Тести

Чиста вартість реалізації запасів - це:

а)         очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності
за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх
виробництва та реалізацію;

б)         сума коштів, за якою запаси можна обміняти між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами;

в)         сума коштів, сплачених підприємством при придбанні запасів;

г)         собівартість запасів, що складається із сум, сплачених
постачальнику, за вирахуванням непрямих податків.

Запаси визнаються активом:

а)         якщо вони придатні для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг;

б)         якщо їх справедлива вартість може бути достовірно визначена;

в)         якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в
майбутньому економічні вигоди від їх використання та їх
вартість може бути достовірно визначена;

г)         якщо постачальнику перераховано кошти за одержані запаси.

За якою  оцінкою відображається вартість запасів на дату балансу:

а)         за первісною вартістю;

б)         за чистою вартістю реалізації;

в)         за залишковою вартістю;

г)         за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою
вартістю реалізації.

Використання якого методу не передбачено П(С)БО 9 "Запаси"?

а)         ідентифікованої собівартості;

б)         середньозваженої собівартості;

в)         собівартості перших за часом надходження запасів;

г)         собівартості останніх за часом надходження запасів.

До первісної вартості запасів не включаються:

а)         суми транспортно-заготівельних витрат;

б)         суми ввізного мита;

в)         відсотки за користування банківським кредитом, одержаним
для придбання запасів;

г)         суми непрямих податків, пов'язаних із придбанням запасів, які
не відшкодовуються підприємству.

Первісною  вартістю  запасів,  що  виготовляються власними силами підприємства, визнається:

а)         ринкова вартість;      в) чиста реалізаційна вартість;

б)         справедлива вартість;           г) виробнича собівартість.

Первісною вартістю одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, є:

а)         балансова вартість одержаних запасів;

б)         балансова вартість переданих запасів;

в)         справедлива вартість одержаних запасів;

г)         ринкова вартість переданих запасів.

Сума, на яку первісна вартість запасів на дату складання балансу перевищує чисту вартість і'х реалізації

а)         відноситься на доходи звітного періоду;

б)         списується на витрати звітного періоду;

в)         відображається на позабалансовому рахунку;

г)         зменшує балансову вартість запасів та не призводить до змін у
звіті про фінансові результати.

Після встановлення осіб, винних у нестачах запасів, належна до

відшкодування ними сума відображається: а) у складі дебіторської заборгованості;

в)         у складі кредиторської заборгованості;

г)         на позабалансовому рахунку;

д)         у складі витрат звітного періоду.

Який з методів оцінки вибуття запасів передбачає найвищий фінансовий результат в умовах інфляції, якщо нормативи витрат не змінились?

а)         середньозваженої собівартості;

б)         собівартості перших за часом надходження запасів;

в)         ціни продажу;

г)         нормативних затрат.

Чим відрізняються малоцінні швидкозношувані предмети від виробничих запасів?

а)         вартістю;        в) МШП є засобами праці;

б)         вартістю та строком служби; г) МШП є предметами праці.

При оплаті продавцю за одержані раніше матеріали робиться проводка:

а)         Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті";

б)         Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті";

в)         Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті";

г)         Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Кт 201 "Сировина і матеріали"

При уцінці сировини роблять проводку:

а)         Дт 946 "Втрати від знецінення запасів"

Кт 201 "Сировина і матеріали"

б)         Дт 442 "Непокриті збитки"

Кт 201 "Сировина і матеріали"

в)         Дт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

Кт 201 "Сировина і матеріали"

г)         Дт 80 "Матеріальні витрати"

Кт 946 "Втрати від знецінення запасів"

При виявленні нестачі запасних частин на складі роблять проводку:

а)         Дт 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Кт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

б)         Дт 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"
Кт 207 "Запасні частини"

в)         Дт 374 "Розрахунки за претензіями"
Кт 207 "Запасні частини"

г)         Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Кт 207 "Запасні частини"

Що означає бухгалтерський запис Дт 209 "Інші матеріали"

Кт 752 "Інші надзвичайні доходи"?

