Тести

Кредитове сальдо рахунку 441 "Прибуток нерозподілений" в балансі показується у складі?

а)         фінансових інвестицій;        г) власного капіталу;

б)         оборотних активів;   д) довгострокових зобов'язань.

в)         доходів майбутніх періодів;

Яким записом відображається в обліку внесення в касу готівки від учасників в рахунок їх вкладів до статутного капіталу підприємства?

а)         Дт 301  Кт 46;            г) Дт 46 Кт 301;

б)         Дт 301 Кт 372;           д) Дт 511 Кт 46.

в)         Дт 301 Кт 701;

Який показник включається до власного капіталу?

а)         адміністративні витрати;     г) інші витрати операц. діяльності;

б)         нерозподілений прибуток;   д) доходи підприємства.

в)         надзвичайні витрати;

Власний капітал - це:

а)         активи,  які  утримуються  підприємством  для збільшення
прибутку;

б)         перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання
якої були здійснені ці витрати;

в)         сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

г)         частина  в   активах  підприємств,  що  залишаються після
вирахування його зобов'язань;

д)         частина  в   активах  підприємств,  що  залишаються після
нарахування його зобов'язань;

Як вплине на величину власного капіталу непокритий збиток?

а)         збільшує;        г) інколи зменшує;

б)         зменшує;        д) інколи збільшує.

в)         не впливає ніяк;

На який показник впливає дебетове сальдо рахунку 46 "Неоплачений капітал"?

а)         вилучений капітал;   г) фінансові інвестиції;

б)         власний капітал;       д) доходи.

в)         нерозподілений прибуток;

Як змінюється власний капітал в результаті безкоштовного отримання основних засобів?

а)         зменшується;

б)         збільшується;

в)         залишається без змін;

г)         змінюється за рішенням власника;

д)         змінюється за рішенням податкової служби.

Як змінюється статутний капітал в результаті безкоштовного отримання основних засобів?

а)         зменшується;

б)         збільшується;

в)         залишається без змін;

г)         змінюється за рішенням власника;

д)         змінюється за рішенням податкової служби.

Як змінюється власний капітал в результаті безкоштовного отримання запасів?

а)         зменшується; г) змінюється за рішенням власника;

б)         збільшується; д) змінюється за рішенням податкової

в)         залишається без змін; служби.

8.10.    Викуп товариством акцій власного капіталу означає:

а)         скорочення числа випущених товариством акцій;

б)         зменшення кількості акцій товариства в обігу;

в)         збільшення статутного капіталу;

г)         збільшення власного капіталу;

д)         збільшення іншого додаткового капіталу.

Вправи для самостійної роботи

№ 8.1. Засновники (фізичні особи) уклали засновницький договір про створення акціонерного товариства з статутним капіталом 1 000 000 грн. (10 000 акцій по номінальній вартості 100 грн.). Емісійна вартість акцій - 105 грн. за 1 акцію. До моменту затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства всі акції були оплачені, з них: коштами - 40%; основними засобами -20%, нематеріальними активами - 10%; ТМЦ - 18%; цінними паперами - 12%. Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

№ 8.2. АТ «Немо» викупило 200000 власних простих акцій номінальною вартістю 1 грн., за курсовою вартістю 1,5 грн. за акцію. Статутний капітал становить 2000000 грн. Загальними зборами АТ прийнято рішення про:

анулювання 100000 викуплених акцій та зменшення статутного капіталу товариства;

повторне розміщення викуплених 45000 акцій за ціною, що дорівнює ціні їх викупу.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

№ 8.3. Статутом ТзОВ "Факел" передбачено, що відрахування до резервного капіталу здійснюються щорічно в сумі 5% від чистого прибутку до досягнення загальної суми 15% від статутного капіталу. Статутний капітал ТзОВ "Факел" становить 100 тис. грн.

Прибуток у перший рік діяльності становив 140 тис. грн.

Прибуток у другий рік діяльності становив 200 тис. грн.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку за та заповнити розділ власний капітал в балансі на кінець першого і другого року.