4.3 Облік векселів одержаних

Вексель - це цінний напір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Привабливість векселя до використання зумовлене тим, що це не тільки зобов'язання, а й цінний папір, котрий можна продати, купити, заставити, обміняти тощо. Перевагою векселя над іншою дебіторською заборгованістю є те, що за векселем можна отримати дохід у вигляді відсотків або певної суми, а також те, що він відрізняється більшою ліквідністю, ніж поточна дебіторська заборгованість.

Видавати вексель можна лише за оформленням грошового боргу за фактично відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги. Векселі класифікуються на:

прості та переказні;

відсоткові та безвідсоткові.

Простий вексель виписується позичальником (векселедавцем) і містить нічим не зумовлене зобов'язання сплатити певну суму грошей кредиторові (векселедержателю).

Переказний вексель виписується кредитором (векселедавцем) і містить нічим не обумовлену пропозицію до позичальника сплатити певну суму грошей третій особі.

Переказний вексель відрізняється від простого тим, що об'єднує принаймні трьох суб'єктів фінансово-господарської діяльності: векселедавця (трансанта) - особу, яка видала вексель; векселедержателя (ремітента) - особу, якій видали вексель; платника (трасата) - особу, котрій векселедавець пропонує оплатити вексель. Оскільки платник не бере участі у складанні векселя, то векселедержатель направляє після отримання вексель платнику для акцепту, тобто відмітки на бланку векселя про згоду оплатити його. У випадку повної або часткової відмови від акцепту векселя, векселедержатель має право вимагати оплатити вексель векселедавця. Фактично простий вексель є спрощеною формою переказного, у якому векселедавець та платник співпадають.

При передачі як простого, так і переказного векселя векселедержателем (індосантом) робиться передавальний напис (індосамент) на зворотному боці векселя. Якщо не обумовлено інше, індосант відповідає за акцепт та платіж.

Відсоткові векселі містять визначену ставку річного відсотка за векселем. Наприклад, отримано вексель строком на 90 днів на суму 1000 грн. із річною ставкою 10 %. Розмір доходу за векселем розраховується так:

1000 х 0,1  ПА _

            -х 90 = 25 (грн )

360 (грн.)

У безвідсоткових векселів відсоток або входить до номінальної вартості, або відсутній. Розмір доходу за векселем дорівнює різниці номінальної вартості та фактичної суми дебіторської заборгованості. Припустимо, підприємство отримало вексель на суму 1000 грн. в погашення заборгованості розміром 700 грн. Таким чином, дохід за векселем дорівнює 300 грн. (1000 грн.-700 грн.).

Нарахування доходу за відсотками починається з дня видачі векселя, якщо в ньому не обумовлено інший строк і закінчується у день пред'явлення векселя до погашення.

Облік отриманих векселів проводиться за номінальною вартістю на рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані", який має два субрахунки:

"Короткострокові векселі, одержані в національній валюті";

"Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті".

Облік простого та переказного векселів подібний. Відмінності можна знайти в обліку відсоткового та безвідсоткового векселів. Тому усі господарські операції з векселями розглядатимуться для цих двох видів векселів окремо.

Приклад 4.8. 1 січня за відвантажену продукцію підприємством отримано відсотковий вексель на 90 днів від ВАТ "Коло" номінальною вартістю 2000 грн. з річною ставкою відсотка 10% в погашення заборгованості на ту ж суму. 31 березня зобов'язання за векселем та відсотки було оплачено.

Розмір доходу за векселем у вигляді відсотків дорівнює 50 грн. (2000 грн. х0,1х90/360).

В бухгалтерському обліку операції, пов'язані із придбанням та погашенням векселя, слід відобразити наступними записами:

Відвантажено продукцію

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 2000

Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 2000 Одночасно на суму ПДВ

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 333,3 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 333,3

Отримано відсотковий вексель

Дт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті" - 2000 Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 2000

Нараховано відсотки за векселем

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 50 Кт 732 "Відсотки одержані" - 50

Отримано грошові кошти в погашення векселя

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 2000 Кт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті" - 2000

Одержано відсотки за векселем

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 50 Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 50

При одержанні безвідсоткового векселя, номінальна вартість якого більша за суму дебіторської заборгованості, дохід за векселем відноситься на доходи майбутніх періодів і кожного звітного періоду списується на рахунок 732 "Відсотки одержані".

