5.3 Облік поточних фінансових інвестицій

Поточні фінансові інвестиції, згідно з П(С)БО 12, первісно оцінюються за собівартістю, яка включає ціну придбання та всі додаткові витрати, які були понесені при придбанні цих інвестицій (гонорари, комісійні винагороди, мито, податки та інше).

Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші цінні папери або цінні папери власної емісії, то їх собівартістю є справедлива вартість переданих в оплату цінних паперів. Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші активи, їх собівартість дорівнює справедливій вартості переданих активів.

На дату складання Балансу вартість поточних фінансових інвестицій може бути іншою, відрізнятися від собівартості, тому, згідно з П(С)БО 12, поточні фінансові інвестиції відображаються в Балансі за справедливою вартістю, причому їх оцінка та облік здійснюються за кожним видом фінансових інвестицій. Якщо на дату Балансу справедливу вартість достовірно визначити неможливо, такі фінансові інвестиції відображаються в Балансі за їх фактичною собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Придбання короткострокових фінансових інвестицій відображається в обліку за дебетом рахунку 35, а кредитуються різні рахунки, залежно від форми сплати за них, тобто:

Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції" Кт 30 "Каса" - при сплаті готівкою;

Кт 31 "Рахунки в банках" - при сплаті шляхом перерахунку;

Кт 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" — при отриманні

в оплату за реалізовану продукцію;

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами" — при отриманні у погашення дебіторської заборгованості;

Кт 46 "Неоплачений капітал" — при отриманні як внесок до статутного капіталу та інші.

Приклад 5.1. Підприємство «А» придбало 500 акцій підприємства «Б» на загальну суму 6000 грн. При цьому сплатило брокеру - 200 грн. Підприємство «А» має намір утримувати ці акції не більше року.

У бухгалтерському обліку буде зроблено запис: Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 6 200

Кт 31 "Рахунки в банках" (при сплаті за акції грошима) - 6 200

Доходи (дивіденди, відсотки тощо), які отримані або підлягають отриманню за поточними фінансовими інвестиціями, відображаються інвестором як фінансовий дохід.

Приклад 5.2. Підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди в сумі 3 грн. за акцію.

Якщо у підприємства «А» 500 акцій підприємства «Б», то в бухгалтерському обліку підприємства «А» ця подія буде відображена наступним чином: Дт 31 "Рахунки в банках" - 1 500

Кт 731 "Дивіденди одержані" - 1 500

Реалізація поточних фінансових інвестицій відображається в обліку за таким самим принципом, як будь-яка реалізація, тобто виручка від реалізації відображається на рахунку 7го класу -741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій", їх собівартість відображається на рахунку 9го класу - 971 "Собівартість реалізованих інвестицій". Рахунки 741 та 971 закриваються на рахунок 793 "Результати іншої звичайної діяльності", на якому розраховується фінансовий результат від цієї операції: прибуток або збиток, який вже з рахунку 793 списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Схематичне відображення в бухгалтерському обліку реалізації поточних фінансових інвестицій наведено на рис.5.3.


Приклад 5.3. Підприємство «А» має 500 акцій підприємства «Б», собівартість яких 6 200 грн. Половину цих акцій підприємство «А» продає за 3 500 грн. У бухгалтерському обліку ця подія буде відображена наступним чином:

Сума отриманих грошових коштів Дт 31 "Рахунки в банках" - 3 500

Кт 741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій" - 3 500

Собівартість реалізованих акцій (6 200x0,5)

Дт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" - 3 100 Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 3 100

В кінці звітного періоду

а)         закриття рахунку 741

Дт 741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій" - 3 500 Кт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 3 500

б)         закриття рахунку 971

Дт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 3 100

Кт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" - 3100

в)         закриття рахунку 793

Дт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 400

Кт 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) " - 400 Таким чином, підприємство «А» отримало від реалізації акцій прибуток в сумі 400 грн.

При проведенні переоцінки поточних фінансових інвестицій на дату Балансу до справедливої вартості підприємство отримує або доходи (рах. 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"), або витрати (рах. 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій") з одночасним, відповідно, збільшенням або зменшенням вартості фінансових інвестицій (рах. 35 "Поточні фінансові інвестиції").

