8.1 Зміст і функції власного капіталу підприємства

На момент створення підприємства, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, облікова формула балансу виглядає наступним чином:

А = К

де А - активи підприємства,

К - власний капітал підприємства. В процесі господарської діяльності у підприємства виникають зобов'язання перед юридичними і фізичними особами, а тому власний  капітал в  загальному вигляді для підприємства буде визначається за формулою:

К = А - З

де 3 - зобов'язання підприємства.

Таким чином, власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Проте таке визначення наведене в П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і П(С)БО 2 "Баланс" є досить вузьким, яке можна розширити до наступного, власний капітал - це сума власних коштів підприємства, отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо, а також набутих в результаті його діяльності. Дані визначення власного капіталу ще називають фінансовою концепцією власного капіталу.

Крім фінансової, виділяють ще фізичну концепцію власного капіталу, яка виражається, як виробничі потужності і продуктивність підприємства.

Власний капітал є основою для створення підприємства і його подальшої діяльності. При цьому він виконує наступні функції:

довгострокового фінансування, тому що необмежено перебуває у розпорядженні підприємства;

фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризику, на який не погоджуються банківські установи й інші кредитори;

самостійності й влади - величина власного капіталу обумовлює ступінь незалежності підприємства;

розподілу доходів - частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату.

Потенційні інвестори зацікавлені в отриманні інформації щодо:

джерел капіталу підприємства;

правових обмежень у розподілі інвестованого капіталу;

обмежень із розподілу дивідендів;

пріоритетності прав на майно підприємства в разі його ліквідації.

Таку інформацію надає звіт про фінансовий стан підприємства -баланс підприємства з примітками до цього звіту. Власний капітал у балансі підприємства відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" представлений наступними статтями:

Статутний капітал.

Пайовий капітал.

Додатковий вкладений капітал.

Інший додатковий капітал.

Резервний капітал.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Неоплачений капітал.

Вилучений капітал.

Крім того значно ширшу інформацію щодо джерел формування власного капіталу можна почерпнути зі Звіту про власний капітал, метою складання якого, згідно з П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У Звіті про власний капітал відображаються залишки на початок і кінець періоду статей власного капіталу, а також їх зміни за конкретними видами по кожній статті власного капіталу підприємства.

Залежно від джерела формування власний капітал підприємства поділяють на вкладений капітал і накопичений капітал (див. рис. 7.1).

Вкладений капітал за своєю суттю - це внески учасників в обмін на корпоративні права. При цьому корпоративні права, згідно з

Господарським кодексом України, розуміються як права особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації.

 

 


Накопичений капітал тим чи іншим чином є заробленим чи набутим в ході діяльності підприємства

Власний капітал поділяється на:

реєстрований, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов'язковій державній реєстрації (статутний капітал);

нереєстрований, сума якого не підлягає державній реєстрації (додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал і нерозподілений прибуток).