9.5 Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами

Підприємства перераховують до бюджету різного виду платежі, серед яких найважливішими є податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір, податок на доходи з фізичних осіб, відрахування у ФСС та ін. Облік податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб та відрахувань у ФСС було розглянуто в попередніх темах. Розглянемо детальніше облік ПДВ.

Податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок на споживання, який включається у вигляді надбавки до ціни товарів, робіт, послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, робіт, послуг. Згідно зі статтею 2 Закону України «Про податок на додану вартість» платниками ПДВ є особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) яких протягом будь-якого періоду за останні дванадцять календарних місяців перевищував 300 тис. грн.

На методику обліку ПДВ впливають наступні фактори:

Методика розрахунку податку;

Дата виникнення податкового зобов'язання та право податкового кредиту з ПДВ;

Статус операції або підприємства в цілому;

Тип договору;

База оподаткування;

Розрахунки з бюджетом.

1. Методика розрахунку податку. Об'єктом оподаткування податком є саме додана вартість, що створюється на кожному етапі виробництва та обігу. Та для спрощення визначення податку на додану вартість законодавством передбачений наступний механізм:

ПДВ=ПЗ-ПК

де ПЗ - загальна сума податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку продажем продукції протягом звітного періоду. Загальна сума податкових зобов'язань визначається діленням загальної суми виручки (доходу) від реалізації на 6.

ПК - сума податкового кредиту за розрахунковий період. Податковий кредит - сума податку, сплачена при придбанні товарів (робіт, послуг) і на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного податкового періоду. Щоб визначити податковий кредит, необхідно вартість придбаних товарів (робіт, послуг) з ПДВ розділити на 6.

 

Приклад 9.9. Підприємство придбало товар за 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ) ПК=1 200:6=200. Реалізувало цей товар за 1 800грн. (в т.ч. ПДВ). ПЗ = 1 800 : 6=300 грн. Податок на додану вартість, належний до сплати до бюджету: 300-200=100. Інакше кажучи, у підприємства додана вартість 600 грн.: 1 200+600=1 800 (грн.). Тобто ПДВ=600:6=100 (грн.).

Таким чином, ПЗ виникає при продажу, ПК виникає при придбанні товару (робіт, послуг). Для обліку ПДВ планом рахунків передбачені наступні рахунки: 641 "Розрахунки за податками", 643 "Податкове зобов'язання", 644 "Податковий кредит".

 

641/ПДВ

Придбання


ПК

Сплата ПДВ


ПЗ


Продаж


Розглянемо відображення вищенаведеного прикладу в ^ обліку.
№        Зміст операції            Дт        Кт

281

631

1 000*

Придбано товар на суму 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ)

2   | Відображено податковий кредит         | 641      | 631      | 200**"

*Слід зазначити, що товари (або інші запаси чи необоротні активи, а також послуги, роботи) оприбутковуються без ПДВ. Серед всіх операцій, де фігурують суми «в т.ч. ПДВ», тільки в операції по отриманню (оприбуткуванню) товарів (робіт, послуг) ПДВ «відділяється», тобто сума відображається без ПДВ (за винятком тих випадків, коли підприємство немає права на податковий кредит: не є платником ПДВ; купує товари (роботи, послуги) у неплатника ПДВ та ін.). У всіх інших операціях (наприклад, отримано аванс, перераховано аванс, відвантажено продукцію,) всі суми відображаються з ПДВ (в нашому прикладі 1 800 грн.) Для того, щоб визначити суму «без ПДВ», досить розділити на 1,2 (в прикладі - 1 200 : 1,2=1000 грн.) **Щоб визначити величину ПДВ:

а)         якщо в сумі є ПДВ (тобто в т.ч. ПДВ), необхідно розділити на 6 (наприклад,
1 200:6=200);

б)         якщо в сумі немає ПДВ, а треба «накрутити», необхідно поділити на 5 ( наприклад,
1 000: 5=200)

Реалізовано товари на суму 1 800 грн. (в т.ч.

ПДВ) 

Відображено податкове зобов'язання        


361

702

702 641


1 800

300

2. Дата та право виникнення податкового кредиту чи зобов'язання. Дата та право виникнення податкового кредиту чи зобов'язання може виникати:

або за правилом першої події;

або за касовим методом.

Правило першої події. Як правило операції з придбання чи реалізації продукції супроводжуються двома подіями:

отримана (або відвантажена) продукція;

розрахунки (оплата) за отриману (відвантажену) продукцію.

В залежності від того, яка з цих подій перша - буде виникати ПК чи ПЗ.