Приклад 5.4. Підприємство «А» володіє акціями підприємств «Б» і «С». На 31.12.200Х р. вартість цих інвестицій розраховується:


В бухгалтерському обліку переоцінка акцій на 31.12.200Х р. до справедливої вартості буде відображена таким чином:

Дооцінка акцій підприємства «Б»:

Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 400

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 400

Уцінка акцій підприємства «С»:

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - 200 Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 200

5.4 Облік довгострокових фінансових інвестицій

Інвестор направляє свої гроші або інші активи в інвестоване підприємство шляхом купівлі частки в його статутному капіталі (купівлі акцій), або надає йому в борг (купує облігації, векселі та інші боргові цінні папери). Тому в обліку фінансові інвестиції поділяються на майнові, що надають право власності інвестору на майно інвестованого підприємства (акції або частки в статутному капіталі), і на боргові (облігації, векселі, інше).

Боргові фінансові інвестиції завжди мають свій термін погашення, а майнові - безстрокові.

Залежно від наміру інвестора, боргові цінні папери можуть утримуватися інвестором до настання терміну погашення (до їх погашення), а можуть бути реалізовані іншим інвесторам раніше (до настання терміну погашення). Для обліку довгострокових фінансових інвестицій використовується рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігацій державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених в Україні та за кордоном.

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Цей рахунок має такі субрахунки:

141      "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в
капіталі";

"Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

"Інвестиції непов'язаним сторонам".

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування.

Згідно з П(С)БО 12, первісно всі фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю, а при оцінці на дату складання балансу вони оцінюються по-різному залежно від виду фінансових інвестицій та інших моментів, про що мова піде далі.

Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності, залежить від ступеня впливу інвестора на об'єкт інвестування. Ступінь впливу інвестора, залежить від частки, якою він володіє в статутному капіталі об'єкта інвестування (табл.5.2).

Таблиця 5.2

Методи оцінки та обліку інвестицій, що надають право

власності

 

Частка в статутному капіталі об'єкта інвестування, (%)

Рівень впливу інвестора

Метод оцінки та облік інвестицій

До 20

Не має суттєвого впливу або контролю

Інвестиції відображаються за справедливою вартістю

20 - 50

Суттєвий вплив, але не здійснює контроль

Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства відображаються в обліку:

-           за методом участі в капіталі;

-           за справедливою вартістю

Більше 50

Здійснює контроль

Інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. Фінансові звіти консолідуються

Розглянемо зміст методів оцінки та обліку фінансових інвестицій, наведених в табл.5.2.

Приклад 5.5. Підприємство «Алекс» 8 вересня 2006 року придбало 5000 акцій підприємства «Б» на загальну суму 100 000 грн. (номінальна вартість акцій 10 грн.), що становить 10% випущених підприємством «Б» акцій, та 15% акцій підприємства «С» (4500 штук за номінальною вартістю) за 22 500 грн. Підприємство «Алекс» має намір утримувати ці акції багато років.

На 31.12.2006р. ринкова (справедлива) вартість акцій підприємства «Б» — 15 грн., а підприємства «С» — 6 грн. Підприємство «Б» 20.02.2007р. оголосило дивіденди в розмірі 10% від номінальної вартості, а 20.03.2007р. - сплатило їх. 01.04.2007р. підприємство «Алекс» продало 2000 акцій підприємства «Б» за ціною 22 грн. за акцію. Гроші отримано.

Всі ці операції в бухгалтерському обліку інвестора (підприємства «Алекс») будуть відображені наступним чином:

08.09.06р. Сплачено за акції. Акції отримано — 122 500 Дт 14 "Довгострокові інвестиції" — 122 500


Кт 31 "Рахунки в банках" — 122 500

Підприємство «Алекс» не має суттєвого впливу на об'єкти інвестування (10% та 15%), тому ці акції 31.12.2006р. треба переоцінити до справедливої вартості (табл. 5.3).

31.12.2006р. Переоцінка акцій до справедливої вартості:

акції підприємства «Б»

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" —

25 000

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" — 25 000

акції підприємства «С»

Дт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" - 4 500

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 4 500

3.         20.02.07р. Відображено нараховані дивіденди
10% від 10 грн.х5000 = 5000 грн.

