ВСТУП

В ринкових умовах господарювання основним завданням управління є формування у бухгалтера принципово нової філософії, що передбачає прозорість процесу обліку і його цільову орієнтацію на забезпечення ефективності управління господарською діяльністю підприємства.

Модель облікової системи залежить від поставлених перед управлінням завдань, форми (централізованої чи децентралізованої) та структури організації підприємства, форми власності, виду діяльності, рівня комп'ютеризації обліку та інших факторів.

На невеликих підприємствах системою інформаційного забезпечення управління може бути фінансовий облік, а на крупних виробничих підприємствах, де необхідно організовувати ефективний контроль за використанням ресурсів та приймати оперативні рішення, розробляти плани господарської діяльності на підставі облікової інформації, аналізувати хід їх виконання, впроваджують ще й управлінський облік. В будь-якому разі, ці підсистеми тісно пов'язані, оскільки ґрунтуються на даних про господарські процеси і явища, що відбуваються на підприємстві та фіксуються в первинних облікових документах.

Якщо управлінський облік організовується виключно до інформаційних потреб управління, то дані фінансового обліку використовуються при складанні звітності для зовнішніх користувачів. Методику його ведення чітко регламентовано Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Без розуміння основних принципів фінансового обліку, особливостей відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності жоден економіст, фінансист, менеджер не може бути фахівцем високого кваліфікаційного рівня. Тому автори даного навчального посібника поставили перед собою завдання в доступній формі подати основні засади та методику ведення фінансового обліку, починаючи з його ідеології, та закінчуючи технікою складання фінансової звітності і коригування її показників.

Мета вивчення дисципліни "Фінансовий облік" - опанування теорії і практики ведення обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський   облік   і   фінансову   звітність   в   Україні" та

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

Після вивчення курсу студент повинен набути знань щодо організації і ведення обліку активів, пасивів, доходів і витрат підприємства на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів. В подальшому ці знання студенту спеціальності «Облік і аудит» необхідні при вивченні фахових дисциплін: "Облік в галузях народного господарства", "Організація і методика проведення аудиту", "Організація обліку», "Звітність підприємства".

Кожний розділ навчального посібника містить теоретичний матеріал, контрольні запитання та завдання для самостійної роботи -тести і вправи. Тому він може бути корисний для студентів всіх економічних спеціальностей, викладачів та практиків.