Тобто датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів, робіт, послуг вважається:

або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг);

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

або дата отримання товарів (робіт, послуг).

Виходячи з цього, у разі сплати авансу постачальнику буде виникати ПК (Дт 641), оскільки підприємство «купує». У разі отримання авансу від покупця буде виникати ПЗ (Кт 641), оскільки підприємство «продає».

В зв'язку з цим для відображення в обліку ПК чи ПЗ за першою подією, що виникла при перерахуванні чи отриманні авансу, призначені "транзитні" рахунки 644 "Податковий кредит", 643 "Податкове зобов'язання".

В кореспонденції з 641 рахунком вони відіграють роль „дублера":

відображений ПК при перерахуванні авансу Дт641 - Кт 644;

відображено ПЗ при отриманні авансу    Дт 643 - Кт 641.

Залишки на рах. 644 та 643 будуть залишатись до того часу, поки не "закриється" операція, а точніше, не відбудеться 2-а подія -отримання товару чи відвантаження.

Приклад 9.10.

Зміст операції

Дт

Кт

у,

1

Сплачено аванс 2400 грн. (в т.ч. ПДВ)

371

311

2400

2

Відображено податковий кредит (1-а подія)

641*

644

400

*Оскільки це перша подія (друга подія буде отримання товару від постачальника), необхідно відобразити податковий кредит  (Дт 641). При цьому закривається подвійний запис з відображення податкового кредиту «дублером» Кт 644 «Податковий кредит»

3

Отримано  товар   від   постачальника  в рахунок перерахованого авансу 2400 грн. (в т.ч. ПДВ)

281

631

2000

4

Відображено податковий кредит (2-а подія)

644**

631

400

5

Відображено взаємозалік заборгованостей

631

371

2400

**Оскільки це 2-а подія, замість Дт 641 рахунку буде Дт 644 рахунку, який в цей момент закриється, так як закриється операція. Тобто слід чітко відслідковувати 1-у та 2-у події:

-           щоб вчасно показати ПК чи ПЗ;

-           щоб вдруге не відображати ПК (що тягне за собою відповідальність за порушення податкового законодавства) чи ПЗ (заради уникнення переплати податку до бюджету)

6

Отримано аванс від покупця - 3600 грн. (в т.ч. ПДВ)

311

681

3600

7

Відображено податкове зобов'язання (1-а подія)

643

641*** |600

*** Оскільки це перша подія (друга подія буде відвантаження товару покупцю), необхідно відобразити ПЗ   (Кт 641). При цьому закривається подвійний запис з відображення ПЗ «дублером» Дт 643 «Податкове зобов'язання»

8

Відвантажено товар в рахунок авансу

361

702

3600

9

Відображено податкове зобов'язання (2-а подія)

702

643****

600

**** Оскільки це 2-а подія, замість Кт 641 рахунку  буде Кт 643 рахунку, який момент закриється, так як закриється операція.

в цей

Слід зазначити, що рахунок 643 "Податкове зобов'язання" - це активний рахунок (за рідкісним виключенням), а рахунок 644 "Податковий    кредит"    -    пасивний    рахунок    (за рідкісним виключенням). У Балансі (Ф.1) дебетове сальдо рахунку 643 "Податкове зобов'язання" показується у рядку 250 "Інші оборотні активи" (в активі), а кредитове сальдо рахунку 644 "Податковий кредит" - у рядку 610 "Інші поточні зобов'язання" (в пасиві).

Слід також відмітити, що рахунок 641 є активно-пасивним. У випадку, коли податкове зобов'язання більше податкового кредиту -сальдо по даному рахунку буде кредитове. Тобто буде відображена заборгованість бюджету зі сплати ПДВ (в вищенаведеному прикладі ПДВ=600-400=200). Однак, у разі, коли податкове зобов'язання менше податкового кредиту - сальдо по даному рахунку буде дебетове. З точки зору податкового законодавства з ПДВ, якщо податкове зобов'язання менше ніж податковий кредит, має місце борг бюджету підприємству (так зване бюджетне відшкодування).

Бюджетне відшкодування - це сума, що підлягає поверненню платнику ПДВ з бюджету в зв'язку з надмірною сплатою податку. Причини, за якими ПК за підсумками звітного періоду може перевищувати ПЗ з ПДВ, закономірно можуть виникнути у підприємства внаслідок таких очевидних обставин:

реалізація товарів, робіт, послуг за нульовою ставкою ПДВ (насамперед експортні операції);

придбання основних засобів, які підлягають амортизації;

придбання запасів у великій кількості;

продаж товарів за цінами, нижчими, ніж ціна їх придбання.

Згорнуте сальдо рахунку 641 показується в балансі:

якщо воно кредитове - в рядку 550 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом";

якщо воно дебетове - в рядку 170 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом".

Слід зазначити дуже важливий момент. ПК виникає звичайно за правилом «першої події», але за умови наявності документа -податкової накладної, яку виписує постачальник товарів (робіт, послуг). Тобто ПК виникає тільки в момент отримання податкової накладної від постачальника. Та, коли постачальник (платник ПДВ) затримує видачу податкової накладної з певних причин, підприємство відповідно не може відобразити ПК (Дт 641). В цьому випадку замість 641 рахунку буде використовуватись "дублер" -рахунок 644 "Податковий кредит".

Зміст операції

Дт

Кт

 

1

Підприємство отримало товар на суму 1200 грн. від платника ПДВ, податкова накладна не виписана

281

631

1000

2

Відображено податковий кредит

644*

631

200

*Право на ПК (Дт 641) виникне в момент отримання податкової накладної

_3_

В момент отримання податкової накладної

641

644

200

У разі, якщо постачальник не є платником ПДВ, підприємство -покупець не має права на ПК. У такому випадку кореспонденції з виділення ПК не буде, а вся сума ПДВ включатиметься до первісної вартості придбаних товарів (робіт, послуг).

Приклад 9.12. Підприємство отримало товар на суму 1200 грн. від неплатника ПДВ: Дт 281 "Товари на складі" - 1200

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 1200

Касовий метод. Законодавством про ПДВ в окремих випадках передбачений і так званий касовий метод визначення моменту виникнення ПК чи ПЗ. Даний метод полягає в тому, ПК чи ПЗ виникає в момент оплати, а не за "першою подією"

 

Зміст операції

Дт

Кт

у

1

Придбано товар на суму 6000 грн. (в т.ч. ПДВ) | 281

631

5000

2

Відображено податковий кредит

644*

631

1000

*Право на податковий кредит (Дт 641) виникне в момент оплати за отриманий товар

3

Оплачено за придбані товари

631

311

6000

4

Відображено податковий кредит

641**

644

1000

** ПК (Дт 641) виник в момент перерахування грошей (за касовим методом)

5

Відвантажено товари покупцю на суму 9000 грн. (в т.ч. ПДВ)

361

702

9000

6

Відображено податкове зобов'язання

702

643***

1500

*** ПЗ (Кт 641) виникне в момент оплати покупцем

7

Отримано грошові кошти від покупця

311

361

9000

8

Відображено податкове зобов'язання

643

641****

1500

**** ПЗ (Кт 641) виникло в момент отримання грошей (тобто за касовим методом)

3. Статус операції або підприємства в цілому. З точки зору оподаткування податком на додану вартість всі операції можна поділити на групи:

оподатковуються за ставкою 20%;

оподатковуються за ставкою 0%;

не оподатковуються;

звільнені від оподаткування.

Приклад 9.14. Розглянемо, в чому різниця між цими операціями з точки зору ПДВ: підприємство придбало товар за 120 грн., а продає за 150 грн.

 

Статус операції

ПК, грн.

ПЗ, грн.

ПДВ до сплати в бюджет, грн.

Відображення в обліку

 

 

 

 

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн.

20%

20

25

5

Придбано товар Відображено ПК Реалізовано товари Відображено ПЗ

281 641 361 702

631

631 702

641

100

20 150

25

0%

20

0

-20

Придбано товар Відображено ПК Реалізовано товари Відображено ПЗ

281 641 361

631

631 702

100

20 150

Пільга з ПДВ

0

0

0

Придбано товар Відображено ПК Реалізовано товари Відображено ПЗ

281

361

631

702

120

150

Якщо підприємство здійснює тільки операції, що не оподатковуються ПДВ чи щодо них існують пільги, то право на ПК не виникає ні за придбаними товарами (роботами, послугами), на за придбаними необоротними активами. В цьому випадку суми "вхідного" ПДВ (ПК) включаються до первісної вартості товарів (робіт, послуг). Але підприємство може здійснювати одночасно оподатковувані і неоподатковувані операції.

Приклад 9.15. Підприємство виробляє продукти дитячого харчування (які пільгуються) і продукти для дорослих (оподатковуються на загальних підставах). В такому випадку при придбанні товарів (робіт, послуг) для виготовлення продукції до ПК включатиметься лише та частка сплаченого ПДВ, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду. Наприклад, підприємство придбало сировину на суму 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ), використає цю сировину:

на виробництво дитячого харчування - 600 грн.;

на виробництво продуктів для дорослих - 400 грн.

