Контрольні запитання

Що таке запаси?

Як запаси підприємства класифікуються в бухгалтерському обліку?

3.         Чим виробничі запаси відрізняються від МШП?
196

Які умови визнання запасів у бухгалтерському обліку?

Назвіть методи оцінки запасів.

Що таке чиста вартість реалізації запасів?

Перерахуйте    можливі    шляхи    надходження    запасів на підприємство.

Що являють собою транспортно-заготівельні витрати та як здійснюється їх облік?

Які витрати включаються до собівартості придбаних запасів?

Що являє собою собівартість запасів, одержаних в якості внеску до статутного капіталу підприємства?

Як визначається вартість одержаних безкоштовно запасів?

Які   існують   методи   розподілу   та   обліку транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних із придбанням запасів?

Наведіть приклади обміну подібними та неподібними запасами.

Як   визначити   вартість   придбаних   запасів   при обміні неподібними активами?

Як визначається дохід при обміні неподібними запасами?

За якою вартістю оцінюються запаси після первісного визнання?

У яких випадках здійснюється переоцінка запасів?

Які існують системи обліку запасів та чим вони відрізняються?

При здійсненні яких операцій відбувається списання вартості виробничих запасів?

Які є методи оцінки вибуття запасів?

Який з методів оцінки вибуття запасів приводить до меншого розміру прибутку у випадку постійного спадання рівня цін?

Що таке незавершене виробництво?

У яких випадках вартість запасів підприємства відображається на позабалансовому рахунку?

Як розраховується сума відшкодувань винною особою при виявленні нестачі запасів?

До яких змін у балансі підприємства призведе безоплатне одержання запасів?

Як у балансі відобразиться операція зі списання непридатних для використання виробничих запасів?

Як визначається середній відсоток торговельної націнки на товари при їх обліку за цінами реалізації?