виділити доходи майбутніх періодів. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Інформація про такі доходи тимчасово, до їх визнання в Звіті про фінансові результати в майбутніх періодах, відображається в окремому розділі пасиву Балансу.

До доходів майбутніх періодів відносять доходи у вигляді:

одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі);

передплати на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;

виручки від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств;

абонентної плати за користування засобами зв'язку тощо.

Для обліку доходів майбутніх періодів прзначений рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів". За кредитом цього рахунку відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Приклад 9.32. Компанія займається наданням телекомуні­каційних послуг. 10 березня було укладено новий договір абонентського обслуговування і отримано авансовий платіж в розмірі 120 грн. За лютий абонентом було здійснено дзвінків на 90 грн.

В обліку слід зробити наступні проведення:

10 березня - отримана попередня оплата від абонента Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 120

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 120 Одночасно на суму ПДВ Дт 643 "Податкові зобов'язання" - 20

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 20

31 березня - визнання (нарахування) доходу на звітну дату Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 90

Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 90

Одночасно на суму ПДВ

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 15 Кт 643 "Податкові зобов'язання" - 15

Для  узагальнення  інформації про  довгострокові  і поточні зобов'язання,     забезпечення     і     непередбачені зобов'язання підприємства використовують регістри: Журнал 2 (за кредитом рах. 50, 60);

Журнал 3 (розділ І - за кредитом рах. 51, 62, 63, 68; розділ II - за кредитом рах. 52, 54, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69); Журнал 5 (розділ III - за кредитом рах. 65, 66)

або Журнал 5 А (розділ III А - за кредитом рах. 65, 66, 81,82; розділ III Б - за кредитом рах. 65, 66); Журнал 7 (за кредитом рах. 47);

Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 3.3;

Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів 3.4; Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями

3.5;

Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 3.6; Відомість аналітичних даних рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".