В даній ситуації підприємство має право на ПК тільки в сумі 80 грн. ( з суми 400 грн. х 20%), а не 200 грн. (з усієї суми).

Однак, при придбанні сировини часто невідомо, яка частка буде використана     в     оподатковуваних     операціях,     а     яка в неоподатковуваних. Тому визначити податковий кредит, який би припадав на оподатковувані операції практично неможливо.

 

Зміст операції

Дт

Кт

Т

1

Придбано сировину на суму 1200 грн. (в т.ч. ПДВ)

201

631

1120*

2

Відображено податковий кредит

641

631

80**

* Сума „неправомірного" податкового кредиту ПДВ має включатись до вартості сировини

(1000+(200-80)=1120) ** підприємство має право на ПК тільки в сумі 80 грн. ( з суми 400 грн.*20%)

3

Відпущена сировина на виготовлення продуктів дорослого харчування (400 грн.)

231

201

400

4

Відпущена сировина на виготовлення продуктів дитячого харчування (720 грн.)

232

201

720


В такому випадку дозволяється включати до податкового кредиту всю суму. А при безпосередньому використанні сировини у виробництві буде відома частка сировини, яка використана в неоподатковуваних операціях. В цей момент підприємство зобов'язане відкоригувати ПК. Тобто в даному прикладі - зменшити на 120 грн. (600 грн.х20% або 200-80=120). Сума такого "неправомірно" віднесеного податкового кредиту ПДВ має включатись до вартості сировини.

Слід відмітити, що варіантів коригування ПК може бути кілька. Однак результат має бути один:

- до податкового кредиту в кінцевому рахунку має ввійти сума, що припадає тільки на оподатковувані ПДВ операції;

ПК, що припадає на неоподатковувані операції має включатись до первісної вартості придбаних товарів (робіт, послуг) 4. База оподаткування (рис. 9.3).


База оподаткування ПДВ

При продажу за грошові кошти. Облік розглянуто вище.

Імпорт продукції передбачає особливий порядок розрахунку та обліку ПДВ. Об'єктом оподаткування є контрактна вартість (Кв) імпортних товарів, але не нижче митної з врахуванням мита (М) та акцизного збору (АЗ): ПДВ=(Кв+М+АЗ)х20%. При цьому сплата ПДВ буде одночасно і податковим кредитом (Дт 641 Кт 311). В цьому і полягає різниця в відображенні ПК при отриманні товару від вітчизняного постачальника (Дт641 Кт631), де ПДВ сплачується не до бюджету безпосередньо, а постачальнику.

Приклад 9.17. Підприємство імпортувало 10000 пляшок шампанського контрактною вартістю 20000 $. Курс 1 $ - 5.0 грн.

 

Зміст операції

Дт

Кт

Т

1

Слачено мито (1,5 євро за 1 л, курс 1 євро - 6.0 грн.) М=10000пл.х0,75лх1,5єврох6.0грн.=67500 грн.

377*

311

67500

2

Сплачено АЗ (1,6 грн. за 1л) АЗ=10000пл.х0,75лх1.6грн.=12000 грн.

377*

311

12000

3

Сплачено ПДВ

(20000$х5.0 грн.+67500+12000) х20%=35900 грн.

641**

311

35900

*сума сплаченого мита та акцизного збору буде включено до первісної вартості шампанського при оприбуткуванні (згідно П(С)БО 16)

** сплата ПДВ є одночасно і податковим кредитом, сума сплаченого ПДВ до первісної вартості не включається (за виключенням у неплатників ПДВ)

4

Оприбутковане шампанське 20000$х5.0 грн.

281

632

100000

5

Сума сплаченого мита та акцизного збору включено до первісної вартості шампанського

281

377

79500

6

Реалізовано шампанське на території України

361

702

240000

7

Відображено податкове зобов'язання

702

641

40000

8

Сплачено    ПДВ    до    бюджету (ПЗ-ПК=40000-35900=4100)

641

311

4100

Слід зауважити, що підприємства-неплатники ПДВ не звільняються від сплати імпортного ПДВ (наприклад, підприємства -платники єдиного податку за ставкою 10%). При цьому сума сплаченого ПДВ буде включатись до первісної вартості імпортного товару чи послуги (аналогічно миту та акцизному збору).


