9.1 Класифікація, зобов'язань

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання класифікуються:

Зобов'язання

Довго­строкові

Поточні


 

ечення

Забезпечення


Непередбачені зобов'язання

Доходи майбут­ніх періодів

 

Рис.9.1 - Класифікація зобов'язань згідно П(С)БО 11 „Зобов'язання"

Зобов'язання класифікується як поточне (П(С)БО 2), якщо воно буде погашене протягом:

дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу;

операційного циклу підприємства, якщо він більше 12-ти місяців.

Усі інші зобов'язання є довгостроковими. Під цю категорію підпадають:

довгострокові кредити банків;

довгострокові облігації випущені;

довгострокові орендні зобов'язання;

відстрочені податкові зобов'язання.

Усі довгострокові зобов'язання відображаються за теперішньою вартістю (тобто дисконтованою).

Короткострокова кредиторська заборгованість складається з наступних зобов'язань:

короткострокові кредити банків;

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

короткострокові векселі видані;

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

поточна   заборгованість   за   розрахунками   з   бюджетом, зі страхуванням, з оплати праці, з учасниками та ін.

В ході діяльності підприємств можуть виникати умовні зобов'язання - забезпечення. Сума цих зобов'язань визначається із застосуванням попередніх аналітичних розрахунків чи експертних оцінок. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

виплату відпусток працівникам;

додаткове пенсійне забезпечення;

виконання гарантійних зобов'язань;

реструктуризацію;

-           виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів та ін. 260

Суми створених забезпечень визнаються витратами за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (про що було розглянуто у 2 розділі посібника).

Непередбачене зобов'язання - це зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю. Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.