Розділ 1

Основи побудови фінансового обліку

Після вивчення Розділу 1 Ви повинні знати:

-           який порядок організації фінансового обліку на підприємстві;

-           призначення Концептуальноїоснови складання та подання фінансових звітів;

-           зміст зв'язку між Концептуальною основою та нормативними документами, якими регламентується ведення бухгалтерського (фінансового) обліку в Україні;

порядок формування інформації для складання фінансових звітів в процесі ведення бухгалтерського обліку;

поняття облікового циклу, його етапи;

основну інформаційну цінність Балансу і Звіту про фінансові результати.

У сучасній економічній літературі вітчизняні та зарубіжні науковці призначення бухгалтерського (фінансового) обліку визначають по-різному. На наш погляд, фінансовий облік ведеться з метою:

1 Заснований в 1973р. в результаті угоди, укладеної між професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, 8

Виявлення фінансових результатів. Отримання прибутку -це основна мета будь-якої діяльності. Тому головним завданням бухгалтерського обліку є оцінка і відображення у фінансовій звітності успіхів підприємства у досягненні цієї мети. Для цього необхідно обліковувати всі доходи і всі витрати. Співставленням доходів з витратами, які забезпечили отримання цих доходів, визначається фінансовий результат: прибуток або збиток.

Забезпечення збереження всього, що має власник (підприємство). Для цього треба фіксувати, скільки було майна на початок періоду, скільки надійшло, скільки витрачено (реалізовано) і скільки залишилося на кінець звітного періоду.

Накопичення інформації, необхідної для складання фінансових звітів. Щоб забезпечити якість інформації, що наводиться в фінансових звітах, необхідно бухгалтерський облік вести з дотриманням принципів, які розроблені Комітетом з міжнародних   стандартів   бухгалтерського   обліку   (КМСБО)1 і покладені в основу методики ведення бухгалтерського обліку в Україні Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-ХІУ (надалі Закон про бухгалтерський облік).