При бартері, виплаті ЗП в натуральній формі, безоплатній передачі, передачі основних засобів в межах балансу, продажу пов'язаним особам а також неплатникам ПДВ база оподаткування визначається виходячи з договірної вартості, але не нижче за звичайні ціни, що склалися на ринку. В вищенаведених випадках, як правило, складається ситуація, коли товари (роботи, послуги) передаються за цінами нижчими, ніж склалися на ринку, при цьому в обліку дохід визнається за ціною договору (при виплаті ЗП в натуральній формі, продажу пов'язаним особам а також неплатникам ПДВ, при бартері) або списання відбувається за обліковою вартістю (безоплатній передачі, передачі основних засобів в межах балансу). Однак, згідно законодавства з ПДВ при таких операціях ПЗ визначається виходячи зі звичайної ціни (для уникнення зловживання). При цьому сума „надміру" нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ буде відноситись на рахунки обліку витрат діяльності або у випадку переведення основних засобів до складу невиробничих - на рахунки 10 „Основні засоби" чи 11 „Інші необоротні активи".

            Зміст операції            Дт        Кт       

Нараховано ПЗ виходячи зі звичайної ціни          105*      641    1000

* сума „надміру" нарахованого ПЗ з ПДВ буде відноситись у випадку переведення
основних засобів до складу невиробничих на рахунки 10 „Основні засоби"  

Приклад 9.20. Підприємство безоплатно передало товари. Облікова вартість 500 грн., звичайна ціна - 900 грн. (в т.ч. ПДВ).

 

Зміст операції

Дт

Кт

 

1

Відкориговано ПК, що припадає на списувані товари

281

641

100*

2

Передано безоплатно товари (500+100=600 грн.)

949

281

600

3

Донараховано ПЗ виходячи зі звичайної ціни

949**

641

150***

*В операції по безоплатній передачі товарів підприємство втрачає право на податковий

кредит, який було відображено при отриманні цього товару в минулому в сумі 100 грн.

(500x20%). Тому зараз його треба включити до вартості товару, що передається.

** сума „надміру" нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ відноситься до інших

операційних витрат

***ПЗд=ПЗз-ПЗ, П3д=150-0=150

5. Тип договору. Посередницькі операції мають свої особливості обліку ПДВ. Посередництво - це послуга. Наприклад, посередник (комісіонер) надає послуги підприємству (комітенту) з реалізації або придбання продукції. За такі послуги комісіонер отримує комісійну винагороду. За такими операціями існують свої правила визначення дати виникнення ПК чи ПЗ. Так, при реалізації товарів через посередника (комісіонера) у комітента ПЗ виникає при отриманні оплати (логічно). Оскільки факт відвантаження товару комісіонеру -це ще не реалізація, так як товар може бути нереалізованим покупцям і тоді підлягатиме поверненню.

У посередника зовсім інша ситуація. При безпосередній реалізації покупцю податкові зобов'язання виникають за першою подією (на всю суму, хоч фактично товар не його: комісіонер лише надає послуги з реалізації). При цьому в момент перерахування грошей комітенту за реалізований товар комісіонер має право на ПК (на всю суму). Така схема стимулює комісіонера як найшвидше розраховуватись з комітентом.

Однак, якщо комісіонер не є платником ПДВ, то такі операції навпаки дозволяють оптимізувати податок шляхом відстрочення його сплати. Крім того, надані послуги для комісіонера будуть відображатись як дохід (в т.ч. ПДВ).

Приклад 9.21. Комітент передав комісіонеру товари обліковою вартістю 1000 грн. Вартість реалізації 1800 грн. (в т.ч. ПДВ). Комісійна винагорода 10 %.

Розглянемо облік цих операцій для комітента і комісіонера.


оплати

 

7

Вартість сплачених комісійних віднесе­но на витрати

93

361

150

8

Відображено дохід від реалізації посе­редницької послуги

685

703

180

8

Відображено ПК

641

361

30

9

Відображено ПЗ

703

641

30

 

 

 

 

 

10

Закрито розрахунки з ПДВ

644

643

300

 

 

 

 

 

11

Списано з позаба­лансового рахунку реалізований товар

 

024

1800

Комісіонер може надавати послуги з придбання товарів. При цьому, коли замовник перераховує кошти комісіонеру для придбання товарів, ПК у нього не виникає (на відміну від правила першої події). ПК виникне тільки при безпосередньому отриманні товару. У посередника виникає податковий кредит на всю суму при перерахуванні коштів постачальнику чи отриманні товару (за правилом першої події). А при безпосередній передачі товару замовнику виникне ПЗ на всю суму.

