Тести

До прямих належать витрати, які:

а)         здійснюються регулярно;

б)         обчислюються за встановленими нормами;

в)         безпосередньо відносяться на окремі види продукції;

г)         покладені в основу технології виготовлення продукції.

До якої з перелічених груп не належать адміністративні витрати та витрати на збут?

а)         постійні;

б)         витрати періоду;

в)         витрати операційної діяльності;

г)         витрати на продукцію

Постійні загальновиробничі витрати підприємства за березень 200Х року склали 15000 грн., а змінні витрати на збут - 5000 грн. Як слід класифікувати ці витрати згідно з методом калькулювання змінних витрат?

Витрати періоду        Витрати на продукцію

а)         20000 0

б)         5000 20000

в)         15000 5000

г)         0 20000

Постійні адміністративні витрати підприємства за місяць склали 30000 грн., а змінні загальновиробничі - 10000 грн. Як слід класифікувати ці витрати згідно з методом калькулювання повних витрат?

Витрати періоду       Витрати на продукцію

а)         0 40000

б)         10000 30000

в)         30000 10000

г)         40000 0

Загальні витрати підприємства на виробництво 10000 одиниць продукції становили 250000 грн. (в тому числі загальні змінні витрати   150000   грн.).   Загальні   витрати   підприємства на виробництво 20000 одиниць продукції складатимуть, грн.: а) 250000;     б) 500000;    в) 350000;    г) 400000.

Змінні витрати підприємства на одиницю продукції при обсязі виробництва 3000 од. становлять 5 грн. Змінні витрати підприємства на одиницю продукції при обсязі виробництва 12000 од. становлять:

а) 20 грн.;       б) 30 грн.;       в) 5 грн.;         г) 10 грн.

Підприємство виготовляє два види продукції в одному цеху: кутник стальний та кріплення з алюмінію. Витрати за звітний період складають:

Заробітна плата, грн.:

верстатники (стальний кутник) 100000

верстатники (кріплення з алюмінію) 80000

ремонтники 40000

начальник цеху 3000 Матеріали, грн.:

алюміній 150000

сталь 220000

мастильні матеріали 5000

Прямі витрати на виготовлення кутника стального складають, грн.:

а)360000;      б)320000;          в)410000;       г)220000.

Підприємство шиє в одному цеху два види костюмів: з бавовни та льону. Витрати за звітний період складають, грн.: Матеріали: льон - 80000; бавовна - 40000; заробітна плата: швачки 50000 (льон), 20000 (бавовна), майстер цеху 5000, прибиральниці 4000; електроенергія для швейних машинок 3000; запчастини для швейних машинок 6000. Прямі витрати на пошиття костюмів з бавовни складають:

а) 66000;      б) 65000;     в) 60000;     г) 69000

До виробничої собівартості готової продукції згідно із П(С)БО 16 "Витрати" не включаються:

а)         змінні загальновиробничі витрати;

б)         розподілені постійні загальновиробничі витрати;

в)         постійні прямі витрати;

г)         нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

7.10.    Нерозподілені загальновиробничі витрати - це:

а)         перевищення розподілених витрат над фактичними;

б)         перевищення нерозподілених витрат над фактичними;

в)         перевищення фактичних витрат над розподіленими;

г)         перевищення фактичних витрат над бюджетними.

7.11.    Складальний і ремонтний цехи розташовані у приміщенні
площею 10000 м2. Площа складального цеху - 4000 м2, а
ремонтного - 6000 м2. Витрати на утримання приміщення
складають 50000 грн. Яку суму витрат на утримання приміщення
слід віднести до витрат складального цеху, якщо базою
розподілу є площа цехів?

а) 30000 грн.;    б) 20000 грн.;    в) 10000 грн.;     г) 50000 грн.

При виробництві продукції в травні 2007 року компанія понесла втрати від нормального браку в сумі 15000 грн. і від непередбаченого браку в сумі 16000 грн. Яку суму втрат від браку компанія повинна віднести на витрати періоду за травень?

а) 15000 грн.;        б) 16000 грн.;      в) 1000 грн.;       г) 0

Готова продукція компанії знаходилася на наступних стадіях завершення виробництва на 30.09.07р.

Кількість одиниць     Процент завершення

100 60 200 50 300 100

Загальна кількість умовних одиниць продукції склала:

а) 600;     б) 450;     в) 460;      г) 210.