Приклад 4.9. 1 лютого підприємством отримано безвідсотковий вексель від покупця строком на 90 днів номінальною вартістю 2000 грн. в погашення заборгованості у розмірі 1820 грн. 1 травня оплачено номінальну вартість векселя.

Дохід за векселем дорівнює 180 грн. (2000 - 1820).

Оскільки обліковувати безвідсотковий вексель потрібно за номінальною вартістю, то при отриманні такого векселя дохід, тобто різницю між номіналом та сумою дебіторської заборгованості, потрібно віднести до складу доходів майбутніх періодів.

1 лютого зараховано вексель на суму дебіторської заборгованості Дт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті"   - 1820

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 1820

Дохід за векселем віднесено на доходи майбутніх періодів

Дт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті"   - 180
Кт 69 "Доходи майбутніх періодів"            - 180

3.         На дату складання балансу дохід за перші два місяці віднесено до
доходів звітного періоду

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 120 Кт 732 "Відсотки одержані" - 120

1 травня отримано грошові кошти в погашення векселя Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 2000

Кт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті" - 2000

Визнано дохід за векселем

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів"        - 60 Кт 732 "Відсотки одержані" - 60

У випадку непогашення векселя у встановлений строк, його номінальна вартість разом із відсотками відносяться до складу дебіторської заборгованості.

Приклад 4.10. Покупцем не погашено відсотковий вексель, отриманий на умовах прикладу 4.8.

В бухгалтерському обліку необхідно зробити наступні записи:

1.         Віднесено заборгованість за векселем до складу дебіторської
заборгованості на суму номінальної вартості

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 2000

Кт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті" - 2000

2.         Віднесено   нараховані   відсотки   до    складу дебіторської
заборгованості

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 50 Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 50

Однією з переваг використання векселів у практиці господарської діяльності є можливість дострокового одержання за ним грошових коштів. Зокрема, одним із фінансових інструментів прискорення оборотності активів є дисконтування векселя у банку.

Векселедержатель передає банку свої права шляхом іменного індосамента. Сума, що утримується на користь банку як дисконт, що

135

розраховується на підставі відсоткової ставки обліку векселів у банку, і її розмір установлюються банком за погодженням з векселедержателем. Сума, що утримується банком, розраховується за формулою:

СБ=    СПВХ ТП   хВДБ 360днівх100%

де СБ   - сума, що утримується банком;

СПВ - сума погашення векселя;

ТП   - термін, що залишився до погашення векселя (дні); ВДБ - відсоток, під який банк дисконтує вексель.

СПВ = НВ + ВВ

де НВ - номінальна вартість векселя;

ВВ - відсотки за векселем.

Таким чином, підприємство отримає від банку різницю між

сумою погашення векселя та сумою, що утримується банком.

Приклад 4.11. Дані про вексель візьмемо із прикладу 4.8.

Підприємство дисконтувало 01.03 вексель у банку під 15% річних.

Значить, сума, що утримується банком, дорівнює:

(2000 + 50) х 30  „ЛГ _

^          '-          х 0,15 = 26 (грн)

360 (грн.)

Підприємство отримає у банку 2024 грн. (2000 + 50 - 26).

1січня отримано відсотковий вексель

Дт 341 "Короткострокові векселі одержані в нац. валюті" - 2000 Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 2000

1 березня дисконтовано вексель у банку

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 2024

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 2024 Одночасно на суму ПДВ

Дт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 4 Кт 641 "Розрахунки за податками" - 4

Списано номінальну вартість векселя

Дт 977 "Інші витрати звичайної діяльності" - 2000

Кт 341 "Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті" - 2000

Одержано гроші від банку за дисконтований вексель Дт 311 "Поточні рахунки у банку" - 2024

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 2024

Обліку та аналізу розрахунків з дебіторами приділяється значна увага управління. Оскільки дебіторська заборгованість відволікає дефіцитні ресурси підприємства у  активи,  котрі не приносять доходів, то розмір боргів дебіторів, склад дебіторів та їх платоспроможність підлягають вивченню, аналізу, контролю та застосуванню фінансових інструментів, що допоможуть прискорити оборотність дебіторської заборгованості або отримати дохід від таких боргів. Зокрема, можна використати різні методи прискорення інкасації дебіторської заборгованості, отримати вексель, що передбачає одержання доходу, передати вексель, розраховуючись із кредитором або дисконтувати його у банку.