6. Розрахунки з бюджетом.  Реалізація фіскальної функції податків вимагає безпосередньої сплати їх до бюджету: Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Однак, чинним законодавством може бути передбачено відстрочення сплати податку шляхом видачі платником податків векселя (зокрема при нарахуванні імпортного ПДВ). Податковий вексель видають на певний період.

Коли настає строк платежу, суму, зазначену у векселі, включають до складу податкових зобов'язань поточного періоду. І тоді його вважають погашеним. А в наступному звітному періоді одержують право на податковий кредит.

Якщо ж вексель погашають достроково, то й право на податковий кредит виникає в періоді його погашення.


Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку видачі та погашення податкового векселя платником ПДВ.

Як вже зазначалось раніше, якщо податкове зобов'язання менше ніж податковий кредит, має місце так зване бюджетне відшкодування.

Бюджетне відшкодування - це сума, що підлягає поверненню платнику ПДВ з бюджету в зв'язку з надмірною сплатою податку. Однак, погашення бюджетного відшкодування платнику податку може бути не лише шляхом повернення грошових коштів на рахунок підприємства (Дт 311 Кт641). Підприємство може прийняти рішення про зарахування належної йому суми бюджетного відшкодування у зменшення зобов'язань у наступних періодах. В обліку таке рішення не відображатиметься.

Держава може прийняти рішення про погашення заборгованості з бюджетного відшкодування шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.


Ми навели основні фактори, які впливають на відображення в обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ.

Заборгованість за іншими податками і зборами обліковується на рахунках 641 "Розрахунки за податками", 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" з віднесенням їх на витратні рахунки 85 "Інші затрати" або 92 "Адміністративні витрати".

Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари, визначені чинним законодавством як підакцизні, що включається до ціни цих товарів.

Порядок обчислення та сплати акцизного збору регламентується Декретом Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26.12.1992 р. N 18-92 (зі змінами і доповненнями) та окремими законодавчими актами.

База для обчислення акцизного збору визначається залежно від виду його ставки, що застосовується:

якщо за ставкою у відсотках до обороту з продажу, то базою є вартість товарів, визначена за встановленими максимальними роздрібними цінами, без ПДВ та А3 (але не менша від митної вартості таких товарів з урахуванням суми ввізного мита без ПДВ та А3);

якщо за ставкою у твердих сумах з одиниці товару, то базою є вага, об'єм, кількість або інші натуральні показники, вказані у фізичних одиницях виміру.

Акцизний збір може справлятися за ставками, види яких передбачені вище згаданим Декретом, а саме:

1) у відсотках до обороту з продажу товарів за встановленими імпортерами максимальними роздрібними цінами, при цьому сума А3, яка підлягає сплаті, розраховується за формулою:

Са = В х А : 100 %,

де Са - сума акцизного збору; В - вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною, без ПДВ та А3, але не менша від митної вартості з урахуванням ввізного мита; А - ставка акцизного збору;

у твердих сумах з одиниці товару, при цьому сума А3, що підлягає сплаті, обчислюється за формулою:

Са = Н х А,

де Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

одночасно за двома ставками - у відсотках до обороту з продажу і в твердих сумах з одиниці товару;

комбіновано, тобто за ставками у відсотках до обороту з ціни реалізації, але не менше установленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції).

Облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору відображається на субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами". У разі необхідності відкривається субрахунок другого порядку 642/АЗ "Розрахунки з акцизного збору".

У бухгалтерському обліку джерелом нарахування акцизного збору може бути:

при імпорті підакцизних товарів - первісна вартість запасів згідно з п. 9 П(С)БО 9 "Запаси" або первісна вартість об'єкта основних засобів відповідно до п. 8 П(С)БО 7 "Основні засоби";

при реалізації підакцизної продукції виробником - дохід підприємства.

Приклад 9.24. Українське підприємство придбало за договором купівлі-продажу у підприємства - нерезидента транспортний засіб, який буде використовуватися як об'єкт основних засобів. Вартість транспортного засобу становить 20 000 євро. Робочий об'єм двигуна -2 000 куб. см. При митному оформленні були сплачені митні платежі:

митний збір - 0,2 % від митної вартості товару;

ввізне мито - 0,6 євро за 1 куб. см.;

акцизний збір - 0,2 євро за 1 куб. см;

ПДВ - 20 %.

На дату попереднього декларування автомобіля курс НБУ за 1 євро склав 10,35 грн.

