8.4 Облік нерозподіленого прибутку

Підприємство створюється з метою отримання прибутку, а він в свою чергу виникає тільки за умови, що грошова сума чистих активів на кінець періоду перевищує суму чистих активів на початок періоду після здійснення виплат власникам.

Чистий прибуток або збиток звітного періоду визначається у Звіті про фінансові результати, як різниця доходів і витрат звітного періоду. В той час в балансі, який визначає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, наводиться сума нерозподіленого прибутку чи непокритого збитку накопичена за весь період діяльності підприємства.

Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку. Крім того рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" використовується для виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) згідно з П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

"Прибуток нерозподілений" на якому відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку

"Непокриті збитки" - відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу.

"Прибуток, використаний у звітному періоді" - відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Закриття фінансових результатів на нерозподілений прибуток відображається наступними записами: Дт 791 "Результат операційної діяльності" Дт 792 "Результат фінансових операцій " Дт 793 "Результат іншої звичайної діяльності" Дт 794 "Результат надзвичайних подій"

Кт 441 "Прибуток нерозподілений"

Закриття   фінансових   результатів   на   непокритий збиток відображається наступними записами: Дт 442 "Непокриті збитки"

Кт 791 "Результат операційної діяльності"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Кт 794 "Результат надзвичайних подій"

Прибуток розподілений у звітному періоді в бухгалтерському обліку відображається наступними записами:

на виплату дивідендів:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

на формування резервного капіталу:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кт 43 "Резервний капітал"

на збільшення статутного капіталу:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кт 40 "Статутний капітал"

Одним з основних прав акціонерів закріплених в Законі України «Про акціонерні товариства» є право на отримання дивідендів.

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу або класу.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті акціонерного товариства.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. Крім того товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими  акціями певного  класу до  виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Нарахування дивідендів в бухгалтерському обліку може відображатись наступними записами:

за рахунок прибутку звітного періоду:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

за рахунок нерозподіленого прибутку:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

за рахунок резервного капіталу:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" Приклад 8.4. Загальні збори акціонерів приватного акціонерного

товариства, які відбулися у лютому 2009 р., прийняли рішення про

виплату дивідендів за 2008 рік в сумі 400 000 грн. Дивіденди будуть

сплачені грошовими коштами.

В такому випадку в момент прийняття рішення про виплату

дивідендів слід здійснити запис:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" - 400 000 Кт 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах" - 400 000

Слід також зазначити, що відповідно до п. 7.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки податку на прибуток підприємств (25%) нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів.

А тому в момент перерахування авансового платежу з податку на прибуток до бюджету в обліку буде здійснено запис: Дт 641 "Розрахунки за податками" - 100 000

Кт 311 "Поточні рахунки у національній валюті" - 100 000 Крім того, п.п. 9.3.4 п. 9.3 Закону України "Про оподаткування доходів фізичних осіб" передбачено, що дивіденди, які нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом, що є фізичною або юридичною особою, підлягають оподаткуванню за ставкою 15%. Такі доходи (дивіденди) кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.

Виплата дивідендів акціонерам буде відображена в обліку записами:

Дт 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах" - 60 000

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 60 000 Одночасно

Дт 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах" - 340 000 Кт 311 "Поточні рахунки у національній валюті" - 340 000 Якщо виплата дивідендів проводиться іншими активами - це відображається в обліку подібно продажу з наступним зарахуванням взаємних заборгованостей. При цьому в разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової, базою для нарахування авансового внеску з податку на прибуток є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. Авансовий внесок з податку на прибуток та податок з доходів фізичних осіб не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.