Контрольні запитання

Що таке фінансовий інструмент?

Дайте визначення і наведіть приклади:

а)         фінансових активів;

б)         фінансових зобов'язань;

в)         інструментів власного капіталу.

Чому контракт на постачання товарів не відноситься до фінансових інструментів?

Поясніть, чому аванс, сплачений постачальнику, не відноситься до фінансових активів?

Що характерно для похідних фінансових інструментів?

Що таке фінансова інвестиція?

В яких формах можна здійснювати інвестування в інше підприємство?

Чим відрізняються поточні фінансові інвестиції від довгострокових?

Поясніть різницю між акціями і облігаціями.

За якою оцінкою первісно відображаються в обліку придбані за гроші поточні фінансові інвестиції?

З чого складається собівартість фінансових інвестицій?

За якою оцінкою первісно відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції, отримані:

а)         в обмін на інші цінні папери;

б)         в обмін на акції власної емісії.

За якою оцінкою відображаються поточні фінансові інвестиції на дату балансу?

Як оцінюються поточні фінансові інвестиції на дату балансу, якщо не можна достовірно визначити їх справедливу вартість?

Як відображаються отримані за поточними фінансовими інвестиціями доходи (дивіденди, відсотки тощо) в обліку інвестора?

Які бухгалтерські проводки робить інвестор на такі господарські операції:

а)         придбано акції терміном на півроку;

б)         отримано дивіденди на акції;

в)         проведена уцінка акцій до справедливої вартості;

г)         проведена дооцінка акцій до справедливої вартості;

д)         через півроку акції продано.

Чому боргові цінні папери називаються утримуваними до погашення, а майнові цінні папери так не називаються?

На якому рахунку бухгалтерського обліку обліковуються довготермінові інвестиції?

У кого обліковуються інвестиції: у інвестора чи в емітента? Поясніть чому.

Як оцінюються довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання?

Від чого залежить метод оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу?

Від чого залежить метод оцінки на дату балансу довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності?

Які фінансові інвестиції, що надають право власності, оцінюються на дату балансу за справедливою вартістю?

Якими проводками відображається в бухгалтерському обліку:

а)         дооцінка довгострокових фінансових інвестицій, що надають
право власності, до справедливої вартості;

б)         уцінка довгострокових фінансових інвестицій, що надають
право власності, до справедливої вартості.

Які фінансові інвестиції, що надають право власності, оцінюються на дату балансу за методом участі в капіталі?

Поясніть зміст оцінки за методом участі в капіталі.

Яка робиться проводка в бухгалтерському обліку інвестора на частку прибутку об'єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

Яка проводка робиться в бухгалтерському обліку інвестора на частку збитку об'єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

До якого значення зменшується вартість інвестицій у інвестора в зв'язку зі збитками в об'єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

Якою проводкою відображаються у інвестора оголошені дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

Наведіть приклади боргових інвестицій.

За якою оцінкою обліковуються у інвестора боргові інвестиції в момент їх придбання?

За якою оцінкою обліковуються у інвестора боргові інвестиції на дату складання Балансу?

Що таке дисконт?

Як між собою пов'язані ринкова вартість облігації та її дохідність?

Чому дорівнює дохід інвестора за весь строк служби облігації, якщо вона придбана з дисконтом?

Чому дорівнює дохід інвестора за весь строк служби облігації, якщо вона придбана з премією?

Як розраховується ринкова ціна облігації?

Як відображаються в обліку інвестора відсотки за облігаціями?

Зміст амортизації за методом ефективної ставки відсотка.

Як розраховується величина ефективної ставки відсотка?

Що таке «амортизована собівартість фінансової інвестиції»?

Чому дорівнює амортизована собівартість фінансової інвестиції на дату її погашення?

Як відображаються в обліку сплачені в момент придбання облігації незароблені відсотки (якщо облігація придбана між датами виплати відсотків)?