Застосування методу калькулювання та обліку за замовленнями доцільне за умови:

а)         обов'язкової наявності залишків незавершеного виробництва;

б)         масового або серійного виробництва одного виду продукції;

в)         можливості відокремлення витрат за окремим виробом або
партією виробів;

г)         обов'язкової відсутності залишків незавершеного
виробництва.

Списання нерозподілених загальновиробничих витрат в обліку відображається бухгалтерським записом:

а)         Дт 23 "Виробництво"

Кт 901 "Собівартість реалізованої продукції";

б)         Дт 901 "Собівартість реалізованої продукції"

Кт 91 "Загальновиробничі витрати";

в)         Дт 91 "Загальновиробничі витрати"

Кт 901 "Собівартість реалізованої продукції";

г)         Дт 901 "Собівартість реалізованої продукції"

Кт 26 "Готова продукція"

Підприємство застосовує калькулювання за замовленнями. У січні підприємство почало виконувати 4 замовлення на виготовлення м'яких меблів. Виробничі витрати за замовленнями становили, грн.: замовлення №1 - 10000; замовлення №2 - 12000; замовлення №3 - 9000; замовлення №4 -7000. Замовлення №1 і 2 були завершені у січні, а №3 і 4 будуть завершені у лютому. Яку суму складатимуть виробничі витрати підприємства за січень, грн.?

а) 38000;     б) 22000;      в) 16000;       г) 19000.

Підприємство застосовує калькулювання за замовленнями. У січні підприємство почало виконувати 4 замовлення на виготовлення м'яких меблів. Виробничі витрати за замовленнями становили, грн.: замовлення №1 - 10000; замовлення №2 - 12000; замовлення №3 - 9000; замовлення №4 -7000. Замовлення №1 і 2 були завершені у січні, а №3 і 4 будуть завершені у лютому. Яку суму складатиме виробнича собівартість готової продукції за січень, грн.?

а) 38000;      б) 16000;        в) 22000;       г) 19000.

Підприємство застосовує калькулювання за замовленнями. У січні підприємство почало виконувати 4 замовлення на виготовлення м'яких меблів. Виробничі витрати за замовленнями становили, грн.: замовлення №1 - 10000; замовлення №2 - 12000; замовлення №3 - 9000; замовлення №4 -7000. Замовлення №3 і 4 були завершені у січні, а №1 і 2 будуть завершені у лютому. Яку суму незавершеного виробництва підприємство відобразить у балансі на 1 лютого, грн.?

а) 22000;       б) 38000;        в) 12000;            г) 16000.


Вправи для самостійної роботи

обчислити собівартість готової та реалізованої продукції;

відобразити витрати та собівартість продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

№7.2. Комірником підприємства виявлено на складі браковану продукцію, фактична собівартість якої 1200 грн. За розпорядженням керівника її передано у цех для виправлення браку.

Витрати, пов'язані із виправленням внутрішнього браку: матеріали - 250 грн.,

нарахована заробітна плата робітникам - 200 грн.; нарахування на заробітну плату - 70 грн.

Після виправлення браку продукцію оприбутковано на склад.

Необхідно визначити собівартість продукції та відобразити операції з виправлення браку в обліку.

№7.3. Є наступна інформація про продукцію, що пройшла обробку на дільниці очистки виробничого підприємства:

 

Показник

Кількість одиниць

Ступінь завершеності (за всіма статтями)

Початкові залишки незавершеного виробництва, од.

15000

25%

К-ть одиниць запущених в виробництво

100000

 

К-ть одиниць завершених і переданих

90000

 

Кінцеві залишки незавершеного виробництва,од.

25000

40%

Визначити кількість еквівалентних одиниць продукції за місяць, при умові що компанія використовує метод ФІФО.

№7.4. Компанія виготовляє один вид продукції, на виробництво одиниці якої згідно з нормою потрібно 3 кв.м матеріалів вартістю 10 грн. за 1 кв.м. Упродовж звітного періоду було виготовлено та реалізовано 1000 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 2100 кв.м по 10,2 грн. за кв.м. Обчислити відхилення матеріальних витрат за рахунок економії їх використання, відобразити це відхилення на рахунках бухгалтерського обліку.