Розділ 9

Облік зобов'язань

Після вивчення розділу 9 Ви повинні знати:

визначення, оцінку та класифікацію зобов'язань;

облік довгострокових зобов'язань;

облік короткострокових зобов'язань;

-           облік забезпечень;

облік непередбачених зобов'язань;

облік доходів майбутніх періодів.

 

У процесі будь-якої діяльності підприємства виникають зобов'язання перед кредиторами, постачальниками, працівниками з приводу нарахованої заробітної плати та ін.

У законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" а також у П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО 2 "Баланс" надається визначення зобов'язань як категорії бухгалтерського обліку та фінансової звітності: зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 „Зобов'язання". Згідно зі стандартом зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

В основному сума зобов'язання визначається однозначно на підставі відповідних документів (наприклад, угод) або розраховується за встановленими методами (нарахування заробітної плати, дивідендів, розрахунок платежів до бюджету та ін.). При цьому погашення зобов'язання може здійснюватися шляхом сплати грошових коштів, передачею активів кредитору, взаємозаліку заборгованостей, переведення одного зобов'язання в інше (видача векселя), переведення зобов'язання в корпоративні права.