Операції, пов'язані з придбанням автомобіля, у бухгалтерському обліку слід відобразити записами:

1. Перераховано кошти на депозитний рахунок митниці для попереднього декларування товару:

митний збір (EUR 20 ООО х 10,35 грн. х 0,2 %) Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 414

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 414

ввізне мито (EUR 0,6 х 2 ООО куб. см х 10,35 грн.) Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 12420

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 12420

акцизний збір (EUR 0,2 х 2000 куб. см х 10,35 грн.) Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 4140

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 4140

ПДВ (EUR 20 000 х 10,35 грн. + 12420 грн. + 4140 грн.) х 20 % Дт 641/ПДВ "Розрахунки за податками/ПДВ" - 44712

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 44712 2. Віднесені на первісну вартість основних засобів: - митний збір, мито та акцизний збір

Дт 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" - 16974 Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" -16974

Складність обліку у виробника підакцизних товарів зводиться до відображення податкових зобов'язань з акцизного збору за датою їх виникнення, тобто за датою першої події: передоплати або відвантаження. Облік здійснюється аналогічно обліку ПДВ. При цьому слід відкрити окремий субрахунок другого порядку на субрахунку 643/АЗ "Податкові зобов'язання з акцизного збору".

Приклад 9.25. Підакцизна продукція реалізована покупцю за 12000 грн, в т.ч. ПДВ - 2000 грн, акцизний збір - 3000 грн. Варіант 1: перша подія - відвантаження.

Відвантажено підакцизну продукцію

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 12000

Кт 701 "Дохід від реалізації продукції" -12000 Одночасно на суму ПДВ

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 2000 Кт 641/ПДВ "Розрахунки за податками/ПДВ" -2000

Нараховано акцизний збір

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 3000 Кт 642/АЗ "Розрахунки з акцизного збору"-3000

Списано реалізовану продукцію

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 6000 Кт 26 "Готова продукція"-6000

Отримано оплату за відвантажену до оплати продукцію Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 12000

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 12000

Варіант 2: перша подія - оплата.

Надійшла передоплата за підакцизну продукцію

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 12000 Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 12000

Одночасно на суму податкового зобов'язання ПДВ

Дт 643/ПДВ "Податкові зобов'язання з ПДВ" - 2000 Кт 641/ПДВ "Розрахунки за податками/ПДВ" - 2000

Відображено податкове зобов'язання з акцизного збору в сумі передоплати

Дт 643/АЗ "Податкові зобов'язання з акцизного збору" - 3000 Кт 642/АЗ "Розрахунки з акцизного збору" -3000

Відвантажено попередньо оплачену підакцизну продукцію Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 12000

Кт 701 "Дохід від реалізації продукції" -12000

Списано податкове зобов'язання з ПДВ

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 2000 Кт 643/ПДВ "Податкові зобов'язання з ПДВ" -2000

Списано податкове зобов'язання з акцизного збору Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 3000

Кт 643/АЗ "Податкові зобов'язання з акцизного збору" - 3000

Списано реалізовану продукцію

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 6000 Кт 26 "Готова продукція"-6000

Здійснено взаємозалік заборгованостей

Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - 12000 Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" -12000

Перераховано акцизний збір у сумі нарахованих податкових зобов'язань

Дт 642/АЗ "Розрахунки з акцизного збору" - 3000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 3000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Об'єктом оподаткування цим податком може бути об'єм двигуна автотранспорту та довжина корпусу засобів водного транспорту. Ставки визначено у гривнях зі 100 см3 об'єму циліндрів двигуна чи 100 см довжини корпусу.

Приклад 9.26. Легковий автомобіль Alfa Romeo 2000 (105) має об'єм двигуна 1962 см3, ставка податку для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1801 см3 до 2500 см3 становить 10 грн. за кожні 100 см3; сума податку дорівнює 196,2 грн. на рік (1962 х 10/100= 196,2). Оскільки юридичні особи сплачують транспортний податок поквартально рівними частинами до 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, сплаті за звітний період підлягає сума:

196,2грн.: 4= 49,05 (грн.) В обліку слід здійснити такі бухгалтерські проведення:

Нараховано податок з власників транспортних засобів (на початку року на всю суму розрахованого податку

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 196,2

Кт 641/ПТЗ "Розрахунки за податками/ податок з власників транспортних засобів" -196,2

Сплачено суму податку щокварталу рівними частинами (25 % від загальної суми нарахованого податку)

Дт 641/ПТЗ "Розрахунки за податками/ податок з власників транспортних засобів" - 49,05

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 49,05

Плата за землю (орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) - це податок на володіння та користування землею, який справляється з юридичних та фізичних осіб.

Плата за землю запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

- це загальнодержавний збір за користування природними ресурсами, який установлюється з метою відшкодування витрат на відновлення оточуючого середовища.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється за:

-           викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

розміщення відходів.

