6.3 Оцінка запасів на дату балансу

Згідно з принципом обачності, відповідно до якого вартість активів у балансі не можна завищувати, в бухгалтерському обліку запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Під чистою вартістю реалізації розуміють очікувану ціну реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

У випадку, коли на дату складання балансу (31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня) відбулося зниження вартості запасів або коли вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили економічну цінність, потрібно відобразити запаси за чистою вартістю реалізації. Сума, на яку проводиться уцінка, списується на витрати звітного періоду.

Якщо після проведення уцінки запасів їх чиста реалізаційна вартість знов збільшується, проводиться дооцінка. При цьому, балансова вартість запасів після дооцінки не повинна перевищувати їх первісну вартість. У випадку проведення повторної дооцінки визнається операційних доход:

Дт 20 "Виробничі запаси"

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Приклад 6.11. ПП "Прем'єра" придбало 1000 дискет на суму 2 400 грн. (в т.ч. ПДВ). На дату складання балансу 31 грудня 2006 чиста вартість реалізації дискет становила 1 500 грн. (1 000 шт. за ціною 1,50 грн./шт.). 2 000 грн. > 1 500 грн.

Оскільки оцінка запасів проводиться за меншою з двох вартостей, то дискети потрібно уцінити до чистої вартості реалізації.

червня 2007 р. стало відомо, що чиста вартість реалізації дискет зросла до 1 700 грн. (1 000 шт. за ціною 1,70 грн./шт.). 2 000 грн. > 1 700 грн. Оскільки чиста вартість реалізації не перевищує собівартості, дооцінювати запаси потрібно на 200 грн. (1 700 грн. -1 500 грн.). Балансова вартість дискет на 30 червня 2005 р. повинна становити 1 700 грн.

грудня 2007 р. чиста вартість реалізації піднялась до суми 2 200 грн. (1 000 шт. за ціною 2,20 грн./шт.). 2 000 грн.< 2 200 грн. У зв'язку з тим, що запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: собівартістю придбання або чистою вартістю реалізації, для даного випадку дооцінка запасів проводиться до рівня собівартості, тобто 2 000 грн. Таким чином, дооцінка запасів дорівнює сумі 300 грн. Балансова вартість дискет - 2 000 грн.

Покажемо бухгалтерські проводки на дату складання балансу 31 грудня 2006 р., 30 червня 2007 р., 31 грудня 2007 р. 1.31.12.2006 р. відображено уцінку дискет до вартості 1 500 грн. Дт 946 "Втрати від знецінення запасів" - 500

Кт 201 "Сировина та матеріали" - 500

30.06.2007 р. відображено дооцінку дискет до вартості 1 700 грн. Дт 201 "Сировина та матеріали" - 200

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 200

31.12. 2007 р. відображено дооцінку дискет до вартості 2 000 грн. Дт 201 "Сировина та матеріали" - 300

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 300

 

 


Ці операції на рах. 201 "Сировина та матеріали" відобразяться: