Контрольні запитання

Як класифікуються витрати за відношенням до виробничої собівартості?

Яка різниця між прямими і непрямими витратами?

Назвіть приклади постійних і змінних витрат.

Як розподіляються постійні виробничі витрати?

Що таке «нормальна потужність»?

Які витрати включаються до виробничої собівартості продукції'?

Які витрати включаються до складу загальновиробничих?

Який порядок розподілу загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»?

На яких бухгалтерських рахунках ведеться облік виробничих витрат?

Про що свідчить дебетове сальдо рахунку 23 на кінець звітного періоду?

Який можливі причини виникнення внутрішнього браку?

Якими записами відображаються в обліку операції виправлення внутрішнього браку?

Що таке калькулювання?

Які є методи калькулювання?

Які   особливості  застосування  позамовного  і попроцесного методів калькулювання?

Що таке «еквівалентна одиниця готової продукції»?

Які є види готової продукції?

В чому полягає відмінність між основною, побічною і супутньою продукцією?

За якими методами може оцінюватись побічна продукція?

Як оцінюється готова продукція в сільському господарстві?