Найбільш поширеними місцевими податками є комунальний податок і податок з реклами.

Комунальний податок - це обов'язковий місцевий податок, який нараховується на основі неоподаткованого мінімуму доходів громадян та середньоспискової чисельності працюючих. Об'єктом оподаткування виступає умовний фонд оплати праці, що розраховується як добуток неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та середньооблікової кількості штатних працівників за звітний місяць. При цьому слід звернути увагу, що фактичний розмір фонду оплати праці при обчисленні комунального податку до уваги не береться. При визначенні бази оподаткування застосовується показник - середньооблікова кількість штатних працівників, який розраховується відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. №171 (зі змінами і доповненнями). Ставка комунального податку в Україні не повинна перевищувати 10 %.

Згідно П(С)БО 16 "Витрати" джерелом нарахування комунального податку в бухгалтерському обліку є адміністративні витрати.

Приклад  9.27.  На підприємстві  середньооблікова кількість штатних працівників за 1 квартал 2008р. становила: січень - 11 чол.; лютий - 10 чол.; березень - 10 чол. Середньооблікова кількість:       11+10+11=31 (чол.) Середньомісячна кількість:        31 чол. : 3 міс. = 10 (чол.) Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період, визначається: 10% X 10 чол. X 17 грн. = 17 (грн.) В обліку цю операцію слід відобразити кореспонденцією: Дт 92 "Адміністративні витрати" - 17

Кт 641 "Розрахунки за податками/комунальний податок" -17

Податок з реклами. Об'єктом обкладання податком з реклами є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

Учасниками рекламного процесу можуть бути рекламодавець, виробник та розповсюджувач реклами. При цьому рекламодавець може виступати в особі всіх трьох (так звана самореклама), а виробник і розповсюджувач реклами також можуть поєднуватися в одній особі.

Фактично податок з реклами сплачує замовник послуг під час оплати   усіх   видів   оголошень   і   повідомлень,   що передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях. Але одержує такий податок розповсюджувач реклами під час отримання оплати за надані послуги. Сума податку з реклами зазначається окремим рядком у розрахункових документах (рахунку-фактурі, акті виконаних робіт, податковій накладній тощо). Базою для нарахування податку є вартість наданих послуг за встановлення і розміщення реклами без урахування ПДВ.

До бюджету податок з реклами сплачує безпосередньо суб'єкт господарської діяльності, який розміщує та встановлює рекламу. Ця особа виконує роль податкового агента і несе відповідальність за сплату податку до бюджету.

Приклад 9.28. Підприємство у липні 2008 р. сплатило газеті, платнику податку на прибуток на загальних підставах, за розроблення та публікацію рекламного оголошення 361,50 грн, у т. ч. податок з реклами - 1,50 грн та ПДВ - 60 грн.

Облік у рекламодавця:

1.         Перераховано газеті за розроблення та публікацію макета
рекламного оголошення

Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 361,50

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" -361,50

Одночасно відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Дт 641/ПДВ "Розрахунки за податками/ПДВ" - 60 Кт 644 "Податковий кредит з ПДВ" -60

Підписано акт про виконані послуги (оголошення надруковано) Дт 93 "Витрати на збут" - 300

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" -300 Одночасно списано податковий кредит з ПДВ

Дт 644/ПДВ "Податковий кредит з ПДВ" - 60

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" -60

Відображено податок з реклами Дт 93 "Витрати на збут" - 1,50

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" -1,50

Облік податку з реклами у виробника реклами. 1. Отримано передоплату від рекламодавця за рекламне оголошення Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті» - 361,50 Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" -361,50

Одночасно на суму податкового зобов'язання з ПДВ Дт 643/ПДВ "Податкові зобов'язання з ПДВ" - 60 Кт 641/ПДВ "Розрахунки за податками/ПДВ" - 60

Враховано зобов'язання з податку з реклами перед бюджетом Дт 643/ПР "Податкові зобов'язання з податку з реклами" - 1,50

Кт 641/ПР "Розрахунки за податками/податок з реклами" - 1,50

Відображено дохід від рекламних послуг

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 361,50 Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 361,50

Одночасно списано суму ПДВ за зобов'язанням

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 60 Кт 643/ПДВ "Податкові зобов'язання з ПДВ" - 60

Списано податок з реклами

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1,5

Кт 643/ПР "Податкові зобов'язання з податку з реклами" - 1,50

Списано собівартість рекламних послуг

Дт 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" - 100

Кт 23 "Виробництво" - 100