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 5 000 Кт 731 "Дивіденди одержані" - 5 000

20.03.07р. Отримано дивіденди Дт 31 "Рахунки в банках" - 5 000

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 5 000

01.04.07р. Відображення в обліку реалізацію акцій

отримано гроші за реалізовані акції 22x2000=44 000 грн.: Дт 31 "Рахунки в банках" — 44 000

Кт 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" — 44 000

списана собівартість реалізованих акцій 15x2000=30 000 грн.:

Дт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" — 30 000 Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" — 30 000 Наприкінці звітного періоду рахунки 741 та 971 будуть закриті

на рах. 793 "Результати іншої звичайної діяльності", який, в свою

чергу,  буде закритий на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки

(непокриті збитки) ".

Таким чином, при відсутності суттєвого впливу, довгострокові

інвестиції  обліковуються  за  справедливою  вартістю.  В цьому

випадку:

—        уцінка і дооцінка фінансових інвестицій на дату балансу визначається відповідно витратами (рах. 975) або доходом (рах. 74) в кореспонденції з рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

дивіденди визнаються в момент їх оголошення доходами (рах. 731).

Суть методу участі в капіталі: інвестор має дохід від інвестицій, еквівалентний своїй частці в збільшенні загальної суми власного капіталу об'єкту інвестування. Тобто, якщо у об'єкта інвестування збільшиться власний капітал, то частина цього збільшення пропорційно частці інвестора в статутному капіталі об'єкта інвестування відображається у інвестора як дохід (рахунки 721, 722, 723) або зростання додаткового капіталу (рах.422, 425) з одночасним зростанням вартості інвестиції (рах. 14).

У випадку, коли в об'єкта інвестування зменшиться власний капітал за звітний період, то інвестор повинен відобразити в обліку витрати (рах. 961, 962, 963) або зменшення додаткового капіталу (рах.421, 425) з одночасним зменшенням вартості інвестиції (рах. 14).

Дивіденди визнаються інвестором в момент їх оголошення і зменшують суму інвестицій, тобто з виплатою дивідендів у об'єкта інвестування зменшується власний капітал, тому сума власного капіталу на частку інвестора зменшується.

Таким чином, при використанні методу участі в капіталі вартість інвестиції (рах.14) завжди повинна дорівнювати частці інвестора в статутному капіталі, помноженої на всю суму власного капіталу об'єкта інвестування.

Приклад 5.6. 02.01.07 р. підприємство «Алекс» купило 8000 шт. акцій підприємства «Б» за номінальною вартістю (5грн. за 1 акцію), що складає 40% статутного капіталу підприємства «Б».

01.02.08 р. підприємство «Б» оголосило прибуток за 2007 рік в розмірі 120 000 грн. Інших змін в капіталі підприємства «Б» за 2007 рік не було.

15.03.08 р. підприємство «Б» оголосило дивіденди в розмірі 1,5 грн. на акцію. 156

10.05.08 р. підприємство «Алекс» отримало дивіденди.

Облік інвестицій на підприємстві «Б» повинен здійснюватися за методом участі в капіталі, тому що інвестор має 40% в статутному капіталі об'єкта інвестування.

Всі ці події в бухгалтерському обліку інвестора (підприємства «Алекс») будуть відображені наступним чином:

02.01.07 р. Сплачено за акції підприємства «Б»:

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" - 40 000

Кт 31 "Рахунки в банках" - 40 000

01.02.08 р. Визначена частка доходу в зв'язку зі зростанням власного капіталу підприємства «Б» за 2007 рік на 120 тис.грн. (120x0,4=48 тис.грн.):

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в

капіталі" - 48 000

Кт 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані компанії» - 48 000

15.03.08 р. Відображено     оголошені     дивіденди     (1,5x8000 =

12000 грн.):

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 12 000

Кт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" - 12 000

10.05.08 р. Отримано дивіденди:

Дт 31 "Рахунки в банках" - 12 000

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 12 000 На   31.12.08 р.   балансова  вартість   інвестицій підприємства «Алекс» в підприємство «Б» становить 76 000 грн.:

 

Дт

Рах. 141

Кт

С. 31.12.07р. - 40 000

 

2) 48 000

3) 12 000

Об. 48 000

Об. 12 000

С. 31.12.08р. - 76 000

 

 

 

 

 

Зміни в оцінці фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, відносяться або на рахунки доходів і витрат, або на додатковий капітал. Це залежить від того, за рахунок чого змінився власний каптал емітента: прибутку, емісійного доходу або інших складових власного капіталу. На рис. 5.4 і в табл. 5.4 показано відображення результатів дооцінки або уцінки фінансових інвестицій на дату балансу згідно з П(С)БО 12. 

Справедливу вартість визначити неможливо

 

За собівартістю з врахуванням зменшення корисності

 

Справедливу вартість достовірно можна визначити І

За справедливою вартістю


 

Амортизація премії

Амортизація дисконту

1 1

Інші фінансові витрати (рах. 952)

Інші фінансові доходи (рах.733)

 

 

Зменшення балансової вартості


Збільшення справедливої (балансової) вартості

Зменшення справедливої (балансової) вартості

 

Інші витрати (рах.975)

Інші доходи (рах.746)

Інші витрати (рах.975)

 

Рис.5.4 - Відображення результатів дооцінки (уцінки) фінансових інвестицій на дату балансу згідно П(С)БО 12 (в кореспонденції з рахунками 35, 14)Облік фінансових інвестицій до погашення. Боргові цінні папери, які утримуються до погашення, дають право інвестору на отримання фіксованого доходу протягом дії цих паперів (проценти по облігаціях інвестор отримує один раз або кілька разів на рік відповідно до умов, зафіксованих в момент випуску облігацій), а також на отримання номінальної вартості цих цінних паперів при закінченні терміну їх дії (це називають погашенням облігацій або інших цінних паперів).

Боргові цінні папери, як правило, мають номінальну вартість і встановлений відсоток доходності. Наприклад, облігація випущена номіналом 100 000 грн. на 3 роки з виплатою в кінці кожного року 12% річних.

Але не завжди цінні папери купуються за номінальною варістю. Наприклад, випущену облігацію ніхто не купує за 100 000 грн., тому що її дохідність (12% річних) не влаштовує інвесторів. Інвестори згідні купити цю облігацію, якщо її дохідність буде, скажімо, 20% річних. Облігація вже надрукована, отримано всі дозволи на її випуск. Це досить складна і дорога процедура. Щоб не передруковувати облігацію і не починати все спочатку, і при цьому забезпечити інвесторам 20% доходності, продають цю облігацію дешевше (з дисконтом). Якщо цю облігацію продати за 60 000 грн., то її дохідність буде 20%, оскільки щорічно, згідно умов випуску цієї облігації, інвестор буде отримувати 12% від номіналу, тобто 12 000 грн. на рік, що дорівнює 20% від інвестованих в облігацію

60 000 грн.

Таким чином, якщо підвищується дохідність облігації, то ціна її падає, і, навпаки, якщо облігації користуються попитом на ринку, їх ціна зростає, а дохідність - зменшується. Наприклад, якщо цю облігацію купили за 120 000 грн., то щорічно все рівно інвестор буде отримувати 12 000 грн. доходу (12% від 100 000 грн.), тобто дохідність інвестованих грошей в цю облігацію буде 10% (12000:120000). В такому випадку облігація продається з премією (премія емітенту).

Ринкова вартість облігації, тобто за скільки вона продається (купляється), якщо номінальна ставка відсотка не влаштовує інвестора, розраховується таким чином: теперішня вартість відсоткових платежів + теперішня вартість номіналу.

Приклад 5.7. П'ятирічна 1 000 грн. облігація з 10% річних, які виплачуються один раз на рік, купується, якщо вона забезпечить 12% доходності. То її ринкова ціна буде дорівнювати: 100 грн. - щорічні відсотки за кожен з 5 років, тобто ануїтет, теперішня вартість якого при бажаних 12% складає: 100x3,605= 360,5 (грн.).

