8.3 Облік змін статутного капіталу

Облік змін статутного капіталу відображається тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу.

Акціонерні товариства мають право збільшувати статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Право збільшувати статутний капітал акціонерне товариство має тільки після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Сума, на яку вартість реалізованих акцій перевищує їхню номінальну вартість називається емісійним доходом і обліковується на субрахунку 421 "Емісійний дохід".

Приклад 8.3. Реалізовано акцій на суму 95 000 грн. Номінальна вартість цих акцій складає 90 000 грн. Облік реалізованих акцій записується:

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 95 000 Кт 46 "Неоплачений капітал" - 90 000 Кт 421 "Емісійний дохід" - 5 000

У звіті "Баланс" емісійний дохід показується у статті "Додатковий вкладений капітал".

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Також не допускається збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається наступними записами:

за рахунок нової емісії

Дт 46 "Неоплачений капітал" Кт 40 "Статутний капітал"

за рахунок обміну облігацій на акції Дт 46 "Неоплачений капітал"

Кт 40 "Статутний капітал" Дт 521 "Зобов'язання за облігаціями" Кт 46 "Неоплачений капітал"

за рахунок зростання номінальної вартості акцій Дт 46 "Неоплачений капітал"

Кт 40 "Статутний капітал"

Номінальна вартість акцій може збільшуватись за рахунок додаткових внесків учасників до встановленого рівня номінальної вартості.

Статутний капітал акціонерного товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості

Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

за рахунок зменшення номінальної вартості акцій (кількість акцій не міняється, а номінальна вартість - зменшується):

Дт 40 "Статутний капітал"

Кт 672 "Розрахунки за іншими виплатами",

в такому випадку, акціонери отримують компенсацію:

Дт 672 "Розрахунки за іншими виплатами" Кт 301 "Каса у національній валюті" або Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

-           за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості (здійснюється шляхом викупу власних акцій у їх власників з подальшим анулюванням цих акцій):

Дт 451 "Вилучені акції"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" Дт 40 "Статутний капітал"

Кт 451 "Вилучені акції"

Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом року.

Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Для обліку вилученого капіталу існує одноіменний рахунок і стаття у балансі. У балансі сума вилученого капіталу подається у дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Викуплені власні акції відображаються за ціною придбання. Якщо балансова вартість вилучених акцій перевищує їхню номінальну вартість, то проводять записи:

на суму номінальної вартості акцій Дт 40 "Статутний капітал"

Кт 451 "Вилучені акції"

на суму, що перевищує номінальну вартість Дт 421 "Емісійний дохід"

Кт 451 "Вилучені акції"

У разі, коли на рахунку 421 "Емісійний дохід" відсутнє кредитове сальдо, то сума перевищення вартості викуплених акцій над їх номінальною вартістю визнається як витрати періоду, у якому буде здійснене анулювання акцій.