а)         одержано компенсацію за матеріали, що втратили свою
цінність внаслідок стихійного лиха;

б)         оприбутковано відходи внаслідок списання вартості
виробничих запасів, що втратили свою цінність внаслідок
стихійного лиха;

в)         визначено залишкову вартість виробничих запасів, що
частково втратили свою цінність внаслідок стихійного лиха;

г)         визнано дохід у розмірі компенсації за матеріали, що
втратили свою цінність внаслідок стихійного лиха.

Підприємство придбало сировину вартістю 60000 грн. (в т.ч. сума ПДВ, що не відшкодовується підприємству - 10000 грн.). Послуги транспортної організації склали 400 грн. Якою є первісна вартість сировини, якщо для її придбання підприємство скористалось банківським кредитом, відсотки за користуванням котрим становлять 5000 грн.

а) 65400 грн.;    б) 50400 грн.;      в) 60400 грн.;   г) 55000 грн.

Підприємство здійснило передоплату за товари - 24000 грн. При їх оприбуткуванні виявлено нестачу на суму 300 грн. Продавець частково задовольнив претензію, повернувши покупцю 250 грн. Якою є собівартість придбаних товарів, якщо сума непрямих податків, що не відшкодовуються покупцю у ціні товару, становить 4000 грн.?

а) 23700 грн.;     б) 23750 грн.;      в) 19750 грн.;   г) 19700 грн.

Підприємство одержало матеріали від постачальника вартістю 5000 грн. (без суми непрямих податків) на умовах оплати 3/10, я/30.   На   12-тий   день   постачальнику  повернено частину бракованих матеріалів на суму 100 грн. і проведено розрахунок. Якою є собівартість придбаних матеріалів?

а) 5000 грн.;      б) 4900 грн.;      в) 4850 грн.;     г) 4853 грн.

ПП "Шанс" безкоштовно передало ТзОВ "Омега" будівельні матеріали. Вартість, за якою вони відображались на балансі ПП "Шанс" - 20000 грн., а справедлива вартість - 18000 грн. Як визначається первісна вартість одержаних будівельних матеріалів?

а)         на рівні справедливої вартості 18000 грн., тому що вона є
меншою;

б)         на рівні справедливої вартості 18000 грн., яка є первісною
вартістю безоплатно одержанних запасів;

в)         на рівні балансової вартості - 20 000грн.;

г)         на рівні погодженої засновниками ТзОВ "Омега" ринкової
вартості.

Підприємство обміняло шерстяну пряжу на акрилову. Балансова вартість шерстяної пряжі - 8000 грн., акрилової -7800 грн. Справедлива вартість пряжі - 9840 грн. (в т.ч. ПДВ). Якою є первісна вартість одержаної акрилової пряжі?

а) 8500 грн.;    б) 8200 грн.;     в) 8000 грн.;   г) 7800 грн.

Яким бухгалтерським записом відображається оприбуткування надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації?

а)         Дт 041 "Непередбачені активи";

б)         Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

в)         Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 716 "Відшкодування раніше списаних активів"

г)         Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

При відвантаженні покупцю раніше придбаної, але не використаної у процесі виробництва сировини здійснюється бухгалтерський запис:

а)         Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Кт 201 "Сировина і матеріали"

б)         Дт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

Кт 201 "Сировина і матеріали"

в)         Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"

г)         Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Кт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

Використання якого методу оцінки вибуття запасів передбачає визначення середнього відсотку торговельної націнки?

а)         ідентифікованої собівартості;

б)         середньозваженої собівартості;

в)         ціни продажу;

г)         собівартості перших за часом надходження запасів.

Яким бухгалтерським записом відображається списання торговельної націнки реалізованих товарів:

а)         Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 285 "Торгова націнка"

б)         Дт 282 "Товари в торгівлі"

Кт 285 "Торгова націнка" - методом сторно

в)         Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 285 "Торгова націнка" - методом сторно

г)         Дт 285 "Торгова націнка"

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Підприємство А передає безкоштовно підприємству Б МШП. Балансова вартість переданих запасів - 600 грн., в т.ч. транспортно-заготівельні витрати, що виникли раніше при їх придбанні - 20 грн. Справедлива вартість переданих запасів -780 грн. (в т.ч. ПДВ). За якою вартістю підприємство А спише МШП та якою буде їх первісна вартість для підприємства Б?

а)         600 грн. і 650 грн.;    в) 650 грн. і 780 грн.;

б)         580 грн. і 650 грн.;    г) 580 грн. і 780 грн.

Вправи для самостійної роботи

№ 6.1. Підприємство "Астра" одержало від постачальника наступні матеріали:

матеріали А - 500 кг вартістю 3600 грн. (в т.ч. ПДВ);

матеріали Б - 450 кг вартістю 3240 грн. (в т.ч. ПДВ);

матеріали В - 280 кг вартістю 2160 грн ( в т.ч. ПДВ).

Загальна сума транспортно-заготівельних витрат становить 355,2 грн.

(в т.ч. ПДВ).

Необхідно:

Визначити первісну вартість кожного виду матеріалів.

Відобразити операції, пов'язані з їх придбанням на рахунках бухгалтерського обліку двома методами:

а)         ТЗВ включаються до собівартості придбаних матеріалів;

б)         ТЗВ відображаються на окремому субрахунку загальною сумою.

Визначити, якою буде сума залишку транспортно-заготівельних витрат на кінець звітного періоду, якщо протягом місяця у виробництво було відпущено 300 кг матеріалу А та 150 кг матеріалу В (залишків на початок звітного періоду на рахунках 201 "Сировина і матеріали" і 2019 "ТЗВ сировини та матеріалів" не було)? Яким бухгалтерським записом відобразиться таке списання матеріалів?

№ 6.2. Торговельне підприємство придбало товари вартістю 31200 грн. (в т.ч. ПДВ). Торговельна націнку встановлено у розмірі 30%. За звітний період реалізовано товарів на суму 32000 грн.

Необхідно:

Визначити, якими будуть залишки на кінець звітного періоду на рахунках 282 "Товари в торгівлі" та 285 "Торгова націнка", якщо на початок періоду вони становили 16000 грн. та 3840 грн. відповідно.

Відобразити операції з придбання та реалізації товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

№ 6.3. Підприємство придбало будівельні матеріали на суму 40800 грн. (в т.ч. ПДВ). На дату складання балансу (31 березня) чиста вартість реалізації будівельних матеріалів становила 32400 грн. 30 червня вона зросла до 33000 грн.

Необхідно:

Відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку?

Проаналізувати, як вони вплинуть на підсумок балансу.

№ 6.4. Підприємство А обміняло паливо на запасні частини підприємству Б. Балансова вартість переданого підприємством А палива становить 15000 грн., справедлива - 18600 грн. (в т.ч. ПДВ). Балансова вартість переданих підприємством Б запасних частин становить 17000 грн., справедлива - 21600 грн. (в т.ч. ПДВ). При обміні підприємство А доплатило підприємству Б 3000 грн.

Необхідно:

відобразити операції обміну виробничими запасами на рахунках бухгалтерського обліку для підприємства А.

відобразити операції обміну виробничими запасами на рахунках бухгалтерського обліку для підприємства Б.

3)         Визначити фінансовий результат від проведеного обміну для
підприємств А і Б.

Необхідно:

Визначити собівартість залишків виробничих запасів на кінець звітного періоду за методом ФІФО.

Визначити собівартість залишків запасів на кінець звітного періоду за методом середньозваженої собівартості.

№ 6.6. 29 грудня на складі підприємства (не платника ПДВ) виявлено нестачу готової продукції, собівартість котрої становить 300 грн. 3 січня винною особою визнано комірника. Індекс інфляції -

1,1.

Необхідно:

Визначити суму, що підлягає відшкодуванню комірником.

Відобразити операції, пов'язані із виявленням нестачі та відшкодування підприємством завданих збитків на рахунках бухгалтерського обліку.