Теперішня вартість номіналу (1 000грн.) через 5 років при бажаних 12%: 1 000x0,5674=567,4 (грн.).

Вартість облігації, при умові, що її доходність складає 12%: 360,5+567,4=927,9 (грн.).

Якщо відсотки виплачуються декілька разів на рік, то при розрахунку вартості облігації це враховується таким чином: теперішня вартість майбутніх грошових потоків розраховується, виходячи з реальної кількості виплат відсотків за весь період, реальної суми відсотків і величини відсотків за період виплати.

Приклад 5.8. Якщо п'ятирічна 1 000 грн. облігація з 10% річних, які виплачуються 2 рази на рік, повинна забезпечити 12% доходності, то її ринкова вартість буде: 0,1x1 000=100 (грн.) - це щорічний відсотковий дохід, а оскільки він виплачується два рази на рік, то сума піврічних відсотків складатиме 100:2=50 (грн.), але за 5 років таких виплат буде 10. Тому теперішню вартість грошових потоків від цієї облігації розраховують при бажаних 6% (за півроку) і 10 періодах: 50x7,360+1 000x0,5584=926,4 (грн.).

Оскільки погашення облігації завжди відбувається по номіналу, тоді, якщо облігація куплена з дисконтом, дохід від цієї облігації за весь термін її дії складатиме: процентний дохід за всі роки + дисконт при погашенні облігації.

А якщо облігація куплена з премією, то дохід від цієї облігації за весь термін її дії складає: процентний дохід за всі роки - премія при погашенні облігації.

Але несправедливо премію або дисконт визнавати доходом або витратами в один (останній) рік дії облігації. Це є результатом інвестування грошей за весь час дії облігації. Тому дохід від дисконту або витрати від премії розподіляють на всі роки дії цієї облігації методом амортизації (подібно до амортизації необоротних активів).

В зв'язку з цим, інвестиції в боргові цінні папери в момент придбання відображаються в обліку по собівартості. Якщо облігацію номінальною вартістю 100 000 грн. купили за 60 000 грн., то в бухгалтерському обліку буде зроблено запис: Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" - 60 000

Кт 31 "Рахунки в банках" - 60 000

А в момент нарахування доходів відображаються в бухгалтерському обліку і нараховані доходи, і сума амортизації дисконту (або премії, якщо облігація куплена з премією), тобто робляться наступні записи:

на суму нарахованого доходу

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" Кт 732 "Відсотки одержані"

на суму амортизації дисконту

Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" Кт 73 "Фінансові доходи"

на суму амортизації премії Дт 95 "Фінансові витрати"

Кт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Таким чином, якщо облігація була придбана з дисконтом, то кожний раз в момент нарахування відсотків внаслідок амортизації дисконту її балансова вартість буде зростати (Дт рах. 143). В результаті до терміну погашення балансова вартість облігації завжди буде дорівнювати номінальній. Таким же чином, і у випадку придбання облігації з премією. Але в такому разі вона при придбанні обліковується по ціні вищій за номінальну, а в результаті амортизації премії ця ціна кожен раз зменшуватиметься (Кт рах. 143), і в кінці терміну дії облігації вона дорівнюватиме номінальній вартості.

Часто боргові зобов'язання, в тому числі і облігації, купуються між датами сплати відсотків. Наприклад, відсотки сплачуються один раз на рік 31.12. Фірма купила облігацію 1-го жовтня. 31 грудня вона отримує всю суму річних відсотків. Але це неправильно, тому що ця фірма вклала свої гроші в цьому році тільки на три місяці, а не на рік. Тому в момент покупки облігації інвестор разом з вартістю облігації повинен сплатити незароблені відсотки.

Наприклад, п'ятирічну 1 000 грн. облігацію з 12% річних, які сплачуються двічі на рік (01.07 і 31.12) інвестор купує за номінальною вартістю 30.11. Він повинен сплатити (1 000 грн.+ 6%*1000:6*5)=1 050 грн., в тому числі 1 000 грн. за облігацію і 50 грн. - авансовий платіж незароблених доходів (Дт рах.732 "Відсотки одержані"), який погашається 31.12 при отриманні піврічної суми відсотків (60 грн.).

