Тести

Що з наведеного нижче є фінансовими активами?

а)         виробничі запаси;     в) дебіторська заборгованість;

б)         аванси, видані постачальникам;   г) нематеріальні активи.

Що з наведеного нижче не є фінансовими активами?

а)         фінансові інвестиції; в) дебіторська заборгованість;

б)         виробничі запаси;     г) грошові кошти.

Що з наведеного нижче є фінансовими зобов'язаннями?

а)         інструмент власного капіталу;   в) отримані аванси від покупця;

б)         облігації до сплати;   г) доходи майбутніх періодів.

Що з наведеного нижче не є фінансовими зобов'язаннями?

а)         кредиторська заборгованість постачальникам;

б)         векселі до сплати;

в)         облігації до сплати;

г)         отримані аванси від покупця.

До   фінансових   інвестицій,   що   надають   право власності, належать:

а)         облігації до отримання;        в) внески до статутного капіталу;

б)         довгострокові векселі;          г) облігації до сплати.

За якою оцінкою в момент придбання обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а)         справедливою вартістю;      в) амортизованою собівартістю;

б)         собівартістю; г) дисконтованою вартістю.

За якою оцінкою на дату складання балансу обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а)         справедливою вартістю;        в) амортизованою собівартістю;

б)         собівартістю; г) дисконтованою вартістю.

Підприємство «А» 15.10.06р. купило 10 акцій підприємства «Б» по 6 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.) і обліковує їх як поточні фінансові інвестиції. 31.12.06р. їх справедлива вартість склала 7 грн. за кожну. 15.03.07р. підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. на акцію. 01.05.07р. всі акції підприємства «Б» були продані за 68 грн. Від операцій з акціями, підприємство «А» отримало прибуток за термін їх утримання, (грн.):

а) 8;     б) 18;   в) 28;   г) 38.

Підприємство «А» 20.10.06р. купило 10 акцій підприємства «Б» по 4 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.). Обліковує їх як поточні фінансові інвестиції. 31.12.06р. їх справедлива вартість склала 7 грн. за кожну. 15.03.07р. підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. за акцію. 01.05.07р. всі акції підприємства «Б» продані за 68 грн. Від операцій з акціями, підприємство «А» отримало прибутку за весь термін їх утримання, (грн.):

а) 8;     б) 18;   в) 28;   г) 38.

Якщо інвестор не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування, то облік придбаних ним акцій на термін більше року подібний

до:

а)         обліку поточних інвестицій;

б)         обліку за методом обліку участі в капіталі;

в)         обліку боргових зобов'язань;

г)         обліку за амортизованою собівартістю.

Якщо інвестор здійснює контроль об'єкта інвестування, то облік придбаних ним акцій здійснюється:

в момент придбання на дату балансу

а)         за собівартістю;         за справедливою вартістю;

б)         за амортизованою собівартістю;    за справедливою вартістю;

в)         за собівартістю;         за методом обліку участі в

капіталі;

г) за методом обліку участі в капіталі;   за методом обліку участі в

капіталі.

Якою проводкою відображають в обліку інвестора оголошені дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом обліку участі в капіталі?

а)   Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії»;

б)         Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

в)         Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

г)         Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії».

При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом обліку участі в капіталі дивіденди визнаються компанією-інвестором:

а)         у момент їх оголошення та зменшують балансову вартість
фінансових інвестицій;

б)         у момент їх оголошення та збільшують балансову вартість
фінансових інвестицій;

в)         у момент їх сплати та не впливають на балансову вартість
фінансових інвестицій;

г)         у  момент їх  сплати та збільшують  балансову вартість
фінансових інвестицій.

Підприємство «А» 05.01.06р. купило 30% акцій підприємства «В» на суму 100 тис.грн. За 2006 рік підприємство «В» оголосило прибуток в розмірі 500 тис.грн. і за рахунок дооцінки основних засобів збільшиться додатковий капітал на 200 тис. грн.

15.03.07р. підприємство «В» сплатило дивіденди всім своїм
інвесторам   -   300   тис.грн.   Який   розмір   інвестицій в
підприємство   «В»   буде   показано   в   обліку   і звітності
підприємства «А» після отримання дивідендів (тис.грн.)?
а) 400; б) 310; в) 220; г) 160.

Випущені 10% облігацій, але інвестори згідні купувати ці облігації під 15% доходності. Ринкова вартість цих облігацій буде:

а)         номінальною;            в) нижче номінальної;

б)         вище номінальної;    г) правильної відповіді немає.

Випущені 10% облігації, але на ринку вони купляються за ціною, вищою за номінальну. Який реальний відсотковий дохід отримає інвестор в цій ситуації?

а)         10%;    в) менше 10%;

б)         більше 10%;   г) правильної відповіді немає.

Якщо облігація куплена з премією, то дохід від її утримання за весь термін дорівнює:

а)         % дохід + премія;      в) % дохід;

б)         % дохід - премія;       г) правильної відповіді немає.

За якою оцінкою в обліку інвестора відображаються облігації, які утримуються до погашення?

в момент придбання на дату балансу

а)         амортизованою собівартістю; собівартістю;

б)         собівартістю; амортизованою собівартістю;

в)         справедливою вартістю;      дисконтованою вартістю;

г)         собівартістю; справедливою вартістю.

Яка ринкова ціна облігації, якщо її дохідність на ринку складає 8%, а облігація номіналом 10 000 грн. випущена під 10% на 3 роки з виплатою відсотків двічі на рік, (грн.)?

а) 9618;        б) 9508;  в) 9824;           г) 10524.

Яка ринкова ціна облігації, якщо її дохідність на ринку складає 12%, а облігація номіналом 10 000 грн. випущена під 10% на 3 роки з виплатою відсотків двічі на рік, (грн.)?

