8.5 Порядок формування резервного та іншого власного капіталу

Відповідно до чинного законодавства підприємства створюють резервний капітал.

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал у товариствах не може бути меншим ніж 25 відсотків, а для акціонерних товариств - не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

Резервний капітал створюється на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів в році ліквідації підприємства: Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

Кт 43 "Резервний капітал"

Інший додатковий капітал утворюється:

як сума дооцінки необоротних активів (див. розділ 2.5): Дт 10 "Основні засоби"

Кт 423 "Дооцінка активів"

як вартість безоплатно отриманих активів(див. розділ 2.2): Дт 10 "Основні засоби"

Кт 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" Приклад 8.5. Зареєстрований статутний капітал підприємства становить 200000 грн. Сума прибутку, одержаного у звітному періоді, складає 17000 грн. Емісійний дохід від продажу акцій становить 10000 грн. Безоплатно отримано обладнання на суму 5000 грн. На формування резервного капіталу направлено 10000 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку. Власники акцій ще не розрахувались за підписані акції на суму 50000 грн. Визначимо розмір власного капіталу.

Статутний капітал    200000

Неоплачений капітал           (50000)

Додатково вкладений капітал         10000

Інший додатково вкладений капітал 5000

Резервний капітал     10000

Нерозподілений прибуток   7000

Всього власний капітал       182000

Приклад 8.6. Статутний капітал підприємства 200000 грн. Емісійний дохід від продажу акцій становить 10000 грн. Безоплатно отримано обладнання на суму 5000 грн. Збиток підприємства за звітний рік склав 25000 грн.

Наявність збитків не дозволяє формувати резервний капітал.

Визначимо власний капітал підприємства.

Статутний капітал    200000

Неоплачений капітал           (50000)

Додатково вкладений капітал         10000

Інший додатково вкладений капітал          5000

Збиток звітного періоду       (25000)
Всього власний капітал       140000

Для узагальнення інформації про власний капітал підприємства використовуються регістри:

Журнал 7 (за кредитом рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46); Відомість аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"; Відомість аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".