Залишилось встановити, за якою ставкою треба амортизувати премію або дисконт. Простіше було б використовувати прямолінійний метод: суму премії (або дисконту) поділити на кількість разів нарахування відсотків, але П(С)БО 12 передбачено для цього використовувати метод ефективної ставки відсотку - це метод нарахування амортизації дисконту або премії, за якими сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Ефективна ставка відсотка - це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотку та премії) на середню величину собівартості інвестиції та вартості її погашення.

Приклад 5.9. 1 січня 2006 року підприємство «Алекс» придбало 10 облігацій за 70 000 грн. номінальною вартістю 10 000 грн. кожна. Облігації випущені на 3 роки з 7% доходністю. Відсотки сплачують 1 раз на рік - 31.12.

Номінальна річна сума відсотка: 0,07х(10х10 000)=7000 грн.

Ефективна ставка відсотку:

7000 + (100000 - 70000):3 _ 20% (70000 +100000):2     _ °

Таблиця 5.5

Розрахунок амортизації дисконту та балансової вартості

облігації

 

Дата

Номінальна вартість відсотка (0,07^100 000)

Сума відсотка за ефективною ставкою (0,2*гр.5)

Сума амортизації дисконту (гр. 3-гр2)

Амортизована собівартість облігацій

1І2      | 3

4            1 5

01.01.06р. 31.12.06р. 31.12.07р. 31.12.08р.

7000 7000

7000

14            000

15            400

*

7000 8400

100 000-85 400=14 600*

70 000

70 000+7000=77 000 77 000+8400=85400 100 000

* в  останній рік сума амортизації дисконту розраховується як різниця між номінальною вартістю (100 000 грн.) і амортизованої собівартістю на початок періоду (85400 грн.), тому немає змісту розраховувати суму відсотка за ефективною ставкою в останній рік

У бухгалтерському обліку підприємства «Алекс» будуть зроблені такі записи, (грн.):

01.01.06р. Придбані облігації:

Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" - 70 000

Кт 31 "Рахунки в банках"    - 70 000

31.12.06р. Нараховані відсотки :

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 7 000 Кт 732 "Відсотки одержані" - 7 000

31.12.06р. Списано амортизацію дисконту:

Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" - 7 000

Кт 733 "Інші доходи від фінансових операцій" - 7 000 31.12.07р. на 8 400 грн., а 31.12.08 р. на 14 600 грн. буде зроблена

така ж сама проводка. Отже, на момент погашення облігацій їх

балансова вартість буде дорівнювати 100 000 грн.

Розглянемо аналогічний приклад, але якщо амортизується премія.

Приклад 5.10. Підприємство «Алекс» 2 січня 2007р. купило 10 облігації за 120 000 грн. номінальною вартістю 10000 грн. кожна. Облігації випущені на 2 роки з 12% доходністю. Відсотки сплачують два рази на рік: 01.07 і 31.12.

Номінальна сума відсотка за півроку 0,06x100 000=6 000 грн.

Ефективна ставка піврічного відсотку : 6000 - (120000 -100000)/4 _ (120000 +100000)/2 _


 

0,91%


В бухгалтерську обліку підприємства «Алекс» будуть зроблені такі записи:

02.01.07р. Придбані облігації :

Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" - 120 000 Кт 31 "Рахунки в банках" - 120 000

01.07.07р. Нараховані відсотки:

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 6 000 Кт 732 "Відсотки одержані" - 6 000

01.07.07р. Амортизація суми премії: Дт 95 "Фінансові витрати" - 4 908

Кт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" - 4 908.

Така проводка робиться кожні півроку на суми, вказані в гр.4 табл.5.7. В результаті, на момент погашення облігації, її балансова вартість дорівнює номінальній. Таким чином, боргові фінансові інвестиції, які утримуються до погашення, на дату складання балансу відображаються за амортизованою собівартістю.

Вимоги до розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності наведені в П(С)БО 12, яким необхідно керуватись при складанні приміток до річної фінансової звітності.

Для    узагальнення    інформації   про    фінансові інвестиції підприємства використовують регістри: Журнал 4 (розділ ІІ - за кредитом рах. 14, 35); Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій 4.2.