а) 9618;        б) 9508;  в) 9824;           г) 10524.

Яку суму необхідно заплатити як незароблені відсотки, якщо
купується 10% облігація з номіналом 10 000 грн. 01.05, а
відсотки по ній сплачуються двічі на рік: 01.07 та 31.12, (грн.)?
а) 167; б) 330; в) 333; г) 666.

Підприємство купило облігації на 70 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущених на 5 років з 12% річних. Відсотки сплачуються раз на рік. Річна ефективна ставка відсотка складає (%):

а) 12;   б) 7,06;            в) 15,81;          г) 21,18.

Підприємство купило облігації на 70000 грн. номінальною вартістю 100000 грн., випущених на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються двічі на рік. Річна ефективна ставка відсотку складає (%):

а) 17,65;       б) 35,29; в) 21,18;          г) 7,06.

П'ятирічна облігація номінальною вартістю 10 000 грн. під 10%, які сплачуються два рази на рік, придбана за номінальною вартістю. Яка буде ефективна ставка відсотка (%)?

а) 8;     б) 10;   в) 12;   г) 14.

Підприємство купило облігацію за 105 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущену на 5 років під 12 % річних.

Відсотки сплачуються 01.07 та 31.12. Яка вартість цієї облігації
буде показана наприкінці першого року?
а) 105 938;       б) 104 236;       в) 104 628;    г) 106 421.

5.26. Підприємство купило облігацію за 105 000 грн. номінальною
вартістю 100 000 грн., випущену на 5 років під 12% річних.
Відсотки сплачуються 01.07 та 31.12. Яка вартість цієї облігації
буде показана наприкінці п'ятого року?
а) 105 000;        б) 104 341;       в) 100 000;   г) 94 428.

 

Вправи для самостійної роботи

№ 5.1. В жовтні підприємство «Алекс» мало тимчасово вільні кошти, які могли бути вилучені на декілька місяців. Керівництво прийняло рішення купити акції інших компаній. 20 жовтня 2006 р. було придбано:

5000 акцій компанії «Південь» по 6 грн. за 1 шт. при номінальній вартості 5 грн.

1000 акцій ВАТ «Північ» за 15 000 грн. при номінальній ціні 20 грн. кожна.

10 грудня отримано від підприємства «Північ» дивіденди у розмірі 30% від номінальної вартості акцій.

20 грудня половину акцій компанії «Південь» продано за 20 000 грн. На 31 грудня 2006 року ринкова вартість акцій за 1 шт. склала, (грн.):

підприємства «Південь» — 7

-           підприємства «Північ»   — 20. Необхідно:

Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства «Алекс» всі наведені події.

Визначити балансову вартість інвестицій на кінець року.

Визначити фінансовий результат від операцій з акціями в 2006

році.

№ 5.2. 15.02.2006 р. компанія «Алекс» придбала звичайні акції компанії «Південь» на суму 150 000 грн. (5000 шт.). 30.03.06 р. компанія «Південь» виплатила дивіденди по 5 грн. на акцію. 31.12.2006 р. справедлива вартість акцій компанії «Південь» склала 28 грн. за акцію. 15.02.07 р. компанія «Південь» оголосила про зростання власного капіталу на 500 000 грн., а 15.03.07 р. виплатила дивіденди по 6 грн. на акцію. Необхідно:

Відобразити в обліку інвестора ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 10%.

Відобразити в обліку інвестора наведену ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 40%.

№ 5.3. 1 лютого 2007 року підприємством «Алекс» придбано, як довгострокові інвестиції, 20 шт. 10% облігацій підприємства «Північ» номінальною вартістю 10 000 грн. по 14 000 грн. за кожну.

Облігації  були  випущені  01.01.2007 р.,  тому підприємство «Алекс» сплатило за незароблені відсотки 1667 грн. Відсотки за облігаціями сплачуються один раз на рік 31.12. Термін погашення облігації 31.12.2011 р. Необхідно:

Зробити розрахунок амортизації премії облігації до моменту їх погашення.

Визначити балансову вартість облігації на 31.12.2010р.

Скласти записи, пов'язані з обліком облігацій за 2007р.

Визначити, який фінансовий результат отримує інвестор від цих облігацій у 2007 та 2011 роках?

Визначити, яку суму прибутку отримає інвестор за 5 років?

№ 5.4. Підприємство «Надія» 01.01.07р. випустило в обіг 15%-ві облігації на 3 роки з виплатою відсотків два рази на рік: 01.07 і 31.12. Номінальна вартість облігації - 10 000 грн. Підприємство «Алекс» готове купити ці облігації, але якщо їх дохідність буде складати 20%. В результаті переговорів емітент погодився продати підприємству «Алекс» 30 облігацій за ціною, яка забезпечить 20% доходності облігацій. Підприємство «Алекс» 01.01.07р. купило 30 облігацій. Необхідно:

Визначити ціну облігації.

Зробити розрахунок амортизації дисконту облігацій до моменту їх погашення.

Визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2008р.

Скласти записи, пов'язані з обліком облігацій, за 2007 рік.

Визначити, яку суму прибутку отримує підприємство «Алекс» від володіння облігаціями за три роки.

№ 5.5. ВАТ «Надія» випустило 10%-і облігації номінальною вартістю 1 000 000 грн., на 5 років, з виплатою відсотків один раз на рік (31.12).

Підприємство «Алекс» купило ці облігації, але з умовою, що вони забезпечують 12%-ву дохідність.

Необхідно:

Розрахувати,  скільки  сплатило  за ці  облігації підприємство «Алекс».

Розрахувати балансову вартість цих облігацій на кінець кожного з п'яти років.

Зробити бухгалтерські проводки в момент придбання облігацій та в кінці першого року при умові, що відсотки 31.12 отримані.