Контрольні запитання

Що таке власний капітал?

Наведіть формулу власного капіталу.

На   якому   рахунку   відображається   частка несплаченого статутного капіталу?

Що таке статутний капітал?

Чим відрізняється реєстрований і нереєстрований капітал?

Що таке резервний капітал?

Які складові власного капіталу?

Чим відрізняється пайовий капітал від статутного?

Що включає пайовий капітал?

Як впливає частка несплаченого капіталу на величину власного капіталу?

Як впливає величина вилученого капіталу на розмір власного капіталу?

Як впливає збиток на розмір власного капіталу?

На які цілі використовується нерозподілений прибуток?

Що є джерелом формування резервного капіталу?

Чи можливий внесок до статутного капіталу майном, основними засобами, запасами, товарами, нематеріальними активами?

Якими записами слід відобразити внесок до статутного капіталу:

 

основними засобами;

нематеріальними активами;

запасами?

В якому звіті наводяться дані про власний капітал підприємства?

За яких умов відбувається збільшення власного капіталу?

Як  впливає  на   величину   статутного   капіталу збільшення номінальної вартості акцій?

Що таке емісійний дохід?

Що включає інший додатковий капітал?

Що відноситься до додатково вкладеного капіталу?

Що таке вилучений капітал?

За яких умов відбувається зміна статутного капіталу?

Який порядок формування статутного капіталу при наявності одного власника?

Який порядок формування статутного капіталу при наявності декількох власників?